تعداد دوره‌ها

20

تعداد شماره‌ها

78

تعداد مقالات

554

تعداد مقالات ارسال شده

1,177

تعداد مقالات رد شده

990

درصد عدم پذیرش

84

تعداد مقالات پذیرفته شده

81

درصد پذیرش

7

زمان پذیرش (روز)

287

متوسط زمان داوری

22

  • هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است.

 

  • دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.      
                            
 
  • این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

                        

  • نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دوسوکور است.
شماره جاری: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 79، پاییز 1400 

8. چگونگی توسعه و پرورش ذهن دانش آموز در کلاس درس توسط معلم؛ ارائه یک مدل

10.22034/jei.2021.253652.1671

آرزو احمدآبادی؛ حمید رضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسین عباسیان