• هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است. 

 

 

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، تابستان 1399 

1. طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرآیند تربیت‌معلم

صفحه 7-33

مهدی محمدآقایی؛ محمود ابوالقاسمی؛ عبدالرضا سبحانی


3. بسترها و مبانی نظری شکل‌گیری جوامع یادگیری حرفه‌ای: الگوهای جوامع یادگیری و مقایسه آن‌ها

صفحه 55-83

رقیه متحیرپسند؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ نعمت‌الله موسی پور؛ حیدر تورانی