مدل ساختاری درگیری تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت و خودتنظیمی با میانجیگری انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر ایلام

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، سنندج، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

در این مطالعة توصیفی از نوع هم بستگی، تعداد ۴۷۳ دانش آموزان دختر دورة متوسطة دوم نظری شهرستان ایلام، به روش «نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی» انتخاب شدند و به پرسش نامة درگیری تحصیلی زرنگ، پرسش نامة هدف های پیشرفت الیوت و مک گریگور (۲۰۰۱)، مقیاس انگیزش تحصیلی والرند، پلتیر، بلیس و همکاران (۱۹۹۲)، و پرسش نامة خودتنظیمی پاسخ دادند. نتایج تحلیل معادلة ساختاری نشان داد که هدف های پیشرفت تبحر-گرایش و عملکرد- گرایش، با میانجیگری انگیزش درونی و بیرونی بر درگیری تحصیلی، دارای اثر غیرمستقیم معنادار هستند. متغیر«خودتنظیمی» از طریق واسطه گری انگیزش تحصیلی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دارای اثر غیرمستقیم معنادار است. همچنین، خودتنظیمی اثر مستقیم معناداری بر انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت تبحر- گرایش و عملکرد - گرایش اثر مستقیم معناداری به ترتیب بر انگیزش درونی و بیرونی، و انگیزش درونی و بیرونی اثر مستقیم معناداری بر درگیری تحصیلی دارند. مطابق نتایج این پژوهش، شناسایی متغیرهای هم بسته با درگیری تحصیلی می تواند به دست اندرکاران آموزش وپرورش کمک کند، برنامه ها و محیط های آموزشی را به گونه ای ترتیب دهند که سبب اتخاذ هدف های پیشرفت تحصیلی مطلوب، گسترش مهارت های خودتنظیمی و ایجاد انگیزش در دانش آموزان، و به دنبال آن، درگیری تحصیلی بالاتر و بهتر ساختن بروندادهای تربیتی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of academic engagement based on the achievement and self-regulation goals by the mediating role of educational motivation in the second-cycle secondary school female students of the city of Ilām

نویسندگان [English]

  • Āref Pirāni 1
  • Yahyā Yārahmadi 2
  • Hamze Ahmadiān 3
  • Zabih Pirāni 4
1 PhD Candidate in Educational Psychology at Islāmic Āzad University
2 PhD), Islāmic Āzad University (Sanandaj Branch)
3 PhD), Islāmic Āzad University (Sanandaj Branch)
4 PhD), Islāmic Āzad University (Sanandaj Branch)
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a structural model of students' academic engagement based on the achievement and self-regulation goals with the mediating role of academic motivation. In a descriptive-correlational study, 473 female students from the second-cycle secondary schools in the city of Ilām were selected, using a random stratified sampling method. They responded to a self-report questionnaire including the Zerang academic engagement questionnaire, Elliot and McGregor  (2001) achievement goals Inventory, Valerand, Peltier, Blys et al (1992) Educational Motivation Scale and Self-Regulatory Questionnaire (MSLQ). The results of the structural equation analysis showed that mastery-approach and performance-approach achievement goals have a significant indirect effect on academic engagement by mediating internal and external motivation. The self-regulation variable also had a significant indirect effect on the academic engagement by mediating internal and external motivation. Also, self-regulation had a direct positive and significant effect on the academic motivation; the achievement goals of mastery-approach and performance-approach had a direct effect on internal and external motivation, and the internal and external motivation had a direct effect on the academic engagement. According to the results of this study, identification of variables associated with the academic engagement can help educators to organize the educational programs and environments that leads to the selection of the desired achievement goals, the development of the students' self-regulation skills and motivation and, consequently, increasing their academic engagement and improving the educational outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement Goalsself-regulationAcademic Motivationacademic engagement
آریافر، حسین و رزقی شیرسوار، هادی. (1393). رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک. دوفصل‌نامة علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 2(7)،87 – 103.
آهی، قاسم؛ منصوری، احمد؛ درتاج، فریبرز؛ دلاور، علی و ابراهیمی قوام، صغرا. (1395). مدل یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی انگیزش و درگیری تحصیلی دانش‌آموز. مجلة دست‌آوردهای روان‌شناختی، 4(2)،69 - 90.
البرزی، شهلا و سیف، دیبا. (1382). بررسی رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار. مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19(1)،73 – 82.
امینی زرار، محمد. (1387). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجلة اندیشه‌های نوین تربیتی، 4(4)، 123- 135.
بحرانی، محمود. (1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. نشریة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 23(4)، 104- 115.
برزگر بفرویی، کاظم؛ برزگر بفرویی، مهدی و ملایی بهرامی، یعقوب. (1393). نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان یزد. فصل‌نامة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، 2(5)، 28 – 42.
پیر کمالی، محمدعلی؛ مؤمنی مهمویی، حسین و پاکدامن، مجید. (1392). بررسی رابطه بین سطح خودکارآمدی معلمان علوم تجربی با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایة پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(10)، 123- 135.
حسن‌زاده، رمضان و مهدی نژاد گرجی، گلین. (1393). رابطه بین جهت‌گیری انگیزشی (درونی، بیرونی و بی انگیزشی) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی، مجلة روان‌شناسی مدرسه، 3(3)،380 – 60.
حیدری, فریبا؛ نقی پور، لیلا؛ کریمی، هنگامه و حیدری، حمید. (۱۳۹۶). تأثیر انگیزش و درگیر نمودن دانش‌آموزان در تثبیت یادگیری و تدریس. سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران. قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
خداپناهی، محمدکریم؛ با عزت، فرشته؛ حیدری، محمود و شهیدی، شهریار. (1379). بررسی نقش راهبردهای شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی و کاهش مشکلات روان‌شناختی دانشجویان. مجلة روان‌شناسی، 4(6)، 338- 343.
خرمایی، فرهاد و خیر، محمد. (1386). بررسی رابطه هدف‌گرایی و رویکرد دانشجویان به یادگیری. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 2(7)، 138- 123.
خیابانی، ناصر. (1381). بررسی مقایسه‌ای رابطه باورهای هوشی و جهت‌گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر رشتة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 81- 80 (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
رستگار، محمد. (1385). رابطه باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی. نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
رضاخانی، سیمین دخت. (1386). بررسی انگیزه درونی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. فصل‌نامة اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2(2)، 85-106.
زرنگ، رمضانعلی. (1391). رابطه سبک‌های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (پایان‌نامة کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی). دانشگاه فردوسی مشهد.
زغیبی قناد، سیمین. (1392). رابطة علّی هیجان‌های پیشرفت و انگیزش تحصیلی با مشغولیت تحصیلی با میانجیگری سرسختی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر دزفول(پایان‌نامة کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی). دانشگاه شهید چمران اهواز.
سلیمی، جمال؛ بار خدا، سید جمال و محمدیان شریف، کویستان. (1393). بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و اهداف پیشرفت اجتماعی با تعلل ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان. پژوهش‌های مشاوره، 3(50)، 80 – 100.
سیف، دیبا و خیر، محمد. (1386). رابطه باورهای انگیزشی با رویکردهای یادگیری در میان جمعی از دانشجویان رشته پزشکی و مهندسی دانشگاه‌های شیراز. مجلة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(1 و 2)، 57- 82.
سیف، دیبا؛ لطیفیان، مرتضی (1383). بررسی رابطة باورهای انگیزشی و راهبردهای خود‌نظم‌ده دانشجویان در درس ریاضی. مجلة روان‌شناسی، 8(4)،404- 420.
صابر، سوسن و حسن پاشا، شریفی. (1392). پیش‌بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس سبک‌های هویت در دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان‌های دولتی تهران، فصل‌نامة پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(11)، 72- 85.
صالح صدق پور، بهرام و عظیمی، سیدنصرت. (1393). مدل یابی رابطه ساختاری خودتنظیمی تحصیلی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی، مجلة روان‌شناسی مدرسه،3(4)، 73-98.
عرفانی، نصراله. (1396). نقش واسطه‌ای انگیزش یادگیری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان. فصل‌نامة مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 14(26)، 168- 198.
عطار خامنه، فاطمه و سیف، علی‌اکبر. (1388). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجلة مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 6(9)، 57-74.
قاسمی پیر بلوطی، محمد. (1374). برسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت و منبع کنترل در دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهرکرد(پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة روان‌شناسی). دانشگاه تهران.
قاسمی وحید. (1392). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics (چاپ دوم). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
قاسمی، وحید. (1390). برآورد حجم بهینه نمونه در مدل‌های معادله ساختاری و ارزیابی کفایت آن برای پژوهشگران اجتماعی. مجلة جامعه‌شناسی ایران، 12(4)، 138 – 161.
کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین و شیرازی تهرانی، علیرضا. (1382). رابطة باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. تازه‌های علوم شناختی، 5(1)، 32 – 48.
کریمی، رامین. (1394). راهنمای آسان تحلیل آماری در spss (چاپ اول). تهران: انتشارات هنگام.
محسن پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا. (1385). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران. مجلة نوآوری‌های آموزشی، 5(16)، 9 – 36.
منظری توکلی، علیرضا. (1375). بررسی انگیزه پیشرفت، هسته کنترل و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه(پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز.
موسوی نژاد، عبدالمحمد. (1376). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودنظم داده شده با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سـوم راهنمـایی (پایان‌نامة کارشناسی ارشـد). دانشگاه تهران.
ویسانی، مختار؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و اژه‌ای، جواد. (1391). نقش اهداف پیشرفت، انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری بر اضطراب آمار: آزمون مدل علی. مجلة روان‌شناسی، 16(2)، 142- 160.
هومن، حیدرعلی. (1393). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزر(چاپ هفتم). تهران: انتشارات سمت.
یوسفی، علیرضا؛ قاسمی، غلام‌رضا و فیروزنیا، سمانه. (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1(9)، 79-85.
 .Aksan, N. (2009). A descriptive study: Epistemological beliefs and self- regulated learning. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 1, 896-901.
 .Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261-271.
 .Azevedo, R. (2009). Theoretical, conceptual, methodological, and instructional issues in research on metacongnition and self – regulated: A discussion. Meta Cognition Learning, 4, 85-95.
 .Baghurst, T.; Tapps, T & Kensinger, W. (2015). Setting Goals for Achievement in Physical Education Settings. A Journal for Physical and Sport Educators, 28(1), 27- 33.
 .Berger, J., & Karabenick, S. (2010). Motivation and student’s use of learning strategies: Evidence of unidirectional effects in mathematics classrooms. Learning and Instruction, 41(5), 1-13.
 .Bryan, R. R., Glynn, S. M., Kittleson, J. M. (2011). Motivation, Achievement, and Advanced Placement Intent of High School Students Learning Science. Science education, 95(6), 1049-1065.  DOI 10.1002/sce.20462.
 .Casillas, A., Robbins, S.,Allen,J., Kuo,Y.L.,Hanson.M.A.,& Schmeiser,C. (2012). Predicting early academic failure in high school from prior academic achievement, Psychosocial characteristics, and behavior. Journal of Educational Psychology, 104(2),407- 420.
 .Chapman, E. (2003). Alternative approaches to assessing student engagement rates. Practical Assessment, Research & Evaluation, 8(13), 1-7. Retrieved July 29, 2009 from http://PAREonline/getven.asp?v=8&n=13.
 .Church, M.A., Elliot, A.J., & Gable, Sh. L. (2001). Perceptions of classroom environment, achievement goals, and achievement outcomes. Journal of Educational Psychology, 93(1), 43-54.
 .Coetzee, L. R. (2011). The relationship between students' academic self- concept, motivation and academic achievement at the university of the Free Stat (Unpublished M. A. Dissertation). University of South Africa.
 .Deci, E., Schwartz, A., Sheirman, L.,& Ryan,R. (2000). An instrument to assess adults orientation toward control versus autonomy with children, Reflection on intrinsic motivation and perceived competence. J.Edic Psychol. 73(1), 642-50.
 .Dupeyrat, C., & Marine, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement and achievement: a test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 30(1), 43-59.
 .Dweck, C. S., & Leggett, E. L (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychologzcal Revien. 9(5), 256-273.
 .Eccles, J.S.,Simpkins, S. D., & Davis – Kean, P.E. (2006). Math and science motivation: A longitudinal examination of the links between choices and beliefs. Developmental Psychology, 42, 70-83.
 .Elliot A. J., Fonseca, D., & Moller, A. C. (2006). A social-cgnitive model of achievement motivation and the 2×2 achievement goals framework. Journal of Personality and social Psychology, 99, 666-679.
 .Elliot, A. J. (1999).Approach and avoidance motivation and achievement goals. Journalof Educational Psychologist, 34, 169-189.
 .Elliot, A. J. (2010). Integrating the “classic” and “contemporary” approaches to achievement motivation: A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. In P. Pintrich & M. Maehr (Eds.), Advances in motivation and achievement (pp. 243–279) .Greenwich, CT: JAI Press.
 .Elliot, A. J., & Church, M. A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 218–232.
 .Elliot, A. J., McGregor, H. A., & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies, and exam performance: a mediational analysis. Journal of Educational Psychology, 91, 549–563.
 .Elliot, A.J., & Mc Gregor, H. A. (2001). A22 achievement goal framework. Journal of Personality and Sicial Psychology, 80, 501- 519.
 .Elliott, E. S, & Dweck, C. S. (1988). Goals: An approach to motivation and achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 5–12.
 .Fisher, K. R., Marshall, P. J., & Nanayakkara, A. R. (2009). Motivational orientation, error monitoring, and academic performance in middle childhood: A behavioral and electrophysiological investigation. Mind, Brain, and Education, 3, 56-63.
 .Fredricks, J. A.; McColskey, W.; Meli, J.; Mordica, J.; Montrosse, B. and Mooney, K. (2011); Measuring Student Engagement in Upper Elementary Through High School: A Description of 21 Instruments. (Issues & Answers Report, REL–No. 098). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, RegionalEducational Laboratory Southeast. Retrieved from http://ies.ed.gov/ncee/edlabs.
 .Fredricks, J.A., Blumenfield O.C., & Paris A.H. (2004). School engagement: potential of concept, start of evidence. Review of Eucational Research, 74(1), 59- 109.
 .Gail, D., & Dweck, S. (1992). Achievement goals intrinsic motivation: Their relation and their role in adaptive motivation, 1`6(3), 231 – 247.
 .Gottfried,A, E, (1985).Academic intrinsic motivation in elementary and junior high school students. Journal of Educational Psychology, 77, 631 645.
 .Harter, S. (1981). A new self- report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: motivational and informational components. Developmental Psychology, 17, 300-312.
 .Kaplan, A.& Maehr, M.L. (2009). The contributions and prospects of good orientation theory. Educational Psychology Review, 19, 141-184.
 .Kaplan, A., & Flum, H. (2010).Achievement goal orientions and identity formation styles. Educational Research Review, 5, 50- 67.
 .Kindermann, T. A. (2007). Effects of naturally-existing peer groups on changes in academic engagement in a cohort of sixth graders. Child Development, 78, 1186- 1203.
 .Lee, J.Q., McInerney, D, M., Liem, G,A,D., & Ortiga, Y,P(2010).The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic –extrinsic motivation perspective. Journal of Contemporary Educational Psychology, 1-16.
 .Malmberg, L. Erik. (2010).Student teachers achievement goal orientations during teacher studies: Antecedents, correlates and outcomes. Learning and Instruction, 18(5) ,438- 452.
 .Martin, A. J. (2001). The student motivation scale: A tool for measuring and enhancing motivation. Australian Journal of Guidance and Counselling, 11, 1–20.
 .Martin, A. J. (2002). Motivation and academic resilience: Developing a model of student enhancement. Australian Journal of Education, 46, 34–49.
 .Martin, A. J. (2003). Enhancing the educational outcomes of boys: Wndings from the A.C.T investigation into boys’ education. Youth Studies Australia, 22, 27–36.
 .Mattern, Rebecca A. (2005).College Students Goal Orientations and Achievement. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 17(1), 27-32.
 .Meece, J.L., Anderman, E.M., & Anderman, L.H. (2006). Classroom goal structure, student motivation, and academic achievement. Rev. Psychol, 57, 487–503.
 .Middleton, M. J. Midgley, c. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An under explored Aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology, 89, 710-718.
Muola, J. M. (2010). A study of the relationship between academic achievement motivation and home environment among standard eight pupils. Educational Research and Reviews, 5(5), 213-217.
 .Newman, R.S. (2000).Children help seeking during problem solving: Influences of personal and contextual achievement goal. Journal of Educational Psychology, 90, 644-658.
 .Pintrich, P. R. (1986). Motivational and learning strategies interactions with achievement. Developmental review, 6, 25- 56.
 .Pintrich, P. R. (2000); An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary educational psychology, 25, 92- 104.
 .Pintrich, P. R. (2002). Multiple goals, multiple pathways: the role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544- 555.
 .Pintrich, P. R., & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
 .Ryan, R. M, & pintrich, P. R. (2011). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescents’ help seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89(2), 329-341.
 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2009). Promoting self-determined school engagement: Motivation, learning, and well-being. In K. R. Wenzel & A. Wigfield (Eds.), Educational psychology handbook series. Handbook of motivation at school (pp. 171-195). New York, NY: Routledge/Taylor & Francis Group.
 .Ryan, R.M, & Gronic. W, S. (1998). Self report &Projection Assessment of Individual Differences in Children’s Perception. Journal of Personality &Social Psychology, l50, 55-58.
 Tuckman, B. W. (2014); Group Versus Goal-Setting Effects on the Self-Regulated Performance of Students Differing in Self-Efficacy. The Journal of Experimental Education, 58(4), 291-298.
 Ursache, A., Blair, C.,& Raver, C.C. (2012).The promotion of self- regulation as a means of enhancing school readiness and early achievement in children at risk for school failure. Child Development Perspectives, 6, 122-128.
 Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Blais, M.R. Briere, N.M., Senecal, C.,& Vallieres, E.F. (1992).The academic motivation scale:A measure of intrinsic, extrinsic and a motivation in education. Learning and Indvidual Differences, 8, 211- 238.
 Wolters, C. (2003). Self –regulate learning and college, student regulation and motivation. J Educ Psychol, 90(2), 224-35.
 Wolters, C.,Yu, S.,& Pintrich, P. (1996).The relation between goal orientation and student motivational beliefs and self- regulated learning. Learning and Individual Differences, 8, 211-238.
 Wolters, C.A., & Rozental,H. (2000). The correlation between student’s motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. Journal of Educational Research, 33, 801 – 880.
Yoshida, M., Tanaka, M., Mizuno, K., Ishii, A., Nozaki, K., Urakawa, A., ... & Watanabe, Y. (2008). Factors influencing the academic motivation of individual college students. International Journal of Neuroscience, 118(10), 1400-1411.