بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌معلم تهران

چکیده

در این پژوهش، رابطه میان خودکارآمدی ادراک شده و عملکرد ریاضی بررسی شده است. از جامعه آماری این تحقیق که دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران هستند، 390 دانش آموز که در سال تحصیلی 80-1379 مشغول به تحصیل بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. هدف تحقیق، بررسی رابطه میان خودکارآمدی و پیشرفت در درس ریاضی و آگاه شدن از تفاوت های احتمالی میان دختران و پسران در متغیرهای خودکارآمدی و پیشرفت ریاضی است. اطلاعات لازم از طریق اجرای پرسشنامه خودکارآمدی شرر (1982) و کارنامه دانش آموزان به دست آمده است. داده ها با روش های آماری همبستگی و آزمون t برای دو گروه مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میان خودکارآمدی و پیشرفت در ریاضی رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد، اما تفاوتی معنادار میان دختران و پسران در زمینه خودکارآمدی و پیشرفت ریاضی ملاحظه نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between self–perceived efficacy and performance on mathematics among junior high school students

نویسندگان [English]

  • Hadi Keramati 1
  • Mehr-Naz Shahr-Arai 2
1 Ph D Student of the University of Teacher Training
2 Professor of the University of Teacher Training
چکیده [English]

The present study investigates the relationship between perceived self–efficacy and performance on mathematics in a sample of third grade junior high school students in Tehran. The sample was comprised of 390 junior high school students who were selected randomly.

The Perceived Self–Efficacy Scale (Sherer, 1982) was administered and student grades in mathematics were obtained from the students report card. Data were analyzed using several statistical procedures including correlational and discriminant analysis (t- test) to investigate gender differences.

Results of the study showed that the relationship between perceived self – efficacy and math achievement is statistically significant. Males scored higher on self–efficacy than females, but these gender differences were not statistically significant. The results suggest that perception of self–efficacy plays an important role in math achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived self–efficacy
  • mathematic performance
  • Gender
  • Students