دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، دی 1392 
بررسی ماهیت تجربه دینی از دیدگاه آلستون و کاربرد آن در تعلیم و تربیت

صفحه 7-26

حکیمه السادات شریف زاده؛ خسرو باقری؛ هادی امیری کاربندی


تأثیر محیط هنری بر خلاقیت دانش‎آموزان

صفحه 126-140

غلامحسین مهدوی نژاد؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ سونیا سیلوایه