نویسنده = سیدمحمدرضا امام جمعه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 150-172

علیرضا عصاره؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ سعید اسدپور


2. ارائۀ راهکارهای مناسب برای ورود آموزش شیمی سبز به برنامۀ درسی شیمی دورة متوسطه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-92

لیلا حبیبی بودلالو؛ مریم صباغان؛ سیدمحمدرضا امام جمعه