دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر 1392 
فلسفۀ تربیت در جمهوری اسلامی ایران و تحقق «معلم پژوهنده»

صفحه 7-25

فرشته آل حسینی؛ سیدمهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده؛ محمود مهرمحمدی