اعضای هیات تحریریه

توضیحات صفحه اعضای هیئت تحریریه

سردبیر

علیرضا کیامنش

تحقیق و ارزشیابی استاد دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)

drarkiagmail.com


   آدرس  محل کار
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، گروه تخصصی علوم تربیتی
 
آدرس  منزل
تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک جنوبی، خیابان گلبانگ،
شمارة 14، واحد 8، کدپستی1467674959
تلفن: 88072991  (021) 
پست الکترونیک:a.kiamanesh@srbiau.ac.ir
 
تحصیلات
a    دیپلم تخصصی: تحقیق و ارزشیابی برنامه های درسی آموزش جمعیت، دانشگاه ویلز، کاردیف، انگلستانCardiff, Wales 
a    دکترا:  روش های تحقیق و ارزشیابی، دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس، آمریکا (UCLA)
a    کارشناسی ارشد:  روش های تحقیق و ارزشیابی، دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس، آمریکا (UCLA)
a    کارشناسی ارشد:  مشاوره و راهنمایی، دانشسرای عالی، تهران
a    کارشناسی:  آموزش ابتدایی، دانشسرای عالی تهران
a    دیپلم:  علوم طبیعی، دبیرستان پهلوی، دزفول
 
 
تجربیات شغلی 
a    استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
a    استاد باز نشسته دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران 
a    ریاست دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم) تهران
a    سر دبیر نشریه "نوآوری های آموزشی"، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی 
9
a    عضو هیئت تحریریه مجله روان شناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی
a    عضو انجمن روان شناسی ایران، تهران
a    عضو هیئت تحریریه مجله اندیشه های نوین تربیتی، دانشگاه الزهرا
a    عضو هیئت تحریریه مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز
a    عضو هیئت تحریریه نشریه "روان شناسی معاصر"، دوفصلنامة انجمن روانشناسی ایران
a    عضو هیئت تحریریه مجله "علوم تربیتی و روان شناسی"، دانشگاه شهید چمران اهواز
a    عضو هیئت تحریریه نشریة"پژوهش های تربیتی"، دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم) تهران
a    عضو هیئت تحریریه نشریة" فصلنامه تعلیم و تربیت "، پژوهشگاه آموزش و پرورش، تهران
a    عضو هیئت تحریریه نشریة "پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت"، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، تهران
a    عضو هیئت تحریریه نشریة "پژوهش های روان شناختی"، تهران
a    مدیر طرح "ارزشیابی پروژة آموزش همه جانبه و مشارکتی (فاز 2 و 3)"، صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) و دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران
a    مدیر طرح "ارزشیابی وضعیت آموزشی در بم"، صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)، تهران
a    مدیر گروه مشاوره و مدیر گروه تکنولوژی آموزشی  دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم) تهران 
a    مدیر ارزشیابی پروژة ارائة خدمات آموزش پایه برای ایرانیان و مهاجران  افغانی و ایرانی (DFID)"، صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)، تهران
a    هماهنگ کنندة ملی پروژه تیمز  (TIMSS)، از  1992 تا 2002 انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) و وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران
a    عضو کمیتة ملی تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در ایران، تهران
a    مدیر پروژة سنجش صلاحیت های پایه: ارزشیابی درون دادها و برون دادهای آموزشی در ایران (پایه پنجم ابتدایی) (ABC)،  صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) و پژوهشکدة تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش، تهران
a    مدیر پروژة ارزشیابی از طرح آموزش دختران روستایی شاغل، صندوق کودکان ملل متحد، تهران
a    عضو کمیسیون علوم اجتماعی و تربیتی، شورای پژوهش های علمی کشور، تهران
a    مدیر پروژة آموزش جمعیت، صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)‌ و وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران 
a    عضو انجمن American Educational Research Association (AERA)، آمریکا
a    مشاور تحقیقاتی وزیر آموزش و پرورش، تهران
a    عضو شورای تغییر نظام آموزش و پرورش با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران
a    عضو شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، تهران
a    مدیر پروژة ارزشیابی جامع از نظام جدید آموزش متوسطه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  تهران
a    عضو کمیسیون روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق، علوم سیاسی و اجتماعی، شورای پژوهش های علمی کشور، تهران
a    مدیر مسئول نشریة "پژوهش نامة آموزشی"، پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران
a    سر دبیر نشریة "فصلنامه تعلیم و تربیت"، مرکز تحقیقات آموزشی وزارت آموزش و پرورش
a    سرپرست مرکز تحقیقات آموزشی و دبیر شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، تهران
a    رئیس مؤسسه تحقیقات تربیتی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران 
a    مدرس مراکز تربیت معلم، تهران 
a    مشاور راهنمایی تحصیلی، دزفول 
a    راهنمای تعلیماتی مدارس روستایی، دزفول
 
تألیفات
a    کتاب: 
 تألیف: 5 کتاب
ترجمه: 18 کتاب ( همراه با ترجمه چند فصل از کتاب) 
 
a       مقاله:
مقاله فارسی:  83 مقاله
مقاله انگلیسی: 19 مقاله
 
a     گزارش تحقیق
گزارش تحقیق چاپ شده: 7 جلد
گزارش تحقیق چاپ نشده:  18جلد
 
راهنمایی و مشاورة پایان نامه
a     استاد راهنما: 12 پایان نامة دکترا و 65  پایان نامة کارشناسی ارشد
a     استاد مشاور: 60 پایان نامة دکترا و 80 پایان نامة کارشناسی ارشد  
 
کتاب
الف. تألیف 
a   "روشهای ارزشیابی آموزشی"، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، 1381، چاپ هشتم
a  ‌"سنجش و اندازه گیری در ریاضی و علوم همراه با سؤال های ریاضی و علوم TIMSS در دورة ابتدایی "، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، 1380 (کتاب برگزیدة چهارمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، تهران، 1383)
a  "سنجش و اندازه گیری در ریاضی همراه با سؤال های ریاضی TIMSS در دورة راهنمایی"، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، 1380 (کتاب برگزیدة چهارمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، تهران، 1383)
a  "سنجش و اندازه گیری در علوم همراه با سؤال های علوم TIMSS در دورة راهنمایی "، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، 1380 (کتاب برگزیدة چهارمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، تهران، 1383).
a  "آمار پایه در علوم رفتاری " انتشارات علمی و فرهنگی، 1387.
 
ب. ترجمه 
a     هارو، آنیتا، جِی. "طبقه بندی هدفهای تربیتی، حیطه روانی ـ حرکتی"،  تهران، انتشارات دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها، وزارت آموزش و پرورش، 1365
a     شیولسون، ریچارد، جِی. "استدلال آماری در علوم رفتاری، جلد اول و دوم (قسمت اول و دوم): تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی مرکز، 1380
a     ولف، ریچارد ام. "ارزشیابی آموزشی: مبانی سنجش توانایی و بررسی برنامه"، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، 1381 (کتاب تقدیری سال 1373، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ دانشگاه تهران)
a     ویلیز، جی. و بارن، تی. ای. "ارزشیابی کیفی" و  "نقادی و خبرگی آموزشی". "برنامة درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها"، چاپ تنعیم، تهران، 1381، ص 555 ـ 547 و ص 566 ـ 556. ( ترجمة دو فصل از کتاب) 
a     راگ، ادوارد کنراد و براون، جورج."توضیح دادن در دبستان"، تهران، انتشارات رشد، 1382 
a     راگ، ادوارد کنراد و براون، جورج." پرسش کردن در دبستان "، تهران، انتشارات رشد، 1382 
a     راگ، ادوارد کنراد." مدیریت کلاس در دبستان "، تهران، انتشارات رشد، 1382 
a     راگ، ادوارد کنراد." سنجش و یادگیری در دبستان "، تهران، انتشارات رشد، 1382 
a     گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس. "روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی" تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، 1382، چاپ اول (ترجمه 2 فصل از کتاب)
a     راگ، ادوارد کنراد و براون، جورج."توضیح دادن در دبیرستان"، تهران، انتشارات رشد، 1383 
a     راگ، ادوارد کنراد و براون، جورج." پرسش کردن در دبیرستان "، تهران، انتشارات رشد، 1383 
a     راگ، ادوارد کنراد." مدیریت کلاس در دبیرستان "، تهران، انتشارات رشد، 1383 
a     راگ، ادوارد کنراد." سنجش و یادگیری در دبیرستان "، تهران، انتشارات رشد، 1383 
a     جرمی میلز و مارک شولین(2001). رگرسیون و همبستگی کاربردی . 1388. جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
a     کلیت ماری (2005). چگونه فراگیران را پژوهشگر تربیت کنیم. 1390. تهران،  انتشارات آییژ.
a     دیوید جانسون و راجر جانسون (2004). سنجش فراگیران در گروه ها. ارتقاء مسئولیت پذیری گروهی و پاسخگویی فردی.  1390. تهران، انتشارات آییژ.
a     کرسول و پلانو کلارک (2007). روش های پژوهش ترکیبی. 1390. تهران، انتشارات آییژ.
a     کرسول جان دبلیو (2009). طرح پژوهش. رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی. تهران 1391، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
 
مقاله 
الف. مقالات فارسی
1) کیامنش علیرضا (1367) نقد و بررسی یک گزارش تحقیق، فصلنامة "تعلیم و تربیت"، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، سال چهارم، شمارة 3 و  4،  ص120-112
2) کیامنش علیرضا (1368) آشنایی با الگوی ارزشیابی CIPP، فصلنامة "تعلیم و تربیت"، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، سال چهارم، شمارة 1 و  2، ص 93-80 
3) کیامنش علیرضا (1370) رابطة ارزشیابی و هدفهای آموزشی، فصلنامة "تعلیم و تربیت"، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، سال هفتم، شمارة 2،  ص 100-86
4) کیامنش علیرضا (1370)  ارزشیابی آموزشی چه هست و چه نیست؟ نشریة "علوم تربیتی"، دانشگاه تهران، سال چهاردهم، شمارة 4-1،  ص136 -117 
5) کیامنش علیرضا (1370). شیوة ارزشیابی تایلر و نقش آن در آموزش،  مجلة "پژوهشهای تربیتی"، دانشگاه تربیت معلم، تهران، سال اول، شمارة 1،  ص 106-91
6) چشم انداز پژوهش های تربیتی، نشریة "نمای تربیت"، دانشگاه تربیت معلم، تهران، جلد 1، شمارة 2، 1370،  ص 239-224. 
7) کیامنش علیرضا (1371) روش های ارزشیابی کیفی، نشریة "علوم انسانی"، دانشگاه الزهرا، تهران، سال دوم، شمارة 5 و 6 ،  ص 51-43
8) ارزشیابی عملکرد تحصیلی کلاس ها و هنرجویان سه رشته اتومکانیک، ساختمان و الکترونیک در دو سال تحصیلی 66-65  و     69-68، " فصلنامة تعلیم و تربیت"، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، سال هشتم، شمارة 1، بهار 1371، ص 85-58
9) کیامنش علیرضا (1371) آزمون چند گزینه ای و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان، محتوای آموزش و روش تدریس معلم، فصلنامه "تعلیم و تربیت"، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، سال هشتم، شمارة 3، ص 77-57
10) کیامنش علیرضا (1372)  نظریة تعمیم پذیری در اندازه گیری آموزشی، نشریة "علوم تربیتی"، دانشگاه تهران، سال شانزدهم، شمارة 2-1،  ص 48-25 
11) کیامنش علیرضا (1372) پژوهش کیفی یا فرآیند مستمر افزایش دانش تخصی، نشریة " پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت"، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، تهران، شمارة 1 و 2 ،  ص 31-13 
12) کیامنش علیرضا و نعمت الله موسی پور (1375).  میزان پایایی نظر دبیران در مورد کتاب های درسی نظام جدید آموزش متوسطه و رابطة بین میزان مطلوبیت کتاب با افت تحصیلی، مجلة علمی پژوهشی "علوم انسانی "، دانشگاه الزهرا، تهران، سال ششم، شمارة 19، ص 55-37
13) کیامنش علیرضا (1375)  بررسی عملکرد درسی دانش آموزان سال دوم و سوم راهنمایی در درس ریاضی، نخستین کنفرانس آموزش ریاضی ایران (6 الی 8 شهریور ، اصفهان)، مجموعه مقالات مدون، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص152-139
14) کیامنش علیرضا (1375)  "برنامة قصد شده"  و "برنامة کسب شده" علوم در دورة راهنمایی بر اساس یافته های سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم،  مجلة "علوم تربیتی و روان شناسی"، دانشگاه شهید چمران، اهواز، سال سوم، شمارة 3 و 4، ص 37-13
15) جایگاه آموزش عالی در فعالیت های آموزشی نظام جدید متوسطه، خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران (21 الی 23 آبان ماه 1375، تهران)، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، ص 37-35
16) بررسی نقش مشاور و دبیر راهنما در هدایت تحصیلی ـ شغلی دانش آموزان نظام جدید آموزش متوسطه در سال تحصیلی 75-1374، نشریة " پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت"، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، تهران، شمارة 5 و 6، زمستان 1375، ص 167-143
17) راهنمایی و مشاوره در نظام جدید آموزش متوسطه از دید مشاوران، نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شمارة 2،  زمستان 1376، ص 158 - 131 
18) کیامنش علیرضا (1377  و 1376 )  برنامة قصد شدة درس ریاضی دورة ابتدایی در ایران و چند کشور جهان، نشریة "پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت"، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، تهران، شمارة 7 و 8،  ص 62-40
19) ارزشیابی طرح راهنمایی و مشاوره در نظام جدید آموزش متوسطه، مجموعه مقالات دومین سمینار راهنمایی و مشاوره، چاپ دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1377، ص      239 ـ 223 
20) کیامنش علیرضا (1377) مقایسة عملکرد ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی در دو مطالعه بین المللی و بررسی محتوای آموزش ریاضی در برنامه های درسی، سومین کنفرانس آموزش ریاضی ایران (4 الی 6 شهریور ، کرمان)، چاپخانة افست، ص 172-168
21) کیامنش علیرضا (1377) ارزشیابی دروس ریاضی و هندسه در نظام جدید آموزش متوسطة کشور، فصلنامة "تعلیم و تربیت"، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، سال دهم، شمارة 3 و 4، ص 41-25
22) کیامنش علیرضا (1377) شناسایی و تعیین عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورة راهنمایی در درس علوم براساس چارچوب سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم (تیمز)، مجلة "پژوهش های تربیتی و روان شناختی"، دانشگاه اصفهان، دورة جدید، سال اول، شمارة 2، ص 29-1
23) کیامنش علیرضا (1377) ضرورت تحقیق در وزارت آموزش و پرورش، مجموعه مقاله ها: پژوهش در آموزش، تک نگاشت شمارة 17، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، خرداد، ص 19-14
24) کیامنش علیرضا (1377) وضعیت تحقیق در آموزش و پرورش: یافته های تحقیقاتی انجام شده در حوزة علوم تربیتی، مجموعه مقاله ها: پژوهش در آموزش، تک نگاشت شمارة 17، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، خرداد ، ص 191-183
25) ارزشیابی برنامة درس روش ها و فنون تدریس دوره های تربیت دبیر دانشگاه های ایران، فصلنامة علمی پژوهشی "مدرس"، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دورة دوم، شمارة 7، تابستان 1377، ص 157- 134
26) کیامنش علیرضا (1377)  اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش (نقد و بررسی)، کتاب ماه: علوم اجتماعی، خانة کتاب، تهران، سال دوم، شمارة  5، اسفند ماه ، ص     6ـ 5 
27) کیامنش، علیرضا (1378 و 1377) برنامة مصوب (قصد شده) و برنامة کسب شدة درس علوم پایه چهارم ابتدایی در ایران و چند کشور جهان، نشریة "پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت"، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، شمارة 11 و 12، ص 102-71
28) کیامنش علیرضا (1378) آموزش ریاضی در دورة راهنمایی تحصیلی: "برنامة قصد شده و برنامة کسب شده" بر اساس یافته های سومین مطالعه بین المللی ریاضی و علوم، نشریة "پژوهش های تربیتی". دانشگاه تربیت معلم، تهران،جلد چهارم، شمارة 3 و 4، ص 67-45
29) کیامنش، علیرضا (1378) "بررسی میزان توانایی علوم دانش آموزان از طریق سنجش عملکردـ مدار و سنجش مدادـ کاغذی"، اولین همایش علوم تجربی دورة ابتدایی (25 و 26 فروردین،  اصفهان)، چکیدة مقالات برگزیدة اولین همایش علوم تجربی دورة ابتدایی، ص 50ـ 46.
30) بررسی مؤلفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی،  مجلة "روانشناسی"، انجمن روان شناسی ایران،‌ تهران، سال سوم، شمارة 3 و 4، پاییز و زمستان 78، ص 268-249 
31) مهری نژاد سیدابوالقاسم، منصور محمود، اژه ای جواد،کیامنش علیرضا (1379) مقایسه اثر بخشی روان درمانگریهای «شناختی رفتاری» و «ترکیبی» در دو سطح هوشی در کودکان مبتلا به فزون کنشی همراه با کمبود توجه (ای.دی.اچ.ای). مجله روانشناسی4(2 (پیاپی 14)):168-147.  
32) کیامنش علیرضا (1379) مطالعات ارزشیابی، روند فعالیت ها و بازده های آموزشی مدارس: یافته ها و چشم اندازها، "نشریة پژوهش های تربیتی"، دانشگاه تربیت معلم، تهران، جلد 8، شمارة  1 و 2،  ص 55-29
33) میزان به کارگیری روش تدریس فعال توصیه شده در راهنمای تدریس کتاب علوم تجربی پایة پنجم ابتدایی توسط معلمان شهر رشت و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی 1379- 1378، "نشریة پژوهش های تربیتی". دانشگاه تربیت معلم، تهران، جلد 9، شمارة  3 و 4، پاییز و زمستان 1380، ص 155-129
34) هادی بهرامی احسان، دادستان پریرخ، اژه ای جواد، کیامنش علیرضا (1380)  بررسی مولفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی (قسمت اول). مجلة روانشناسی (دورة جدید)، 12، ص 319-299.
35) پورحسین رضا، اژه ای جواد و کیامنش علیرضا (1381) بررسی تحولی خودپنداشت در کودکان 6 تا 12 ساله و رابطه آن با طبقه اجتماعی و جنس. مجلة روانشناسی (دورة جدید)، 23،ص 226-211.
36) کیامنش علیرضا (1381) نمونه گیری در پژوهش های علوم رفتاری، "سالنامة پژوهش و ارزشیابی در علوم اجتماعی و رفتاری، جلد اول"، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،  ص 30-1
37) کیامنش علیرضا (1381) بررسی وضعیت آموزش شیمی در درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی با توجه به یافته های بین المللی، نشریة "رشد آموزش شیمی، ویژه نامة پنجمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، اراک (14-12 شهریور ماه 1381)". سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، دورة شانزدهم، شمارة  1،  ص 16-5
38) ملازاده جواد، منصور محمود، اژه ای جواد،‌کیامنش علیرضا (1381). سبک های رویاروگری  و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد. مجله روانشناسی. 6 (3 (پیاپی 23)): 275-255
39) معتمدی شملزاری عبداله، اژه ای جواد، آزادفلاح پرویز، کیامنش علیرضا (1381). بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی،‌ سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال. مجله روانشناسی 6(2 (پیاپی 22)): 133-115
40) اثر فراوانی آگاهی از نتیجه و تداخل زمینه ای بر عملکرد و یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان، 1382، نشریه ی "علوم حرکتی و ورزش"، دانشگاه تربیت معلم تهران، جلد اول، شمارة 2، بهار 1382، ص 55- 37
41) کیامنش علیرضا (1382) آموزش و سنجش عملکردی. "مجموعه خلاصه مقالات همایش ارزشیابی در هزارة سوم"، سازمان آموزش و پرورش فارس، شیراز، شهریور ، ص  86-85
42) کیامنش علیرضا (1382) تکرار پایه، ارتقای خود بخودی و برابری فرصت های آموزشی در دورة ابتدایی. "ارزشیابی در خدمت تعلیم و تربیت: خلاصه مقالات اولین همایش ارزشیابی تحصیلی"، وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی، تهران، 11 و 12 آذر ،  ص 65ـ61
43) کیامنش علیرضا (1383)  ارزشیابی از فاز سوم طرح آموزش همه جانبه و مشارکتی (پایة دوم راهنمایی): دستاوردها و چشم اندازها. فصلنامة "پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت"، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، شمارة 9 ، سال سوم، ص 69-45.
44) حمیدی فریده، افروز غلامعلی، کیامنش علیرضا و رسول زاده طباطبایی سید کاظم (1383) بررسی ساخت خانوادة دختران فراری و اثر بخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییر آن" مجلة علمی ـ پژوهشی روانشناسی"، فصلنامة انجمن ایرانی روانشناسی، سال هشتم، شمارة 2، تابستان ، ص 127-114
45) کیامنش علیرضا (1383) آموزش همه جانبه و مشارکتی در دورة ابتدایی: دستاوردها و چشم اندازها. فصلنامة علمی ـ پژوهشی "نوآوری های آموزشی"، مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، شمارة 10، سال سوم، ص 34-13
46) بررسی رابطة بین گرایش های مذهبی و سالمندی موفق، دوماهنامة علمی ـ پژوهشی "دانشور رفتار"، دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، دورة جدید، شمارة 10، اردیبهشت 1384، ص 56 ـ 43
47) کیامنش، علیرضا (1384) رویکرد ترکیبی در ارزشیابی برنامه، "علوم تربیتی"، انتشارات سمت، تهران،  ص 291-277. 
48) زین آبادی حسن رضا، کیامنش علیرضا و فرزاد ولی اله (1384)  ارزیابی درونی کیفیت گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران به منظور پیشنهاد الگویی جهت بهبود کیفیت و حرکت در جهت اعتبار بخشی گروه های مشاوره و راهنمایی کشور، "تازه ها و پژوهش های مشاوره" انجمن مشاورة ایران، جلد 4، شمارة 15، ص 92 ـ 69.
49) کیامنش علیرضا و کبیری مسعود (1385) نقش متغیرهای شخصی در پیشرفت ریاضی با توجه به نظریه شناختی ـ اجتماعی، روانشناسی معاصر، دو فصلنامة انجمن روانشناسی ایران، دورة اول، شمارة یک، ص 19-11.
50) کیامنش علیرضا (1385). نقش دکتر شکوهی در سازندگی علمی و شغلی دانشجویان، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد گرانمایه دکتر غلامحسین شکوهی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،  اردیبهشت 1385، ص 257-245.
51) کمالی زارچ محمود، کدیور پروین، قاضی طباطبایی محمود و کیامنش علیرضا (1385). نقش منابع اطلاعات خودکارآمدی و ویژگی های میانجی شخصی در خودکارآمدی و عملکرد ریاضی. مجله ی "روان شناسی و علوم تربیتی"، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دورة جدید، سال سی و ششم، شماره 1 و 2، ص 206-185. 
52) کدیور پروین، کیامنش علیرضا و پیر حسینلو سعیده (1385). بررسی رابطة بین خودکارآمدی ریاضی، انتظار عملکرد ریاضی، اضطراب ریاضی و پیشرفت ریاضی. فصلنامة "پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت"، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، شمارة 26 و 27 پیاپی، دورة دوم: 9-8، ص 16-5.
53) صالحی، کیامنش علیرضا (1385).  نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستان های کاردانش: موردی از ارزشیابی کیفیت برون دادهای هنرستان های کار دانش منطقه 2تهران."چکیده مقالات و طرح های نوآورانه در همایش ملی نوآوری های آموزشی"، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، 21-20 ، ص 48.
54) آیتی محسن، عطاران محمد و کیامنش علیرضا (1385) چارچوب نظری برنامه های درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مبتنی بر تحلیل مبانی ، اجتماعی و روان شناختی . "فصلنامه مطالعات برنامه درسی" سال اول شماره 3، ص 133-105.
55) محسن پور مریم، حجازی الهه و کیامنش علیرضا (1385) نقش خود کارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران. فصلنامة علمی ـ پژوهشی "نوآوری های آموزشی"، مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، شمارة 16، سال پنجم،  ص 35-9. 
56) کیامنش علیرضا و پور اصغر نصیبه (1385) نقش خود پنداره ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی، عملکرد قبلی ریاضی و جنسیت در پیشرفت ریاضی. مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی (ویژه نامه علوم تربیتی). دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال سیزدهم شماره 2 ، ص 94-77
57) رضا زاده سید محمدرضا، پریرخ دادستان، جواد اژه ای، علیرضا کیامنش (1385). رابطه سبک های دلبستگی و همسازی زناشویی در دانشجویان. مجله روانشناسی،‌ شماره 40.
58) جوادی پور محمد، مجید علی عسگری، علیرضا کیامنش و محمد خبیری(1385).طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران. فصلنامه ی پژوهش در علوم ورزشی. شماره 12، ص.86-71. 
59) ترقی جاه صدیقه، شکوه نوابی نژاد، جعفر بوالهری و علیرضا کیامنش (1386) مقایسه تاثیر روان درمانی گروهی با رویکرد معنوی بر افسردگی دانشجویان دختر دانشگاههای تهران. تازه ها و پژوهشهای مشاوره. جلد 6، شماره 21. ص 125-111. 
60) بوستان پور علیرضا، باقر ثنایی ذاکر و علیرضا کیامنش(1386) فراتحلیل اثر بخشی الگوهای شناختی-رفتاری در درمان مشکلات زناشویی. تازه ها و پژوهشهای مشاوره. جلد 6، شماره 22. ص 25-7. 
61) جوادی پور محمد، مجید علی عسگری، علیرضا کیامنش و محمد خبیری. (1386) نظرگاهها، رویکردها و الگوهای طراحی برنامه ی درسی تربیت بدنی دوره ی ابتدایی. اندیشه های نوین تربیتی. سال 3 شماره های 3 و 4 . ص 135-119
62) حکیم زاده رضوان ، علیرضا کیامنش و محمد عطاران(1386).تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی راهنمایی با توجه به مسائل و مباحث روز جهانی در حوزه برنامه های درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال دوم، شماره 5، ص 54-27. 
63) معروفی یحیی، علیرضا کیامنش، محمود مهرمحمدی و مجید علی عسگری(1386) .ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه ها. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال دوم، شماره 5،  ص 112-81. 
64) کیامنش علیرضا و سعید سیف درخشنده (1386) .بررسی رابطه ادراک از زمینه خانوادگی و مدرسه ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستان های شهر اردبیل. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. سال دوم، شماره 4 ، ص 132-111. 
65) حسنی محمد و علیرضا کیامنش.(1388)نقد و بررسی نظام ارزشیابی تحصیلی ایران از منظر ارزشیابی نظام آموزشی. فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره 30، سال هشتم، ص103-75 
66) دانای طوسی مریم و کیامنش علیرضا (1388).رویکردهای نظری زیربنای تعریف سواد: شواهدی از برنامه درسی کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، سنگاپور، سنگال، اندونزی و ایران. فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره 31، سال هشتم، ص100-75 
67) کیامنش علیرضا و پوراصغر نصیبه (1388). بررسی تفاوت دختر و پسر در متغیرهای مرتبط به عملکرد ریاضی( خود پنداره ریاضی، انگیزس یادگیری ریاضی و عملکرد قبلی ریاضی و نقش آن بر پیشرفت تحصیلی. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. سال چهارم، شماره 13 ، ص 190-161. 
68) کریم زاده منصوره، اخوان تفتی مهناز، کیامنش علیرضا و  اکبرزاده نسرین (1388).تاثیر آموزش مهارت های هیجانی-اجتماعی در رشد این مهارت ها. مجله علوم رفتاری، دوره سوم، شماره 2 ، ص 149-143. 
69) معروفی یحیی و کیامنش علیرضا (1388). تبیین عوامل موثر بر کیفیت آموزش دانشگاهی. نامۀ آموزش عالی. سال دوم، شماره 6،  ص 36-9.
70) فضلی رخساره،‌ سیف علی اکبر و کیامنش علیرضا (1388). طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته و بررسی اثربخشی آن. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 32، ص 118.
71) صالحی حمید ، بهرام عباس، دارینی محمد و کیامنش علیرضا (1388). اثر باقی مانده از حضور مانع بر مسیر حرکت های نشانه گیری با دست. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 24، ص 61.      
72) گلزاری زینب، کیامنش علیرضا، قورچیان نادر قلی و جعفری پریوش (1389). تدوین و اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره 1، بهار و تابستان  1389، ص 185-160 
73) نیک منش زهرا، خسروی زهره، کیامنش علیرضا، بنی جمالی شکوه السادات و کاظمی یحیی (1389). عوامل موثر بر رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان. نشریه علوم رفتاری ، شماره 13، ص 233.
74) راستگو مقدم میترا، حمیدی منصور علی، اخوان تفتی مهناز، کیامنش علیرضا (1389). طراحی ، ساخت و آزمایش یک الگوی آموزشی چند بعدی رایانه ای برای کاربرد در دانشگاه های ایران. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، شماره 21، ص 127
75) زهره وند راضیه، کیامنش علیرضا، خسروی زهره و اخوان تفتی مهناز (1389). رابطه درگیری مدرسه ای با عملکرد تحصیلی و گرایش به ترک تحصیل در دانش موزان دوره  راهنمایی. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال 26، شماره 2، ص 69-49
76) سعادتی شامیر ابوطالب، کیامنش علیرضا، کدیور پروین و حمیدی منصور علی (1389). حافظه کاری ،عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر یک زبانه و دو زبانه . فصلنامه نوآوری های آموزشی. سال 9 ، شماره  ، ص 77-63
77) میر شمشیری مرجان، مهرمحمدی محمود، کیامنش علیرضا و فردانش هاشم (1389). مقایسه مدل پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه هشتم کشورهای ایران و امریکا بر اساس داده های تیمز 2007. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال 26، شماره 4 ، ص 30-7
78) کیامنش علیرضا و صفرخانی مریم (1389). کند و کاو در یک دهه انتشار مقالات فصلنامه تعلیم و تربیت در قلمرو ارزشیابی آموزشی ( 1388-1379). فصلنامه تعلیم و تربیت ، سال 26، شماره 3، ص 32-11.  
79) اسماعیلی میترا، یمنی دوزی سرخابی محمد، حاجی حسینی حجت اله و کیامنش علیرضا (1390). وضعیت ارتباط دانشکده های فنی - مهندسی دانشگاههای دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری.فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال هفدهم،شماره 1، ص 47-27
80) پیری موسی، عطاران محمد، کیامنش علیرضا و حسین نژاد غلامرضا ( 1390). برنامه ریزی درسی مدرسه- محور راهبردی برای تمرکز زدایی از نظام برنامه ریزی درسی. پژوهش های برنامه درسی. دوره اول، شماره 1،  ص 27-1
81) مهدوی هزاوه منصوره، فرزاد ولی اله، کیامنش علیرضا و صفرخانی مریم (1390). رابطه وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده و متغییر های فردی با پیشرفت ریاضیات دانش آموزان چهارم ابتدایی (بر اساس داده های تیمز 2003). پژوهشهای روان شناختی . دوره 14، شماره 2، ص 77-60.
82) نامداری پژمان مهدی، کیامنش علیرضا و کریمی عبدالعظیم (1390). نقش متغییر های نگرش، خود پنداره و فعالیت های اولیه سواد آموزی در پیش بینی سواد خواندن دانش آموزان ایران بر اساس مقیاس پرلز 2006. مجله علوم تربیتی  دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره 6، شماره 2، ص 154-131.
83) کیامنش علیرضا، محسن پور مریم،صفرخانی مریم و اقدسی سمانه (1391). روند تعییرات عملکرد ریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی در فاصله 1386-1378 بر اساس یافته های مطالعات بین المللیTIMSS   در ایران و کشورهای منطقه با توجه به هدف های سند چشم انداز 20 ساله. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال ششم، شماره 24، صص82- 59.
     علی محبی، تعمت الله موسی پور،علیرضا کیامنش و غلانرضا  حاجی حسین نژاد (1389). بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی نهفته درس اندیشه اسلامی دوره کارشناسی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی تربیتی. سال ششم، شماره 19 ص 87-69.
ب. مقالات انگلیسی
1) The First Experience in Conducting Large-Scale Performance Assessment Tasks in Iran, 1998, The paper presented in the 24th Annual Conference of the International Association for Educational Assessment, May 10-15, 1998, Barbados, pp. 40-41.
2) A Cross-Comparison of Paper and Pencil Tests and Hands-On Tasks Results in Math and Science, Journal of Humanities, The Ministry of Higher Education: Tehran, Winter and Spring 2000, Vol. 7, No. 1& 2, pp. 23-30.
3) The Impact of TIMSS in Iran. In D. Robitaille, A. Beaton, and T. Plomp (Eds.), The Impact of TIMSS on the Teaching and Learning of Mathematics and Science, 2000, Vancouver, Pacific Educational Press, pp. 61-65.
4) Factors affecting Iranian students’ achievement in mathematics. In Proceedings of the IRC-2004 TIMSS (11-13 May, 2004, Vol. I, pp. 157-169). Nicosia:Cyprus University. Available online at http://www.iea.nl/fileadmi/user_upload/IRC/IRC_2004/papers/IRC2004_Kiamanesh.pdf.
5) The Role of Self-Efficacy, Anxiety, Attitudes and Previous Math Achievement in Students' Math Performance.In Proceedings of the Third International Biennial SELF Research Conference, Berlin, Germany, (4-7 July, 2004, pp. 409-416). SELF Research Centre, University of Western Sydney. 
6) Self-Concept, Home Background, Motivation, Attitude, Attribution and their Effects on Iranian Students’ Science Achievement. In Proceedings of the Third International Biennial SELF Research Conference, Berlin, Germany,  (4-7 July, 2004, pp. 433-441). SELF Research Centre, University of Western Sydney.
7) The Role of Math Self-Efficacy, Math Self-Concept, Perceived Usefulness of Mathematics and Math Anxiety in Math Achievement. In Proceedings of the Third International Biennial SELF Research Conference, Berlin, Germany, (4-7 July, 2004, pp. 442-449). SELF Research Centre, University of Western Sydney.
8) The Role of Teachers’ Instructional Activities in Iranian Students’ Mathematical Achievement: The Secondary Analysis of TIMSS 2003 Data. In Proceedings of the Second Conference on Research and Education in Mathematics (ICREM2), Malaysia, 25-27 May, 2005.
9) Trends in Students’ Mathematics Achievement in Iran. In Proceedings of the Second Conference on Research and Education in Mathematics (ICREM2), Malaysia, 25-27 May, 2005.
10) Why Did Iranian Girls Perform Better than Boys in Mathematics? In Proceeding of the IRCMSA 2005, The 1st IMT-GT Regional Conference on Mathematics, Statistics and their Applications, Parapat, Lake Toba, North Sumatra, Indonesia (13-15 June, 2005), pp. 57-69.
11) The Role of Students' Characteristics and Family Background in Iranian Students' Mathematics Achievement. UNESCO: Prospects, Vol. XXXV, No. 2, June 2005, pp. 162-174. 
12) The Role of Students' Characteristics and Family Background in Iranian students' Mathematics Achievement. In Tjeerd Plomp & Sarah Howie (Eds.), Contexts of learning mathematics and science: Lessons learned from TIMSS, New York: Routledge, 2006, pp. 141-156.
13) Gender Differences in Mathematics Achievement among Iranian Eighth Graders in Two Consecutive International Studies (TIMSS 99 & TIMSS 2003). ‍Paper presented at the IRC-2006, The US, Washington DC. (November 8-10, 2006). Available online at
http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/IRC2006/IEA_Program/TIMSS/Kiamanesh.pdf
14) Influential factors causing the gender differences in mathematics’ achievement scores among Iranian eighth graders based on TIMSS 2003 data. Paper presented at the IRC-2008, Taiwan (Sept. 18-20, 2008). http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/IRC/IRC2008/papers/IRC2008_Kiamanesh_ Mahdavi-Hezaveh.pdf
15) Kiamanesh, A. R. &  Mohsenpour, M. (2010)Trends in Factors Affecting Iranian Eighth Graders’ Mathematics Achievement by Gender (TIMSS 1999, 2003 & 2007). ‍Paper presented at the IRC-2010, Sweden (July 1-3). Available online at
www.iea.nl/fileadmin/user_upload/IRC/IRC_2010/papers/IRC2010_Kiamanesh_Mohsenpour.pdf
16) Golzari, Z., Kiamanesh A.R., Ghourchian N. Gh. & Jafari P. (2010). Assessment model of E-learning for higher education.Journal of American Science, 2011;7 (7). http://www.americanscience.org
17) Danaye Tousi, M. & Kiamanesh A.R. (2010), ‘Basic education status of Afghan refugees in Iran’, in Geoffrey Elliot, Chahid  Fourali & Sally Issler (eds), Education and Social Change: connecting Local and Global Perspectives. Continuum International Publishing Group, London.
18) Golzari, Z., Kiamanesh A.R., Ghourchian N. Gh. & Jafari P. (2010). Development and accreditation of a model for internal evaluation of e-learning courses.  Journal of Higher Education Curriculum Studies, Issue 1, pp. 160-185
19) Golzari, Z., Kiamanesh A.R., Ghourchian N. Gh. & Jafari P. (2012).Internal quality evaluation model of e-learning in higher education. Archive of sciences Journal (Switzerland, Geneva). Volume 65, Issue 1, Part III
      20) Maryam Sahranavard, Siti Aishah Hassan, Habibah Elias, Maria Chong bt Abdullah, Ali Reza Kiamanesh.(2012).The comparison of Iranian urban, suburban and               rural areas’ performance in Self-concept, Self-efficacy, Selfesteem and Anxiety. Journal of American Science, 8(3).371-376.
گزارش تحقیق
الف. گزارش تحقیق چاپ شده 
a    یافته های سومین مطالعه بین المللی TIMSS، ریاضیات دورة راهنمایی، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، دی ماه 1376
a    یافته های سومین مطالعه بین المللی TIMSS، علوم دورة راهنمایی، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، دی ماه 1376
a    یافته های سومین مطالعه بین المللی TIMSS، ریاضیات دورة ابتدایی، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، اسفند ماه 1377
a    یافته های سومین مطالعه بین المللی TIMSS، علوم دورة ابتدایی، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، دی ماه 1377
a    سنجش عملکرد در سومین مطالعة بین المللی ریاضی و علوم (TIMSS): چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی، انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، اسفند ماه 1377
aScience Achievement in Primary School: Iran’s Performance in a National and International Context, 1999, United Nations Children’s Fund, Tehran.
aMathematics Achievement in Primary School: Iran’s Performance in a National and International Context, 1999, United Nations Children’s Fund, Tehran.
 
ب. گزارش تحقیق چاپ نشده 
a    اولین ارزشیابی جامع از نظام جدید آموزش متوسطه، نیم سال اول سال تحصیلی 72-71، وزارت آموزش و پرورش، تهران، بهار 1372
a    دومین ارزشیابی جامع از نظام جدید آموزش متوسطه، نیم سال دوم سال تحصیلی 72-71، وزارت آموزش و پرورش، تهران، پائیز 1372
a    سومین  ارزشیابی  جامع از نظام جدید آموزش متوسطه، سال تحصیلی 73-72، وزارت آموزش و پرورش،  تهران، زمستان 1373
a    چهارمین ارزشیابی جامع از نظام جدید آموزش متوسطه، گزارش اول، نیروی انسانی، سال تحصیلی74-73، وزارت آموزش و پرورش، تهران، زمستان 1374
a    چهارمین ارزشیابی جامع از نظام جدید آموزش متوسطه، گزارش دوم، شاخة نظری، سال تحصیلی 74-73، وزارت آموزش و پرورش، تهران، پائیز 1375
a    چهارمین ارزشیابی جامع از نظام جدید آموزش متوسطه، گزارش سوم، شاخة فنی و حرفه ای و کاردانش، سال تحصیلی 74-73، وزارت آموزش و پرورش، تهران، بهار 1375
a    سنجش صلاحیت های پایه: ارزشیابی درون دادها و برون دادهای آموزشی در ایران (پایه پنجم ابتدایی)، پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، بهار  1379 (6 مجلد به دو زبان فارسی و انگلیسی)
Assessing Basic Competencies: An Evaluation of Educational Inputs and Outputs in Iran (Primary Fifth Grade), 2000, The Ministry of Education, Institute for Educational Research, Tehran.
a    ارزشیابی پروژة آموزش دختران روستایی شاغل، صندوق کودکان ملل متحد، تهران، تابستان 1379
a    روند تغییرات درون دادها و برون دادهای آموزش علوم بر اساس یافته هایTIMSS  وTIMSS-R ، پژوهشکدة تعلیم و تربیت، زمستان 1379 
a    روند تغییرات درون دادها و برون دادهای آموزش ریاضی بر اساس یافته هایTIMSS  وTIMSS-R ، پژوهشکدة تعلیم و تربیت، تهران، زمستان 1379
a    ارزشیابی پروژة "ارائه خدمات آموزش پایه برای ایرانیان و مهاجران افغانی در ایران"، صندوق کودکان ملل متحد، تهران، شهریور ماه 1382 (به دو زبان فارسی و انگلیسی)
An Evaluation of Basic Education for Afghan Refugees in Iran, UNICEF, Tehran, September 2003
a    ارزشیابی پروژة "آموزش جهانی و مشارکتی (فاز 2)"، صندوق کودکان ملل متحد، تهران، خرداد ماه 1383 
a    ارزشیابی طرح آزمایشی "آموزش همه جانبه و مشارکتی ـ پایة سوم ابتدایی (فاز 3)"، صندوق کودکان ملل متحدو دانشگاه تربیت معلم، تهران، بهمن ماه 1383 
a    ارزشیابی طرح آزمایشی "آموزش همه جانبه و مشارکتی ـ پایه دوم راهنمایی (فاز 3)"، صندوق کودکان ملل متحد و دانشگاه تربیت معلم، تهران، بهمن ماه 1383 
a    "ضرورت و چگونگی ایجاد مرکز ملی سنجش و ارزشیابی آموزشی"، به سفارش طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، آبان ماه 1384
a    بررسیروندتغییراتآموزشیدرفاصلهزمانی 1386- 1374 بر اساس یافته های مطالعات بین المللی تیمز (TIMSS) درایرانوکشورهایمنطقهباتوجهبههدفهایسندچشمانداز 20 ساله(پایه هشتم)،  بهمن 1390
a    بررسیروندتغییراتآموزشیدرفاصلهزمانی 1386-1382 بر اساس یافته های مطالعات بین المللی تیمز (TIMSS) درایرانوکشورهایمنطقهباتوجهبههدفهایسندچشمانداز 20 ساله(پایه چهارم ابتدایی)،  بهمن 1390
a    عملکردتحصیلیوویژگیهایدانشآموزان 4 کشوردرپایهچهارمو هشتمبهترتیبدرسالتحصیلی 1382-1381 و 1386-1385  براساسیافتههایتیمز(مطالعههمدستهای).  بهمن 1390
 
تشویق ها و جوائز
a    استدلال آماری در علوم رفتاری، جلد دوم، قسمت اول : استنباط آماری ،کتاب برگزیده هفتمین دورة کتاب سال، 1368، تهران، مقام محترم ریاست جمهوری
a    ارزشیابی آموزشی : مبانی سنجش توانایی و بررسی برنامه، کتاب تقدیری سال، 1373، دانشگاه تهران،  مقام محترم وزارت فرهنگ و آموزش ْعالی
a    استاد نمونه، 1374، دانشگاه تربیت معلم، ریاست محترم دانشگاه
a    استاد نمونه، 1378، دانشگاه تربیت معلم، ریاست محترم دانشگاه
aسنجش و اندازه گیری در ریاضی و علوم همراه با سؤال های ریاضی و علوم TIMSS در دورة ابتدایی، برگزیدة چهارمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، 1383، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت محترم وزیرآموزش و پرورش
aسنجش و اندازه گیری در ریاضی همراه با سؤال های ریاضی TIMSS در دورة راهنمایی، برگزیدة چهارمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، 1383، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت محترم وزیرآموزش و پرورش
a"سنجش و اندازه گیری در علوم همراه با سؤال های علوم TIMSS در دورة راهنمایی، برگزیدة چهارمین جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، 1383، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت محترم وزیرآموزش و پرورش