تعداد مقالات: 528
101. بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارائه الگویی برای ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1386، صفحه 31-72

طیبه امام جمعه کاشان؛ اعظم ملایی نژاد


103. بررسی نقش فرهنگ اعتماد در عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-50

سید محمد میرکمالی؛ فرنوش اعلامی؛ فاطمه نارنجی ثانی


104. الگوی تدوین چارچوب مفهومی در آموزش فنی و حرفه ای

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 31-42

علی اصغر خلّاقی


105. تحلیل روابط چندگانه میان مهار تهای تدریس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درسهای محاسباتی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-52

10.22034/jei.2019.92882

سید احمد مدنی؛ داوود پورسینا؛ محمد امینی؛ اکرم یوسفی نژاد


111. شناسایی مؤلفه های هویت ملّی در برنامه های درسی بر اساس روش داده بنیاد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 33-56

مهدی لقمان نیا؛ احمد خامسان؛ محسن آیتی؛ مجتبی خلیفه


113. طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای معلمان: یک مطالعه آمیخته

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-60

10.22034/jei.2019.88538

امید قنبرپور؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نو‌ابراهیم


114. فراتحلیل روابط راهبردهای یادگیری و عملکرد حل مسئلۀ ریاضی

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 34-55

جواد مصرآبادی؛ الهام عرفانی آداب


115. الگوهای ارتباط بین مراکز آموزشی و محیط کار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 35-52

علی اصغر خلّاقی


118. بررسی نوآوری های آموزشی در مدارس ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 35-57

مرتضی منطقی