• هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است. 

 

 

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 77، بهار 1400 

2. احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی

صفحه 33-52

10.22034/jei.2021.128600

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مرضیه علامه زاده؛ فاطمه میرغفاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


3. طراحی چارچوب رهبری سوادآموزی معلم: یک مطالعه فراترکیب

صفحه 53-82

10.22034/jei.2021.128601

جعفر ترک زاده؛ مهدی کریمی؛ مهدی محمدی؛ راضیه شیخ الاسلامی


بانک ها و نمایه نامه ها