اعضای هیات تحریریه

توضیحات صفحه اعضای هیئت تحریریه

اعضای هیات تحریریه

عیسی ابراهیم زاده

مدیریت و برنامه ریزی آموزش از راه دور دانشیار دانشگاه پیام نور

ebrahimzissagmail.com


مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگی:              عیسی ابراهیم زاده

تاریخ ومحل تولد:              1/11/1322 (اردبیل)

وضعیت تـأهـل:                متأهل (دارای سه فرزند)

مرتبه علمی:                    دانشیار

آدرس : تهران، خیابان دکتر لواسانی (فرمانیه) خیابان سنبل پلاک 8 واحد 23  تلفن همراه: 09121491878

 آدرس الکترونیکی:  ebrahimz@pnu.ac.ir    و   ebrahimzissa@gmail.com

تحصیـلات:

دانشگاه بریستول (انگلستان                                      76-1372                       دکترای مدیریت و برنامه ریزی                                               آموزش از راه دور

دانشگاه تربیت معلم (تهران، ایران)                              54-1352                       فوق لیسا نس مشاوره وراهنمائی

دانشگاه ابوریحان بیرونی(تهران، ایران)                         48- 1344                      لیسانس آموزش وپرورش (گرایش علوم اجتماعی)

تـحـقیـقات:

دانشگاه پیام نور(پژوهشکدة آموزش از راه دور)                 1386                مطالعة پندارهای اعضای علمی و اداری دانشگاه

پیام نور از مفاهیم، عناصر، روشها ومواد آموزشی دانشگاههای باز و از راه دور ( در شرف پایان)

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری                                   1382                بررسی نیازهای آموزش ضمن خدمت بانوان

                                                                                                اعضای هیات علمی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)                   1379                طرح مطالعاتی اجرای نظام آموزش از راه دور

وطراحی نظام عملیاتی آن

دانشگاه بریستول (انگلستان)                                     1377                شناخت مدل مدیریتی وبرنامه ریزی  دانشگاه پیام

نور و ارایة مدل مناسب.

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی                                     1377                 طرحی برای نوآموزی، بازآموزی وآموزش ضمن

خدمت نیروی کار کشور درسطوح مختلف با استفاده از نظام آموزش ازراه دور

دانشگاه بریستول (انگلستان)                                     1378                آزمون کاربرد تئوری صنعتی درمدیریت و برنامه ریزی

 دانشگاه پیام نور

تالیفات ومقالات

تالیفات :

فلسفه تربیت                                             1384                دانشگاه پیام نور، چاپ ششم قطعی، کتاب برتر سال 1385

آموزش بزرگسالان                                      1385                دانشگاه پیام نور،

ترجمه:

                چگونه تحقیق کنیم ؟                                  1383                دانشگاه پیام نور، چاپ اول برندة جایزة بهترین ترجمه سال                                                                                     1385 دانشگاه

مقـالات:

            1- مدیریت درنظام آموزش از راه دور                 1371              مجموعه مقالات اولین سمینار

وتفاوت آن با مدیریت دانشگاههای سنتی                                     آموزش ازراه دور ایران، تهران                         

2- نقش آموزش از راه دور در تأمین آموزش          1371               مجموعه مقالات کنفرانس آسیایی

همگانی(انگلیسی)                                                                 دانشگاههای باز، سئول.

4- آموزش از راه دور همگام باتکنولوژی               1376                انجمن انفرماتیک ایران مجله گزارش کامییوتر تهران.

5- ابر دانشگاهها:امکانات و مشکلات                   1379                مجموعه مقالات کنفرانس انجمن آسیایی

درسهایی از تجربیات ایران (به زبان انگلیسی)                                دانشگاههای باز، مانیل، فلیپین.

6- ارزشیابی کیفیت و مدیریت آن در نظام           1380                مجموعه مقالات  دومین سمینار آموزش

 آموزش باز واز راه دور                                                            دانشگاه پیام نور، تهران.

7- ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در نظام      1382                 پیک نور نشریه علمی پژوهشی

 آموزش باز و از راه دور                                                           دانشگاه پیام نور، شماره 1 بهار 1382

8- دانشگاههای آینده و فرایند یاددهی- یادگیری     1382              پیک نور نشریه علمی پژوهشی دانشگاه پیام نور، شماره 2  تابستان1382، تهران.

9- تدریس زیست شناسی ازدور                           1382                مقاله ارایه شده در سمینارانجمن زیست شناسان باز و از راه                                                                         ایران خرداد، 1382، دانشگاه تهران.     

10- ضرورت باز نگری در آموزش فناوری               1383                  مقاله ارایه شده در دومین سمینار ملی فناوری

 آموزشی و چالشهای پیش رو                                                      آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، خرداد 83، تهران.

11- بسوی دانشگاه مجازی (دانسشتان) :                1383               مجموعه مقالات کنفرانس انجمن آسیایی

چالش تغییر در دانشگاه پیام نور (انگلیسی)                                     دانشگاههای باز، شانگهای، چین آذر ماه 1383

12- ملا حظات معرفت شناختی در تهیة                1383                مجموعه مقالات دومین همایش آموزش الکترونیکی

مواد آموزشی الکترونیکی                                                            ، تهران، دی ماه 1383

13- پتانسیل آموزش الکترونیکی در بهبود              1384                مقاله ارایه شده در سمینار آموزش الکترونیکی،

 کیفیت یادگیری                                                                     دانشگاه آزاد، تابستان 1384

14- بی سواد ی های جدید چالشی تازه                1384                 پیک نور نشریه علمی پژوهشی دانشگاه پیام نور،

برای نهادهای آموزشی                                                               سال سوم شماره 2 تابستان 84

15- تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری                    1385                 پیک نور نشریه علمی پژوهشی دانشگاه پیام نور،

اطلاعات و ارتباطات: جستار های مفهومی                                        سال چهارم شماره 4 زمستان 85

                                                                                        

16- انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور                 1386                 فصل نامة علمی _ پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی

سنتی به دانشگاه مجازی : نوآوری و چالش تغییر                              در آموزش عالی شماره 43 بهار 1386

                                                                                                      

17- انتظارات بجا و نابجا از فلسفة                        1386                فصلنامة علمی و پژوهشی نو آوری‌های آموزشی

تعلیم و تربیت                                                                   ویژه نامة فلسفه تعلیم و تربیت

       18- پتانسیل           تعامل در آموزش باز و ازدور (انگلیسی)                                   ارایه شده در بیست و سومین کنفرانس بین المللی انجمن

 آسیائی دانشگاههای باز و ازدور، تهران،  آبان 1388

وبیش از 20 مقاله مشترک با همکاران دانشگاهی و دانشجویان دکتری،  چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی داخل و خارج از کشور

شرکت در سمینارها و کنگره ها:

اولین سمینار آموزش ازراه دور ایران                             1371                دانشگاه پیام نور، تهران

 کنفرانس بین المللی انجمن آسیائی دانشگاههای باز         1372                دانشگاه باز کره جنوبی سئول    کره جنوبی

سمینار بین المللی کشورهای کمک دهنده                     1374                دانشگاه بریستول با همکاری بانک جهانی،

و سیاستهای آموزشی در کشورهای کمک گیرنده                                      بریستول، انگلستان

 سمینار بین المللی کاربرد دست آوردهای پژوهشی           1375                دانشگاه بریستول، بریستول انگلستان

 در فرایند یادگیری در فرهنگهای مختلف

کنفرانس بین المللی انجمن آسیایی دانشگاههای باز          1379                دانشگاه باز فیلیپین، مانیل

دومین سمینار آموزش از راه دور                      اردیبهشت 1380               دانشگاه پیام نور     ، تهران

سمینار  اینترنت وفناوریهای نوین آموزشی         خرداد      1380               دانشگاه شهید بهشتی، تهران

سمینار نقش اینترنت در آینده آموزش پزشکی    خرداد      1380               دانشگاه شهید بهشتی، تهران

سمینار آموزش الکترونیکی                            خرداد      1382               تکفا، تهران

دومین سمینار آموزش الکترونیکی                      دی      1383               تکفا، تهران

سمینار آموزش الکترونیکی                            خرداد     1384               دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 کنفرانس بین المللی انجمن آسیائی دانشگاههای باز   آبان  1388               دانشگاه پیام نور، تهران

سوابق تدریس:

نام دانشگاه                                             سالهای تدریس               نام دروس تدریس شده

دانشگاه پیام نور)دوره کار شناسی)                               1367-1382                   فلسفه آموزش وپرورش، آموزش

بزرگسالان، اصول وفنون مشاوره

دانشگاه پیام نور)دوره کار شناسی ارشد)                        1380 – 1388   

آموزش مداوم و بزرگسالان. آرای فلسفی و مکاتب

تربیتی، تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته و روش تحقیق پیشرفته.

دانشگاه پیام نور (دوره دکتری)                                   1385- تا کنون               

نظریه ها و مدلهای آموزش از راه دور، مبانی فلسفی آموزش از راه دور و مدیریت اموزش باز و از راه‌دور.

راهنمایـی پایان نامه ها ورساله های تحصیلی:

دوره                                        دانشگاه                                  تعدادپایان نامه

دکتری                           پونا – هند                                   یک

دکتری                           آزاد اسلامی                                  دو

دکتری                           پیام نور                                      هشت

کارشناسی ارشد              پیام نور                                      سی وهشت

کارشناسی ارشد                          شهید بهشتی                                یک

            کارشناسی ارشد                          شهید چمران                                یک

            کارشناسی ارشد                          آزاد اسلامی                                  سه

            کارشناسی ارشد                          تربیت معلم                                 یک

تجارب و سوابق اجرائی:

رئیس اداره امور آموزشی و پژوهشی                              1357ـ1355       دانشکده علوم انسانی واجتماعی (مکاتبه ای) دانشگاه ابوریحان بیرونی

معاون آموزشی،پژوهشی و دانشجوئی                            1358-1357 دانشکده علوم انسانی واجتماعی (مکاتبه ای) دانشگاه       ابوریحان بیرونی

مدیر گروه علوم تربیتی                                            1362-1360       مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

معاون اداری ومالی ومعاون آموزشی و پژوهشی                 1368-1367       دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر گروه مشاوره و راهنمائی                                     1368-1366       دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

معاون اجرائی (سنجش و دانشجویـی)                           1369-1366       دانشگاه پیام نور

دبیر شورای دانشگاه                                                1372-1369       دانشگاه پیام نور

مدیر گروه علوم تربیتی                                            1378-1376       دانشگاه پیام نور

معاون سنجش، دانشجوئی و فرهنگی                            1378-1376       دانشگاه پیام نور

معاون دانشجویی و فرهنگی                                       1379- 1378      دانشگاه پیام نور

رییس مرکز برون مرزی دانشگاه پیام نور                        1380-  15آذر ماه 1385 دانشگاه پیام نور

عضو هیات امنای دانشگاه پیام نور                               1381- 1389

دانشیار بازنسشته پایه 30 دانشگاه پیام نور                از فروردین 1387

موضوع های مورد علاقه برای پژوهش :

 

  • آموزش باز و از راه دور( فلسفه، نظریه‏ها، راهبردها، رویکردها، روشها و مدلها )
  • آموزش باز و از راه دور (مدیریت، برنامه‎ریزی و تطبیقی)
  • آموزش الکترونیکی و مجازی

آموزش بزرگسالان (آموزش مادام‎العمر، مداوم، غیررسمی وضمن خدمت)