درباره نشریه

عنوان نشریه: نوآوری های آموزشی

اعتبار علمی: علمی- پژوهشی (بر اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱۲/۲۹۱۰/۳ مورخ ۲۲/۲/۸۳)

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN یا شاپا: ۱۲۳۵-۱۷۳۵

________________________________________

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیر مسئول: دکتر حسن ملکی

سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش

مدیر داخلی: دکتر اعظم ملائی نژاد

________________________________________

مسئول دبیرخانه: مارال یغمائیان، کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

ویراستار فارسی: گروهی از ویراستاران

ویراستار انگلیسی: دکترمریم دانای طوسی، زبان شناسی عمومی

مدیر هنری: شاهرخ خرغانی

طراح گرافیک: فرزانه پورسیفی

مدیر امور فنی و چاپ: سید کمال شهابلو

تمامی فعالیتهای هماهنگی و اجرایی نشریه در دفتر انتشارات کمک آموزشی سازمان انجام می شود.