درباره نشریه

عنوان نشریه: نوآوری های آموزشی

اعتبار علمی: علمی- پژوهشی (بر اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱۲/۲۹۱۰/۳ مورخ ۲۲/۲/۸۳)

آغاز انتشار: مهرماه، پاییز 1381

توالی انتشار: فصلنامه

ISSN یا شاپا: ۱۲۳۵-۱۷۳۵

نوع داوری: دورسرکور

زبان نشریه: فارسی/ چکیدة انگلیسی

نوع چاپی:الکترونیکی/فیزیکی

نوع دسترسی: آزاد

هزینة بررسی و چاپ: مقالات پذیرفته‌شده مشمول پرداخت هزینه چاپ خواهند بود

________________________________________

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیر مسئول: دکتر علی لطیفی

سردبیر: دکتر رحمت اله مرزوقی

مدیر داخلی: دکتر اعظم ملائی نژاد

________________________________________

مسئول دبیرخانه: مارال یغمائیان، کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

ویراستار فارسی: گروهی از ویراستاران

ویراستار انگلیسی: دکترمریم دانای طوسی، زبان شناسی عمومی

مدیر هنری: شاهرخ خرغانی

طراح گرافیک: فرزانه پورسیفی