راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله در مجله «نوآوری‌های آموزشی»
1. ارزش علمی ـ پژوهشی داشته باشد؛
2. در چارچوب اهداف و در قالب موضوع های تعیین شده برای نشریه باشد؛
3. مقاله ها قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده باشد یا برای انتشار آن اقدام همزمان انجام نگرفته باشد؛
4.بر نوآوری های آموزشی تاکید داشته باشد.
5. بر اساس روش های علمی تدوین شده باشد.
6. با اصول اخلاقی، دینی، اعتقادی، ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد.
7.در نشریات دیگر چاپ نشده باشد.
8. مقاله حداکثر 9000 کلمه باشد.
9. چکیده مقاله به زبان فارسی و انگلیسی در حداکثر ۲۵۰ کلمه همراه مقاله ارسال شود.
10. اطلاعات مربوط به منابع در پایان مقاله، به روش APA و به ترتیب الفبایی، با ذکر نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان منبع، نام مترجم منبع (در صورتی که ترجمه فارسی آن چاپ شده است)، محل انتشار و نام ناشر به تفکیک منابع فارسی و انگلیسی تنظیم شود.
11. در مقالات برگرفته از پایان نامه، ذکر پایان نامه، نام دانشگاه و نام استاد راهنما الزامی است.
12. اسامی افراد و واژه ها و اصطلاحات خارجی که در متن مقاله آمده است، در اولین جایی که مطرح می شود با اعدادی که در بالای کلمات نوشته می شود (اعداد توک)، شماره گذاری و با حروف لاتین درپایان مقاله به صورت پی نویس درج شود.
13. هئیت علمی فصلنامه در پذیرش، رد و اصلاح مقاله ها آزاد است و مقاله های رسیده مسترد نمی شود.
14. مسؤولیت دیدگاه ها و نظریه های ارائه شده به عهده نویسندگان مقاله هاست.
15. اطلاعاتی مربوط به مؤلف یا مترجم شامل: نام، نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رشتۀتحصیلی، درجة علمی، آخرین سمت، آدرس محل کار یا منزل، تلفن تماس، نمابر و پست الکترونیکی به همراه مقاله ضمیمه شود.
16. نمودارها، شکل ها و جداول تا حد امکان به صورت آماده چاپ ارائه شود. مندرجات آنها روشن و شماره گذاری شده باشد. عنوان نمودارها، شکل ها و جدول ها به صورت تخصصی نوشته شود.
17. ساختار مقاله از روش علمی پیروی نموده و دارای چکیده (فارسی- لاتین)، مقدمه (مبانی نظری، پیشینه، هدف، بیان مساله)، روش پژوهش (جامعه، نمونه، ابزار، چگونگی انجام پژوهش)، یافته ها (روش های آماری، جدول ها، نمودارها) نتیجه گیری (تفسیر، محدودیت ها، پیشنهادات کاربردی و پژوهش های آینده) و منابع باشد.
18. حداکثر مهلت پاسخ فصلنامه به صاحبان مقاله ها ٦ ماه است، لذا نویسندگان محترم مقالات پیش از سپری شدن این مدت نباید مقالۀ خود را به سایر نشریات ارائه نمایند.

19. ارائه پذیرش مقاله منوط به اصلاح منابع مطابق با سبک APA است.درصورتی که منابع به درستی اصلاح نشود، حتی بعد از پذیرش علمی توسط داوران، مقاله پذیرش و منتشر نخواهد شد.

20. فایل‌های زیر باید طی فرایند ارزیابی مقاله توسط نویسنده مسئول تهیه و مطابق توضیحات زیر ثبت شود.

 

     الف. فرم تعهد نویسندگان (Cover Letter)

      نویسنده مسئول بایستی در هنگام ثبت مقاله، این فرم را تهیه نموده و به امضای همه نویسندگان برساند و به همراه فایل مقاله در سامانه ثبت نماید.

 

           دریافت فایل تعهدنامه (Cover Letter)

 

     ب. فرم تعهدنامه نویسندگان

      در صورت پذیرش نهایی مقاله نویسنده مسئول بایستی این فرم را تهیه و امضا نموده و به همراه سایر فایل‌های مرتبط در هنگام انتشار مقاله به دفتر مجله ارسال نماید. با تکمیل این فرم نویسندگان موافقت خود را با مجوز دسترسی آزاد (creative commons) اعلام می‌کنند. بر اساس این مجوز  نویسندگان حق انتشار مقاله خود را حفظ می‌کنند. با این وجود این مجوز به کاربران دیگر اجازه می‌دهد با منبع‌دهی درست به نویسندگان و اثر اصلی، آن را دانلود، استخراج، استفاده مجدد  و بایگانی کنند. 

 

           دریافت فرم تعهدنامه و موافقت با کپی‌رایت

 

     ج. فرم تعارض منافع

      در صورت پذیرش نهایی مقاله نویسنده مسئول بایستی این فرم را تهیه و امضا نموده و به همراه سایر فایل‌های مرتبط در هنگام انتشار مقاله به دفتر مجله ارسال نماید.

 

           دریافت فرم تعارض منافع

 


ارکان یک مقاله علمی- پژوهشی شامل موارد زیر است:
۱. عنوان
۲. چکیده (حداکثر ۲۵۰ کلمه شامل هدف، روش، ابزار، یافته ها و نتیجه گیری) و کلیدواژه ها
۳. مقدمه
   ۳ .۱.  مقدمه ای بسیار کلی در مورد موضوع تحقیق
   ۳ .۲.  بیان مشکلات پژوهش و خلاصه ای از ادبیات پژوهش حوزۀ مورد بررسی
   ۳ .۳. بیان هدف پژوهش
   ۳. ۴. سؤال های پژوهش (درصورتی یک مطالعه کمی است باید فرضیه های پژوهشی بیان شود)
۴. روش
  ۴. ۱.  جامعه و نمونۀ مورد بررسی (افراد شرکت کننده در پژوهش)
   ۴. ۲. ابزار و یا دستگاه های مورد استفاده
   ۴. ۳. روش پژوهش و در صورت لزوم روش اجرای پژوهش
 ۵. یافته های پژوهش: پاسخ به سؤال ها (و یا فرضیه ها)ی پژوهش
۶. نتیجه گیری
۷.منابع: منابع درون متنی و فهرست منابع باید به روش APA  تنظیم شود.
 نکته: سرفصل های دیگری هم می توان به این فهرست اضافه کرد تنها در صورتی که به بیان روشن تر پژوهش و یافته های آن کمک کند.

 

انواع مقالات قابل پذیرش در نشریة نوآوری‌های آموزشی شامی این موارد است:

    1. مقالات پژوهشی که گزارشی از مطالعات پژوهشی است.

   2. مقالات مروری که دربرگیرندة کلیة مطالعات انجام‌شده در یک موضوع علمی است. این نوع از مقالات باید توسط استادان برجسته که در زمینة موضوع مورد بررسی تجربه‌های تحقیقاتی متعددی دارند، تدوین شود.