اهداف و چشم انداز

هدف:

هدف از انتشار این فصلنامه، ارائۀ یافته‌های پژوهشی و نوآوری در مباحث علمی پژوهشی آموزش و پرورش، تبادل نظر میان اندیشمندان، متخصصان و پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی در مسائل اساسی و کیفی آموزش و پرورش است.

 

موضوعاتی که مورد توجه این نشریه قرار دارد، عبارت‌است از:

١. فلسفه، اهداف، مبانی، اصول، محتوا، برنامه‌ها و روش‌های آموزش‌وپرورش در جـمهوری‌ااسـلامی ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش؛
٢. مبانی نظری و اصول علمی و یافته‌های دانش روان‌شناسی تربیتی به‌منظور تهیه و تدوین محتوای آموزشی، روش های تدریس و تربیت و ارزشیابی از طرح‌ها، برنامه‌ها، روش‌ها و آموخته‌های دانش‌آموزان؛ 
3. مطالعات تطبیقی به‌منظور دست‌یابی به تجربیات سایر کشورها در نوآوری‌های آموزشی، تربیتی و پژوهشی؛ 
4. برنامه‌ریزی آموزشی، درسی و تربیتی مبتنی بر سند برنامة درسی ملّی؛
5. نظریه‌ها و رویکردهای نو در طراحی برنامه‌های درسی؛ 
6. راه‌های ارتقای کیفیت نظام آموزش‌وپرورش؛
7. جهانی‌سازی و آثار آن در آموزش‌وپرورش؛ 
8. مدیریت و برنامه‌ریزی کلاس درس و مدرسه؛ 
9. آینده‌پژوهی در آموزش‌وپرورش؛ 
10. کاربست یافته‌های پژوهشی؛ 
11. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌وپرورش؛ 
12. خلّاقیت در آموزش‌وپرورش؛ 
13. ارزشیـابی و اعتبار‌سنـجی فعالـیت‌های آموزشی با تأکـید بر بـرنامه‌های درسی؛
41. آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با تأکید بر سند تحول بنیادین و برنامة درسی ملّی.