فرایند پذیرش مقالات

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در فصلنامه نوآوری‌های آموزشی به شرح زیر است:

 

1- اعلام نظر سردبیر: در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای تعیین سطح علمی و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه و درنهایت کسب اجازه برای ورود به فرآیند داوری، برای سردبیر ارسال می‌شود:

 •  درصورتی‌که نظر سردبیر در خصوص موارد یادشده، مثبت باشد، مقاله به هیئت تحریریه ارجاع داده خواهد شد.
 • درصورتی‌که نظر سردبیر منفی باشد، نامه عدم پذیرش مقاله صادر می‌شود.

2- برگزاری جلسه هیئت تحریریه: درصورتی‌که مقالات ارجاع داده‌شده به هیئت تحریریه به حدنصاب برسد جلسه هیئت تحریریه تشکیل خواهد شد و مقالات در جلسه هیئت تحریریه توسط اعضای هیئت تحریریه موردبررسی قرار می‌گیرد:

 • درصورتی‌که نظر اعضای هیئت تحریریه مثبت باشد، برای بررسی علمی مقاله 3 داور مشخص خواهد شد.
 • درصورتی‌که نظر اعضای هیئت تحریریه منفی باشد، نامه عدم پذیرش مقاله صادر می‌شود.

3- ارسال به داوری: درصورتی‌که اطلاعات مقاله کامل باشد، مقاله هم‌زمان برای 3 داور ارسال خواهد شد:

 • درصورتی‌که نتیجه 3 داوری مثبت باشد، با نظارت سردبیر نظرات داوران برای نویسنده/گان ارسال خواهد شد.
 • درصورتی‌که نتیجه 2 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، با نظارت سردبیر نظرات داوران برای نویسنده/گان ارسال خواهد شد.
 • درصورتی‌که نتیجه 2 داوری منفی باشد، نامه عدم پذیرش مقاله صادر می‌شود.

4- اعمال نظرات داوران توسط نویسنده/ گان: نویسنده/گانی که مقالات آن‌ها در مرحله ویرایش و اصلاح قرار دارد مدت 2 هفته زمان دارند تا مطابق نظرات داوران مقاله را اصلاح و مجدداً برای نشریه ارسال کنند. قسمت‌های اصلاح‌شده باید هایلایت و به نظرات داوران پاسخ داده شود.

5- دریافت مقاله اصلاح‌شده برای ارسال به ارزیابی نهایی: مقاله اصلاح‌شده برای هر سه داور ارزیابی اولیه به‌منظور ارزیابی نهایی ارسال خواهد شد.

 • درصورتی‌که اصلاحات نویسنده به‌طور کامل مورد تأیید داوران باشد مقاله برای اعلام نظر نهایی به سردبیر ارجاع می‌شود.
 • درصورتی‌که برخی از اصلاحات مورد تأیید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می‌شود. شایان‌ذکر است این مرحله تنها یک‌بار تکرار می‌شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله برای کنترل به داور ارسال می‌شود. درصورتی‌که اصلاحات انجام‌شده در این مرحله باز هم مورد تأیید داور قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف به سردبیر ارجاع خواهد شد.

6- اعلام نظر نهایی سردبیر: پس از تأیید مقاله توسط داوران سردبیر نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.

 • درصورتی‌که سردبیر مقاله را برای ارسال به فرایند چاپ تأیید کند، ابتدا شیوه ارجاع دهی مقاله (مطابقت با شیوة APA) و مطابقت منابع درون‌متن و فهرست منابع موردبررسی قرار می‌گیرد، سپس مقاله برای ویراستاری ادبی به ویراستار نشریه ارجاع داده خواهد شد.
 • اعمال اصلاحات مربوط به منابع و ویراستاری بر عهده نویسنده خواهد بود.

7- قرار گرفتن مقالات پذیرفته‌شده در فهرست مقالات آماده انتشار: پس از اعمال اصلاحات منابع به شیوه APA و اصلاحات ویراستاری توسط نویسنده/گان مقاله در فهرست مقالات آماده انتشار قرار می‌گیرد.

8- انتشار مقاله: تمامی مقالات، پس از صفحه‌آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند، تا درصورتی‌که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود.

نکته: تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می‌شود. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسئول مقاله انجام می‌شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.

قابل توجه نویسندگان محترم: به استناد «آیین‌نامة تعیین هزینة پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به شمارة عتف- آ- 3112 مورخ 1400/02/01، و به استناد صورتجلسة «اخذ وجه از مجلات علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» به شمارة 5702 در تاریخ 1400/04/20، از زمان بارگذاری این مصوبه در سامانة نشریه نوآوری‌های آموزشی (1400/06/02)، از نویسندگان مقالاتی که پس از طی مراحل داوری پذیرش می‌شوند، مبلغ 600/000 تومان اخذ خواهد شد.