• هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است. 

 

 

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 70، تابستان 1398، صفحه 7-147 

5. شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشرانهای تغییر در حوزة آموزش وپرورش

صفحه 101-126

زهره رهسپار؛ کیوان صالحی؛ میترا عزتی؛ محمدمهدی ذولفقاززاده کرمانی