اعضای هیات تحریریه

توضیحات صفحه اعضای هیئت تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا آراسته

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه خوارزمی

arastehryahoo.com


باسمه تعالی

 

چکیده سوابق شغلی ـ علمی

حمیدرضا آراسته

 

arasteh@khu.ac.ir

arastehhr@yahoo.com

 

 

 

 مرتبه علمی: استاد تمام مدیریت و نظارت در آموزش عالی((Administration and Supervision in Higher Education

 

  تحصیلات                                                                                                                                           

  دانشگاه هوستون*                                                            

  هوستون ، تگزاس ، آمریکا                                                                                                               

   دکترای مدیریت و نظارت در آموزش عالی(Administration and Supervision in Higher Education) ،                آذر 1373

  دانشگاه هوستون

   هوستون ، تگزاس ، آمریکا

کارشناسی ارشد در آموزش حرفه ای (با تأکید بر کالج‏های دو ساله ) ، آذر 1365

هوستون ،تگزاس ، آمریکا

کارشناسی عمران ، اردیبهشت 1364

  تجربیات

   دانشگاه خوارزمی: دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی/ دانشکده مدیریت و حسابداری                                   آذر 1385تا کنون                

   رئیس دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی                                                                           شهریور1394 تا کنون

   معاون دانش مرکز تحقیقات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی                               اردیبهشت 1388- خرداد 1389

    مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی                                                                           آبان 1376 تا آبان 1385

 • معاون پژوهشی                                                                                                      بهمن 1383 تا دی 1384
 • عضو هیأت علمی[*]گروه مطالعات مدیریت  آموزش عالی.                                                     آبان 1376تا آبان 1385 مدیر گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی و مدیر گروه برنامه ریزی آموزش عالی (آذر 76  تا آبان 85 ).
 • عضو کمیته انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
 •  نماینده معاون آموزشی وزارت علوم وعضو شورای راه‌اندازی دوره مشترک دکتری آموزش عالی در مؤسسه و  دانشگاه شهید بهشتی.                                                                                                                                1382-1387                                                                                                                       
 • مدیر اجرایی ردیف متمرکز بودجه تحت عنوان ‹‹ ارتقای دانش ومهارتهای اعضای هیأت علمیا››. ( برنامه‌ریزی  و نظارت بر  برگزاری بیش از 1000 کارگاه آموزشی برای اعضای هیأت علمی)،  وزارت علوم                                                                      آبان 79 تا آبان 1385
 • سرپرست تدوین اولین دایره المعارف آموزش عالی ایران. در دو جلد.                                                   1381   -1383
 • رئیس ستاد علمی و اجرایی همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. مؤسسه پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزش عالی و انجمن آموزش عالی ایران. تاریخ برگزاری: 6-7 بهمن 83.

   استخدام رسمی آموزش و پرورش  تگزاس/آمریکا                                                       مرداد 1366 مرداد1376 

     ·           تدریس علوم فیزیکی و روشهای تحقیق

     ·           مشاور دانش آموزان سال چهارم در امور دانشگاهی

     ·           برگزاری مسابقات علمی علوم تجربی در سطح منطقه

     ·           برگزاری کارگاههای آموزشی

     ·           همکاری با مدیریت در تدوین و اجرای برنامه های اصلاحی

دانشگاه هوستون                                                                                                          شهریور 1371 آذر 1372

     ·           دستیار تحقیقاتی ، رهبری و حل معضلات آموزش عالی (دکتر بارتون هرشر)

     ·           دستیار تحقیقاتی ، آموزش و پرورش بین المللی (دکتر کنت براون)

 

شرکت ساختمانی چیف ،هوستون، تگزاس، آمریکا                                                تیر 1364 آذر 1366   

     ·           ارزیاب و مهندس ناظر

 

   

مقاله‌ها:

●قنبرپور، امید؛ عباسیان، حسین؛ آراسته، حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم. طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ا‌ی معلمان: یک مطالعه آمیخته. فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره 69، سال هجدهم، بهار1398، 60-33.

●حسنی راد، تورج؛ زین آبادی، حسن رضا؛ آراسته، حمیدرضا؛ عباسیان، حسین. بسترهای مورد نیاز ‌توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در راستای ارتقای سلامت جامعه. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی توسعه‌ی آموزش جندی شاپور، سال نهم، ویژه نامه ،1397، 1-13.

●رنگریز، حسن؛ آراسته، حمیدرضا؛ عباسیان، حسین؛  طهرانچی، تارا. الگوی شایستگی در راستای ابقاء کارکنان شرکتهای نفتی تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی.  چشم انداز مدیریت دولتی، سال نهم، شماره 4، زمستان 1397، 15-3.

●آراسته، حمیدرضا؛ نصری، قدیر؛ زین آبادی، حسن رضا؛ تنهایی چایی دره ،علیرضا. تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه. مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی. سری 8، شماره 33، زمستان1397، 145-166.

●هاشم زاده تیموری، معصوم؛ آراسته، حمیدرضا؛ عباسیان، حسین؛ زین آبادی، حسن رضا. تبیین مولفه های رهبری در سازمان های آموزشی از منظر قران کریم. : آموزش در علوم انتظامی. سری 5، شماره 20، زمستان 1397، 218-183.

●آراسته، حمیدرضا؛ حسن پور، اکبر؛ ایزدی، احمد؛ بستانی املشی، طهمورث. طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه. آموزش و توسعه منابع انسانی، سری پنجم، شماره 18، پاییز ۱۳۹۷، 79-55.

●قمری، آزاده، زین آبادی، حسن رضا؛ آراسته، حمیدرضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ قمری، آزاده. بهره وری سازمانی با نگهداشت استعدادهای نیروی انسانی: ارائه الگو (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). اقتصاد و مدیریت شهری. سری 6، شماره 3، تابستان، 1397، 67-80.

●غلامی، زهرا؛ آراسته،  حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم ؛ زین آبادی، حسن رضا.  تاملی بر کارکرد آموزشی دانشگاه های نسل سوم در ایران: ارائه الگوی مفهومی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. سری 11، شماره 4، پاییز1397، 38-31.

●غلامی، زهرا؛ آراسته،  حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم ؛ زین آبادی، حسن رضا. طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه ها با رویکرد صنعت یاری. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. سری 8، شماره 28، تابستان 1397، 253-231.

●نکاوند، مهراندخت؛ جعفری، پریوش؛ آراسته، حمیدرضا. اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی و نقش محیط یاددهی و یادگیری در آن.  فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. سری 28،  شماره 1،  بهار 1397،  65-58.

●کچویی، محسن؛ زین آبادی، حسن رضا؛ آراسته،حمیدرضا؛ عباسیان، حسین. انگیزش انتقال و انتقال آموزشهای ضمن خدمت اقدام پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران. اندیشه های نوین تربیتی. سری 14، شماره 1، بهار 1397، 82-55.

●زین آبادی، حسن رضا؛ آراسته، حمیدرضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ قمری، آزاده. ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. سری 27، شماره 90، بهار 1397، 43-11.

●یوسلیانی، غلامعلی؛ بهرنگی، محمدرضا؛ آراسته، حمیدرضا؛ عبدلهی، بیژن. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد نظام پژوهش در آموزش و پرورش (مورد مطالعه گروه های تحقیق و پژوهش ادارات کل آموزش و پرورش استانها ). فصلنامه تعلیم و تربیت. سال 34، شماره 2، تابستان 1397، 52-31.

●خلیلی، ابراهیم؛ خورسندی طاسکوه، علی؛ غیاثی ندوشن؛ سعید؛ آراسته، حمیدرضا. تحلیل گفتمان انتقادی تاریخی از استقلال دانشگاهی نظام آموزش عالی ایران. مجله آموزش عالی ایران.  سری 9، شماره 4، زمستان 1396، 55-29.

●علیمردانی، اکرم؛ آراسته، حمیدرضا؛ زین آبادی، حسن رضا؛ محبی، علی. امکان سنجی برون سپاری آموزش مهارتهای رشت مبارزه با مواد مخدر با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره. پژوهش های اطلاعاتی و جنایی. سری 12، شماره 48،  52-33.

●نورادصدیق، میترا؛ نوه ابراهیم، عبدالحیم؛ آراسته، حمیدرضا؛ زین آبادی، حسن رضا.  شناسایی مولفه های توسعه حرفه ای مدیران با استعداد مدارس غیردولتی پژوهشی آمیخته. مدیریت بر آموزش سازمان ها. سری 6، شماره 2، 224-163.

●مرد، سید محمد؛ زین آبادی، حسن رضا؛ آراسته، حمیدرضا. نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق یافته های یک مطالعه پدیدارشناسانه. مدیریت مدرسه. سری 5، شماره 2، پاییز 1396، 120-100.

●نورادصدیق، میترا؛ نوه ابراهیم، عبدالحیم؛ آراسته، حمیدرضا؛ زین آبادی، حسن رضا.  واکاوی، رتبه بندی و ارائه الگوی مولفه های شناسایی مدیران مستعد مدارس غیر دولتی شهر تهران (به روش آمیخته). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سری 8، شماره 3، پاییز 1396، 28-1.

●خاوری، سید عبدالله؛ آراسته، حمیدرضا؛ جعفری، پریوش. تاثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سری 80، شماره 1، پاییز 1396، 65-43.

●مقیمی، طلیعه؛ آراسته، حمیدرضا؛ محمدخانی، کامران.مقیمی، طلیعه؛ توسعه دیپلماسی علم و فناوری در ایران و تثیرات نظام آموزش عالی بر آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. سری 23، شماره 3، 20-1.

●کلانتری، شکوفه. قورچیان، نادرقلی؛ آراسته، حمیدرضا؛ محمد داودی، امیرحسین. رائه مدلی برای ارتقای اخلاق دانشج.ویی. اخلاق در علوم و فناوری. سری 12، شماره 3، 90-81.

●غلامحسین پور انوری،  ثریا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا؛ حسن رضا، زین آبادی. رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاه ها و تثیر آن بر روی اجتماع و سازمان. پژوهش های مدیریت عمومی. سری 10، شماره 36. تابستان 1396، 160-143.

●کلانتری، شکوفه. قورچیان، نادرقلی؛ آراسته، حمیدرضا؛ محمد داودی، امیرحسین. شناسایی ابعاد و مولفه های اخلاق دانشجویی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی. سری 7،  شماره 23، تابستان 1396، 264-241.

●خاوری، سید عبدالله؛ آراسته، حمیدرضا؛ جعفری، پریوش؛ دستیابی به دانشگاههای چابک با تاکید بر نقش برنامه ریزی آموزشی. توسعه آموزش جندی شاپور. دوره 8، شماره 1، بهار 1396، 142-136.

●رنگریز، حسن؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا. طراحی الگوی شایستگی های استراتژیک مدیران کارکردی با استفاده از روش تحلیل مضمون. مدیریت بر آموزش سازمان ها. دوره هشتم، شماره 1، تابستان،1396. 45-9.

●علیمردانی، اکرم؛ آراسته، حمیدرضا؛ زین آبادی، حسن رضا  .شناسایی معیارهای تصمیم گیری به منظور برون سپاری فعالیت های

آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی. فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی شماره 74 ، دوره نوزدهم، بهار 1396،  152-183.

●کرد فیروز جاهی، فهیمه؛ زین آبادی، حسن رضا، آراسته، حمیدرضا؛ عبدالهی بیژن،  جلوه های سکوت معلم در مدرسه: یک پژوهش

کیفی. دو فصلنامه مدیریت مدرسه ، سال چهارم، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 ..69-85.

●مقیمی ،طلیعه؛ آراسته، حمیدرضا؛ محمدخانی، کامران. مدل پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در کشور از زاویه مطالعات میان رشته

ای نظام های آموزش عالی و سیاست خارجی: مورد مطالعه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی . . مطالعات میان رشته ای در

علوم انسانی.دوره 8، شماره 4 شماره پیاپی، 32 ، پاییز، 1395، 195-224.

●مطلبی‌فرد, علیرضا؛ آراسته, حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛  عبدالهی،  بیژن. واکاوی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه کژکارکردی‌های آموزشی عالی در ایران. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. دوره 9، شماره 17. پاییز و زمستان 1395.

غلامحسین زاده، زهره ؛ ریاحی نیا، نصرت ؛حسن زاده، محمد ؛  آراسته، حمیدرضا.تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت. دوره 50، شماره 2، تابستان 1395، 305-319.

●مقیمی، طلیعه؛ آراسته، حمیدرضا؛ محمدخانی، کامران. مدل پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در کشور از زاویه مطالعات  مین رشته ای نظام های آموزش عالی و سیاست خارجی؛  مورد مطالعه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در آموزش عالی. دوره هشتم، شماره 4 ، پاییز1395، 195-224.

●میرطاهری، لیلا؛ جمالی، اختر؛ آراسته، حمیدرضا. بررسی حیطه ها و مؤلفه های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مقایسه آن با وضع مطلوب. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی.سال دوم، شماره 4، بهار 1394. 101-126. 

●رمضانیان فهندری، هادی؛ آراسته، حمیدرضا، بهرنگی، محمدرضا،  نوه ابراهیم، عبدالرحیم. ارائه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران. سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان  1394. 157-184.

حیات، علی اصغر؛  عبدالهی، بیژن؛ زین آبادی، حسن رضا؛ آراسته، حمید رضا.  مطالعه ی کیفی نیازها و روش‌های توسعه ی حرفه ای مدیران مدارس. مطالعات آموزش و یادگیری. دوره هفتم – شماره 2. 1394، 42-63..

●یوسلیانی، غلامعلی؛ بهرنگی، محمد رضا؛ آراسته، حمید رضا؛ عبدالهی، بیژن؛ طراحی و تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد نظام پژوهش در آموزش و پرورش با رویکردی کیفی(مورد مطالعه: پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دوره 6، شماره14،  . تابستان 1395 -  از 69 تا 109.

Hayat, Aliasghar; Abdollahi, Bijan; Zainabadi, Hassanreza; Arasteh, Hamidreza.  A study of the professional development needs of Shiraz high schools’ principals in the area of educational leadership. Journal of  Advances in Medical Education and Professionalism. Vol. 3, N. 3, 2015.

● آراسته، حمیدرضا؛ رضایی، سعید.بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، دوره سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1393.

● کریمی، وجیه؛  نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته ، حمیدرضا؛ بهرنگی، محمدرضا. شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعه علوم انسانی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد با نگاهی به آموزش عالی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال دوم شماره ششم. پاییز 1393.

● آراسته، حمیدرضا. دستاوردهای ایجاد جوامع یادگیری در خوابگاههای دانشجویی. آموزش عالی ایران، بهار 1393.

● محسنی، هدی السادات، آراسته، حمیدرضا، قورچیان، نادرقلی، جعفری، پریوش.. تجزیه و تحلیل SWOT برنامه های همکاری علمی- بین المللی در آموزش عالی ایران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1392.

 

● جاهد، حسینعلی؛ آراسته، حمیدرضا. عوامل برون سازمانی مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی   در آموزش عالی دوره نوزده، شما ره 1، 1392.

●آراسته، حمیدرضا ، اسفندیاری، توران چگونه دانشگاهها با دانش آموختگان ارتباط برقرار می‌کنند؟ نشاء علم. سال چهارم، شماره اول، 1392.

● جمشیدی، لاله؛ آراسته، حمیدرضا؛  نوه ابراهیم،عبدالرحیم؛ زین آبادی؛ حسن رضا. توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست ها ی خرد. فصلنامه علمی پژوهشی نو آفرینی و ارزش آفرینی. دوره 1، شماره 3، 1392.

● آراسته، حمیدرضا؛ جعفری پریوش؛ رهگذر، مهدی؛ شهمیری، مجتبی. الگوی ارتقای اثربخشی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: مورد دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. شماره 14، بهار 1392.

● نادر شهامت؛ حمیدرضا آراسته؛ فاطمه شهامت؛ مریم روزگار. بازسازی ساختار میان‌رشته‌ای‌ها در آموزش عالی (با تأکید بر شاخص ها)، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی.  دوره 6، شماره 21، زمستان 1392.

 ●Mehdi Noursina, Hamidreza Arasteh, Nadergholi Ghourchian. A Model to Identify the Impact of Components of Higher Education Management on University- Industry Interactions in Tehran city International Journal of Economy, Management and Social Sciences. No. 10., 2013.

● جمشیدی، لاله؛ آراسته، حمیدرضا.الزامات کلان توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی ایران.  فصلنامی آموزش عالی ایران. ، سال 5،  شماره 1، زمستان   1391.

● آراسته، حمیدرضا؛ سلیمی، مهتاب. ارائه مدلی برای تبیین روابط میان فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و   اثر بخشی رهبری در دانشکد‌ه‌های پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری سال دوم، شماره 2، تابستان 1392.

●آراسته، حمیدرضا؛ جعفری پریوش؛ رهگذر، مهدی؛ شهمیری، مجتبی. تحلیلی بر اثربحشی مدیران گروههای آموزشی در       دانشگاهها و مراکز آموزش عالی. انجمن پژوهش های آموزشی ایران. دردست چاپ.

● فرجی ارمکی، اکبر؛ آراسته ،حمیدرضا؛ فراستخواه، مقصود.الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی. دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. شماره 8، بهار و تابستان 1391.

 ●یاسینی، علی؛ زین آبادی، حسن رضا؛   نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا . تأثیر سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندیسازمانی: بررسی نقش میانجیگری متغیر اعتماد در مدرسه. مدیریت بر آموزش سازمانها. سال اول شماره 1، 1391.

● آراسته، احمیدرضا؛ بنی اسدی، احمد. بررسی رضایت مندی  تحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش محور:  مطالعه ای موردی مطالعات برنامه ریزی آموزشی. پاییز و زمستان 1391.

● حجازی، اسد؛ آراسته، حمیدرضا. شناسایی و تحلیل نقش مؤ لفه های آموزشی، پژوهشی و خدمات اجتماعی بر بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه: مطالعه موردی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. سال اول، شماره 4. 1391.

● مطلبی فرد، علیرضا؛ آراسته، حمیدرضا؛ محبت، هدیه؛ دستا، مهدی. اخلاق پژوهش در آموزش عالی: ویژگی های فردی و مسؤلیت حرفه ای پژوهشگران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی. سال پنجم، شماره 19، زمستان 1391.

● یاسینی، علی؛ زین آبادی، حسن رضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا. فصلتامه مدیریت دولتی. بررسی نقش میانجی گر احساس کارآمدی در تأثیر گذاری سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس دولتی. زمستان 91.

● بهرنگی، محمدرضا؛ آراسته، حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ کشفی، سید سعید. تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی تهران به منظور ارائه راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان. فصلنامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی. سال چهارم، شماره 4، زمستان 1391.

● عنایتی، ترانه؛ آراسته، حمیدرضا؛ ضامنی، فرشیده؛ نظافتی پایانی. رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی دانشجویان،.        اخلاق در علوم رفتاری. سال هفتم، شماره2، تابستان1391.

● فرجی ارمکی، اکبر؛ آراسته ،حمیدرضا؛ فراستخواه، مقصود.الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی. دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. شماره 8، بهار و تابستان 1391.

● نوه ابراهیم، عبدالرحیم، آراسته حمیدرضا، عبدالهی بیژن، نیاز خانی مرتضی. هدف گذاری در الگوی تربیت پلیس کودکان و         نوجوانان جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دانش انتظامی. سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان 1391.

● آراسته، حمیدرضا؛ امیری، الهام. نقش دانشگاهها در توسعه پایدار. نشاء علم. سال دوم، شماره دوم، خرداد 1391.

● پرداختچی ، محمد حسن؛  بازرگان ، عباس؛ آراسته، حمیدرضا ؛  مظفری، گشتاسب. شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاهها از    دیدگاه جامعه علمی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی دوره هجده، شماره یک، بهار 1391.دوره 18, شماره 1 - ( بهار 1391 )وره 18, شماره 1 - ( بهار 1391 )

● Hamidreza Arasteh, Taraneh Enayati, Farshideh Zameni, Atefeh Khademloo

Entrepreneurial Personality Characteristics of University Students: A Case Study . Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012.

●  Laleh Jamshidi, Hamidreza Arasteh, Abdolrahim NavehEbrahim, Hassanreza Zeinabadi and Palle Damkjær Rasmussen.  Developmental patterns of privatization in higher education: a comparative study. Higher Education. Volume 63, Number 6, June 2012.

●  آراسته، حمیدرضا، فاضلی ماسوله، سید طاهر. رتبه بندی و ویژگیهای دانشگاههای برتر جهانی. فصلنامه آموزش مهندسی     ایران،سال سیزدهم، زمستان 1390.

● مطلبی فرد، علیرضا؛ آراسته حمیدرضا؛ خنجرخانی مروارید؛ صفایی موحد، سعید. ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: مطالعه‌ای کیفی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1390.

● جاهد ، حسینعلی؛ حمیدرضا آراسته، حمیدرضا جعفری، پریوش. تعیین و تبیین عوامل فردی مؤثّر در تجاری سازی نتایج          پژوهشی: مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری. سال چهارم، شماره ، پاییز 1390.

● آراسته، حمیدرضا؛ معماری سعیده ، بررسی عوامل بنیادی مدیریت دانش در محیط های دانشگاهی: مطالعه‌ای موردی. فصلتامه علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره سوم، شماره 2-3 ، بهار و تابستان 1390.

● آراسته، حمیدرضا؛ جاهد، حسینعلی. رعایت اخلاق در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی: گزینه‌ای برای بهبود رفتارها. نشاء علم.    سال اول، شماره دوم، 1390.

● آراسته، حمیدرضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ رفیعی، حسن رضا. نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش وپرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور. فصلنامه دانش انتظامی. سال سیزدهم،شماره دوم، تابستان 1390

● آراسته، حمیدرضا؛ رزقی، هادی. مدل های مدیریت داش. مجموعه مقالات مدیریت دانش. پژوهشکده تحقیقات راهبردی. مجمع    تشخیص مصلحت نظام. بهار 1390.

● آراسته، حمیدرضا؛ جاهد، حسینعلی. ساختار سازمانی مناسب با دانشگاه کار آفرین. مجموعه مقاله های اولین همایش بین المللی آموزش عالی ایران: مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. سنندج، دانشگاه کردستان. 28-29 اردیبهشت 1390.

● آراسته، حمیدرضا؛ اسماعیل نیا، ندا.بین المللی شدن دانشگاهها: پاسخی به واقعیت ها و چالش های آینده. مجموعه مقاله های اولین همایش بین المللی آموزش عالی ایران: مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. سنندج، دانشگاه کردستان. 28-29 اردیبهشت 1390.

● مطلبی فرد، علیرضا؛ آراسته، حمیدرضا؛بررسی تحلیلی و تئوریک اصول و مؤلفه های اخلاقی تدریس در آموزش عالی با تآکید بر دیدگاه مورای وهمکاران. . مجموعه مقاله های اولین همایش بین المللی آموزش عالی ایران: مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی. سنندج، دانشگاه کردستان. 28-29 اردیبهشت 1390.

● آراسته، حمیدرضا؛ بهرنگی، محمدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ رفیعی، حسن رضا. ایجاد نظم و امنیت ترافیکی: بررسی آموزش ترافیکی در شش کشور اروپایی. فصلنامه علمی-پژوهشی نظم و امنیت انتظامی. سال سوم، شماره 4، زمستان 89.

● آراسته، حمید رضا ؛ عزیزی شمامی، مصطفی ؛جعفری راد، علی؛ محمدی جوزانی؛ زهره. بررسی وضعیت هوش اخلاقی    دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران. راهبرد فرهنگ. سال سوم، شماره دهم و یازدهم،تابستان و پاییز 1389.

● آراسته، حمیدرضا؛ جاهد، حسینعلی. نقش پارک ها و مراکز رشد علم وفناوری در تجاری سازی یافته های پژوهشی. نشریه صنعت و دانشگاه. سال سوم، شماره 9 و 10، پاییز و زمستان 89.

● آراسته، حمیدرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ مطلبی فرد، علیرضا. بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه­های دولتی شهر تهران. راهبرد فرهنگ.شماره9-8، بهار 89.

● آراسته،حمیدرضا؛ عنایتی، ترانه. هنردرمانی راهی به سوی سلامت روانی دانشجویان.رهپویه هنر. شماره 15, زمستان89.             حسین پور، رضا؛ آراسته، حمیدرضا. بررسی و انتخاب الگوی پایه ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی. .فصلنامه پژوهش  و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره پیاپی 57 ، 1389.

● آراسته، حمیدرضا، اسفندیاری، توران. خصوصی سازی در آموزش عالی. نشاء علم. سال اول، شماره اول، پاییز 89.

 نظافتی پایایی، آراسته، حمیدرضا؛ عنایتی، ترانه. بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی با تأکید بر نقش برنامه     ریزی درسی. فصلتامه مطالعات برنامه درسی. سال چهارم، شماره16، بهار 89.

● نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته, حمیدرضا؛ علیرضا کیامنش؛ پورکریمی، جواد .ارائه الگوی بهسازی اعضای هیأت علمی بر اساس نظریه داده بنیاد.  مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران. سال پنجم، شماره 4. زمستان 1388.

آراسته، حمیدرضا؛ عنایتی، ترانه. بررسی وضعیت دانشگاههای آزاد اسلامی بر اساس ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده: مورد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای گیلان و مازندران. مجله آموزش عالی. سال دوم، شماره سوم، زمستان 88.

● آراسته، حمیدرضا، حسین پور، رضا.تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی. سال اول، شماره 4، پاییز 1388.

 آراسته، حمیدرضا؛ رزقی، هادی؛ عماری حسن. ارزیابی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای کشور. پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار. سال سوم، شماره 2 ، تابستان 88.

  ● Arasteh, H.; A Follow-up Study on US-Trained Iranian Faculty Members: Satisfactions and   Dissatisfactions.

         College Student Journal. Vol. 43, No.4, December 2009.

 

●  آراسته، حمیدرضا.  میان رشته ای‏ها در آموزش عالی. فصلنامه مطالعات میان رشته‏ای در علوم انسانی.سال اول.شماره 2  . بهار 88.

●  بهرنگی،محمد رضا؛ نادری،عزت الله؛ آراسته؛ حمید رضا؛ فتح اللهی،سعید. الگوی مهارت های مدیریتی مدیران آموزش عالی ناجا   بر اساس پارادایم آجیل پارسونز. دانش انتظامی.  پاییز و زمستان 1387 - شماره 40 و 41.

   ● آراسته، حمیدرضا، آزما، فریدون. چار چوبی مفهومی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاهها: مورد دانشگاه آزد اسلامی منطقه 10.            فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. سال دوم، شماره سوم، 1387.

● آراسته حمیدرضا؛علیمردانی، اکرم؛ محبی، علی؛ احتشامی، علی؛ محمدی مقدم، یوسف. عوامل مؤثر بر انگیزه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و رابطه آن با عملکرد آنها بر اساس نظریه مک کللند. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. سال چهارم، شماره اول، 1388.

● آراسته، حمیدرضا. ضرورت به کارگیری شیوه های نوین رهبری در میان رئیسان دانشگاههای کشور. فصلنامه پژوهش و  برنامه ریزی در آموزش عالی. زمستان 1387.

● آراسته، حمیدرضا؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ همائی، رضا. وضعیت دانشگاههای شهر تهران در عصر جهانی شدن از دیدگاه  دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.  زمستان 1387

 ● آراسته، حمیدرضا. جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر. فصلنامه سیاست علمی وپژوهشی رهیافت. شماره 42، بهار وتابستان 1387.

● آذرگشب، اذن اله؛ آراسته، حمیدرضا؛  صباغیان، زهرا؛ توفیقی، جعفر. کارکردهای امنای دانشگاههای دولتی وابسته به                                    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی هیئتهای سالهای1370 تا 1385. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 46، زمستان 1386.

● آراسته، حمیدرضا. ویژگی‌ها و فعالیت‌های روزانۀ رئیسان دانشگاه‌ها در ایران: مسائل و راه حل‌ها.  فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 45 ، تابستان 1386.

●  آراسته، حمیدرضا. چهار چوبی برای تدوین نقشة توسعۀ علمی کشور: رویکردی سیستمی. رهیافت. شماره 40، تابستان 1386.

●  محمودی راد، مریم؛ آراسته، حمیدرضا ؛ افقه ، سوسن؛ براتی سده، فرید.  بررسی نقش آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله اجتماعی بر عزت نفس و هوشبهردانش‌آموزان مقطع سوم دبستان. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. شماره 29، دور هشتم، 1386.

● بذرافشان مقدم، مجتبی؛ پرداختچی؛ صباغیان، زهرا؛  آراسته، حمیدرضا؛ شعبانی ورکی، بختیار. جایگاه الگوی یسایبرنتیک در    اداره دانشگاهها (مورد :دانشگاه فردوسی مشهد) . مجله علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناسی.دور هشتم، شماره 1ول، بهار 1386.

● پور شافعی، هادی؛ پرداختچی، محمد حسن؛  آراسته، حمیدرضا؛ قهرمانی، محمد. تدوین الگوئی جهت تصمیم گیری مشارکتی         اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران (مطالعه موردی: دانشگاه های شمال-شرق کشور). مجله علمی پژوهشی مطالعات تربیتی     و روانشناسی.دور هشتم، شماره دوم، تابستان 1386.

● آراسته، حمیدرضا؛ محمودی راد، مریم.  عوامل مؤثر در موفقیت دوره‌های دکترا: موانع و راهکارها.  همایش تاملی بر دوره های دکتری تخصصی در ایران. موسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. تهران.

● آراسته، حمیدرضا؛  رهبری و مدیریت آموزش عالی. مجموعه مقالات همایش آموزش عالی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. مهر 1385.

● محمدعلی نعمتی ، حمیدرضا آراسته..بررسی امکان تبدیل شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور به سازمان های دانایی محور . فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال اول، شماره 4 ، 1385.

● آراسته، حمیدرضا؛   همکاری های بین المللی آموزش عالی در ایران و چگونگی بهبود آن. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 39 ، بهار 1385 .

● آراسته، حمیدرضا؛ تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش‌روی کشورهای در حال توسعه. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت. شماره 36، تابستان 1384.

● آراسته، حمیدرضا؛ شناسایی، ویژگیها و رشد نخبگان. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت. شماره 34، زمستان 1383.

● آراسته، حمیدرضا؛ ارتباط دانشگاه و صنعت. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 33، پاییز 1383.

● آراسته، حمیدرضا؛ آزادی علمی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

● آراسته، حمیدرضا؛ رهبری و مدیریت آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

● آراسته، حمیدرضا؛ ساختار آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

آراسته، حمیدرضا؛ نظام آموزش عالی ایالات متحده آمریکا. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد 2). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ شفیعی، مسعود. همکاری دانشگاه و صنعت. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد 2). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ فلسفة انجمن‌های علمی. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت. شماره 32، بهار و تابستان 1383.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ محمودی راد، مریم.  آموزش اثربخش در رشته پرستاری: رویکردی بر اساس ارزیابی دانشجویان. کومش. ویژه‌نامه آموزش پزشکی. بهار 1383.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ دانشگاه های مجازی: چالش ها وکاستی ها . میز گرد بززسی ارتقای کیفیت آموزش های دانشگاهی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. آبان 1383.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ نقش آموزش عالی در چشم‌انداز توسعه ایران 1404.  فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت. شماره 31، پاییز و زمستان 1382.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ محمودی راد، مریم. خوابگاههای دانشجویی به مثابه جوامعی برای یادگیری. طب و تزکیه. شماره 53، پاییز 82.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ رضایت شغلی اعضای هیأت علمی فارغ‌التحصیل خارج از کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. شماره 27، 28. بهار و تابستان 1382.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ بنیاد ملی علوم (NSF) . فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت، شماره 30، تابستان 1382.

     ·           آموزش عالی و کارآفرینی. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت ، شماره 29، بهار 1382.

     ·           دانشگاه مجازی. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت ، شماره 28، زمستان 1381.

     ·           خوابگاههای دانشجویی، به مثابه جوامع یادگیرنده، همایش سراسری خوابگاههای دانشجویی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. اسفند 1381.

     ·           آموزش عالی: گذشته، حال، آینده. مجموعه مقالات ارائه شده در میزگرد چالشهای آموزش عالی ایران. دانشگاه شهید بهشتی. 1381.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ پیشگیری سوء استفاده از مواد مخدر در بین دانشجویان: رویکردی جامع، همایش سراسری اعتیاد، چالشها و درمانها. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. آبان 1381 (با همکاری دکتر مریم محمودی‌راد، روانپزشک).

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ فعالیتهای روزانه رؤسای دانشگاهها: درگیری با مسایل خرد اجرایی. فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت. شماره 27، بهار 1381.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ تحولات نوین فناوری اطلاعات و تأثیرات آن بر آموزش عالی. خلاصه مقالات همایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ایران. دانشگاه اراک.3-2 آبان ماه 1380.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ رهبری و مدیریت در دانشگاههای کشور: چالشها و کاستیها. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. پائیز و زمستان 1380.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ نقش علوم انسانی در بهبود شرایط زندگی. خبرنامه آموزش عالی. شماره 6 ، خرداد 1379.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ ارتقای علم وتکنولوژی: رویکردی بر اساس مأموریت دانشگاه. مجموعه مقالات همایش علم و فنّاوری، آینده و راهبردها ، تهران ، دی 1379.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ ارتقای کیفیت مراکز آموزش عالی: رویکردی براساس اصول دمینگ. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی کیفیت. آبان 1379.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ مروری بر چهارمین گزارش تعلیم و تربیت یونسکو و پیامدهای آن برای آموزش عالی کشور. خبرنامه آموزش‌عالی ، شماره 7،  تیر 1379.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ مهاجران ایرانی در ایالات متحده آمریکا و جذب نیروهای متخصص. مجموعه مقالات نخستین  همایش گفتمان ایرانیان تیر 1379.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ عوامل مؤثر در جذب و دفع نیروهای متخصص. مجموعه مقالات همایش بررسی مشکلات و چشم انداز دانش‌آموختگان آموزش عالی، خرداد 79.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛  بهبود درآمد اعضای هیأت علمی یک فوریت است.  خبرنامه آموزش عالی شماره 3 ، اسفند ماه 1378.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛ کاهش مدت زمان اخذ مدرک تحصیلی خبرنامه آموزش عالی. شماره 2 ، بهمن ماه 78.

     ·           آراسته، حمیدرضا؛  نگاهی به آموزش عالی در ایالا ت متحده. خبرنامه آموزش عالی ، شماره 1 ، دی ماه 78.

     ·            آراسته، حمیدرضا؛ همکاری دانشگاه ، دولت وصنعت. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی همکاریهای دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، تهران ، اردیبهشت 1377.

 • Arasteh, Hamidreza; Helping Developing Countries to Recover Their US – Educated Professionals . College Student Journal  v. 30, no 2, 1996.

 

   ·   آراسته، حمیدرضا؛ بررسی موقعیت دانشجویان ایرانی در ایالات متحده آمریکا و بازگشت آنها به جمهوری اسلامی ایران.  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، سال 3 ، شماره 2 ، ص 115-148 ، پائیز 1364.

 

         کتاب

 —جمشیدی، لاله؛ آراسته، حمیدرضا. خصوصی سازی آموزش عالی: مفاهیم، الگوها و تجارب. جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی. 1393.

 • رهبری در فرهنگ تغییر. جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی. با همکاری معصومه لبانی مطلق، 1392.

   دانشگاه‌ها چگونه کار می‌کنند. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،1389 ، 1382 (ترجمه).

 • آموزش مؤثر در آموزش عالی. نشر چاپار. 1385 (ترجمه).
 • مجموعه مقالات همایش ”آموزش عالی و توسعة پایدار“. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران (به کوشش دکتر جعفر کیوانی و دکتر حمیدرضا آراسته). 1383.
 • چکیده مقالات آموزش عالی و توسعة پایدار. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران (به کوشش دکتر جعفر کیوانی و دکتر حمیدرضا آراسته). 1383.
 • دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد 1 و 2). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. (زیر نظر دکتر نادرقلی قورچیان، دکتر حمیدرضا آراسته و دکتر پریوش جعفری)،1383.

        ·           تغییر راهبردی در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی: برنامه‌ریزی برای بقاء و موفقیت، مؤسسه چاپ و انتشارات امام حسین (ع)، 1382 (ترجمه).

        ·           Higher Eduction in Iran: A National Report 2002. Institute for Research and Planning in Higher Education: Tehran.

     ·  رهبری و مدیریت در مراکز آموزش عالی کشور. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. اردیبهشت 1379.

 

    ترجمه

     ·           آموزش عالی به عنوان یک حوزه مطالعاتی.دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           آموزش عمومی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           اخلاق در آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           انتقال فناوری. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           بهره‌وری هیأت علمی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           پایان‌نامه. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           جوّ دانشگاهی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           خصوصی‌سازی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           روابط عمومی در آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           سوابق هیأت علمی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           عرضه‌کنندگان بدیل آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           فلسفه‌های آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           فنّاوری. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           مشاوره تحصیلی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد 2). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           نظریه‌های تحقیق در آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد 2). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

     ·           یادگیری جمعی. دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد 2). بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. 1383.

 

    طرح ها

 ●        بررسی وضعیت یادگیری در خوابگاههای دانشجویی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود آنها: رویکردی بر اساس ایجاد جوامع یادگیرنده.  دانشگاه  خوارزمی. 1392.

     ·           رفتارهای رهبری و مدیریت در دانشگاههای دولتی. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (1385).

     ·           الگوی اعزام در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها و تأثیرات فرهــنگی ـ اجتماعی اعزام. مؤسـسه پژوهـش و برنامه‌ریزی آمـوزش عالی. (1382).

     ·           ارتباط دانشگاه و صنعت. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (1382).

     ·           بررسی رضایت شغلی و عوامل مهاجرت اعضای هیأت علمی فارغ التحصیل خارج از کشور (1381).

     ·           بررسی فرآیند مدیریت مراکز آموزش عالی کشور.  مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. (1379).

     ·           تدوین برنامه درسی دکترای آموزش عالی. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. (1379).

     ·           بهبود ساختار آموزش عالی، فصلی از طرح ملی بازسازی و توسعه رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی در ایران. انجمن جامعه شناسی ایران(، همکار طرح1379)

 

  آموزش

تجزیه و تحلیل سیستمها در آموزش عالی ، در مقطع دکتری، هر سال 1381 تا کنون

سیاستگذاری و برنامه ریزی در آموزش عالی، در مقطع دکتری،  هر سال 1ز 1381 تا کنون

مدیریت آموزش عالی. دوره دکتری از 1382 تا کنون.

رفتار سازمانی ، دوره های کارشناسی ارشد، هر سال از ترم اول 86

  سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. دوره دکترای مشترک آموزش عالی. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه شهیدبهشتی، ترم اول 1384.

فلسفه آموزش عالی ـ دوره دکترای مشترک آموزش عالی. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه شهیدبهشتی، ترم دوم 1381، ترم دوم 1383.

مدیریت عمومی ـ دوره دکترای مشترک آموزش عالی. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه شهیدبهشتی، ترم اول 1381، ترم اول 1383.

تئوری‌های مدیریت در آموزش عالی، دوره دکتری مشترک آموزش عالی. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه شهید بهشتی ترم دوم 1382.

برنامه‌ریزی راهبردی در آموزش عالی، دوره دکتری مشترک آموزش عالی. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه شهید بهشتی. ترم دوم 1382.

 

کارگاههای آموزشی

برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی راهبردی برای معاونان آموزشی دانشگاه فرهنگیان. بهمن 1391.

برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی راهبردی برای مدیران وزارت نفت. شهریور 1391.

برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی راهبردی برای مسئولان ستاد وزارت آموزش و پرورش مالزی. (16 ساعت) کوآلالامپور. مالزی. 30 تا 31 ژوئن.2006

همکاری (متخصص بیرونی) در برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت آموزشی برای مسئولان ستاد وزارت آموزش و پرورش مالزی (24 ساعت). کوآلالامپور. مالزی. 1 تا 4 آگوست. 2006

طراحی درس‌افزار برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. (150 صفحه). (دکتر محمد یمنی/ حمیدرضا آراسته). بهار 1384.

برگزاری 12 دوره کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی راهبردی (هر دوره 16 ساعت) برای مسؤولان برنامه‌ریزی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی. پائیز و زمستان 1383 (همکار دکتر محمد یمنی).

نظارت و ارزیابی در عرصه آموزش عالی. مسؤولیت: مدرس. دانشگاه تربیت مدرس. 16 ساعت. دیماه1381.

مدیریت علمی و بهینه گروههای آموزشی. مسؤولیت: مدرس. دانشگاه تربیت مدرس. 16 ساعت. دیماه 1381.

 
 گزارش

     ·           بررسی اجمالی ساختار دانشگاهها با تأکید بر دانشـکده‌ها و گروهـهای علمی. مؤسـسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. آبان 1382.

     ·           عملکرد ستاد اجرایی برگزاری کارگاههای تخصصی از محل ردیف متمرکز بودجه به شماره 113514. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. فروردین 1382.

     ·           عملکرد ستاد اجرایی برگزاری کارگاههای تخصصی از محل ردیف متمرکز بودجه به شماره 113514. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی. فروردین  1381.

     ·           بازنشستگی اجباری یا آزاد اعضای هیأت علمی. مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی. اسفند 1380.

 عضویت تخصص

          عضو هیأت تحریریة   فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی رهیافت (علمی_ترویجی)                                    1385-تاکنون

          عضو هیأت تحریریة مجله آموزش عالی(علمی_پژوهشی)                                                                   1385- تاکنون

          عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی( علمی-پژوهشی)                               1376 تا کنون

          عضو هیئت تحریریه دو  فصلنامه برنامه درسی: نظزیه و عمل  ( علمی-پژوهشی)                                      1391 تا کنون

         عضو هیئت تحریریه  فصلنامه  مطالعات برنامه ریزی آموزشی       ( علمی-پژوهشی)                                     1391 تا کنون

         عضو هیئت تحریریه  فصلنامه  مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی ( علمی-پژوهشی)                                             1390 تا کنون 

          عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی                                                         1381 -1388

          عضو کمیته دوره مشترک دکتری آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی                                                  1381-   1388

          و مؤسسه پژ وهش و برنامه ریزی آموزش عالی.                        

          عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن “آموزش عالی” ایران.                                                        1380- تاکنون

 

لوح تقدیر

           استاد نمونه دانشگاه خوارزمی  1387 و 1393

        دریافت نشان افتخار مدرس نمونه سال از سوی شرکت نفتی آکسون در سال تحصیلی    1992-1993.

 *   در سال 1371 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه هوستون  از سوی انجمن محققان آموزشی آمریکا (AERA) به عنوان یکی از ده دانشکده برتر آمریکا در امر تحقیقات علوم تربیتی شناخته شد .