دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 84، دی 1401 
مطالعهٔ ویژگی‌های ‌عناصر ‌برنامهٔ درسی آموزش علوم مبتنی بر روش STEAM

صفحه 105-132

10.22034/jei.2022.331597.2280

مریم اصغری اصل سردرود؛ صادق ملکی آوارسین؛ حسین بقایی؛ جهانگیر یاری حاج عطالو