• هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است. 

 

 

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 72، زمستان 1398، صفحه 1-164 

6. منشأ خطاهای دانش‌آموزان در حل مسائل مربوط به سواد ریاضی

صفحه 117-136

محبوبه روحانی فر؛ مریم محسن پور؛ زهرا گویا