داوران

نام

نام خانوادگی

شهر

سمت/ سازمان

 

حمیدرضا

آراسته

تهران

استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

مجید

ابراهیم پور

قائنات

استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائنات، ایران 

 

عیسی

ابراهیم زاده

تهران

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

خدیجه

ابوالمعالی

رود هن

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

 

سیما

احمدپور

تهران

عضو کارگروه تخصصی شبکه آموزشی شاد (شبکه آموزشی دانش‌آموزان)

 

آمنه

احمدی

تهران

دانشجوی دکترای برنامة درسی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

غلامعلی

احمدی

تهران

دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

روشن

احمدی

تهران

استادیار. گروه علوم تربیتی. دانشگاه شهید رجایی

 

نعمت‌الله

ارشدی

زنجان

گروه شیمی،  دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

 

عادل

اشکبوس

تهران

کارشناس گروه عربی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

بهارک

اعظمی

تهران

پژوهشگر آزاد

 

افشین

افضلی

همدان

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا

 

شکرباغانی

اشرف السادات

تهران

دانشیار گروه پژوهشی علوم پایه، پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

محمدرضا

امام جمعه

تهران

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی

 

بلال

ایزانلو

تهران

استادیار گروه آموزشی برنامه ریزی درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

 

حمیدرضا

آراسته

تهران

استاد گروه مدیریت آموزشی/مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

 

اسماعیل

بابلیان

تهران

استاد گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی

 

شهرناز

بخشعلی زاده

تهران

کارشناس پژوهش علوم پایه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دانشجوی دکترا برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشت

 

رحیم

بدری گرگری

تبریز

استاد دانشکده علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز

 

محمدرضا

بهرنگی

تهران

استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

 

بهاره

پهلوان زاده

شیراز

استادیار گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، فارس، ایران

 

موسی

پیری

تبریز

دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

 

پریسا

تجلی

تهران

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

حیدر

تورانی

تهران

استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

جمشید

جراره

تهران

استادیار علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

محمد جعفر

جوادی

تهران

هیئت علمی بازنشسته دانشگاه آزاد

 

محمد

جوادی پور

تهران

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران

 

جواد

حاتمی

تهران

استاد گروه تعلیم و تربیت،  دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،

 

اسد

حجازی

تهران

استادیار گروه مدیریت آموزشی پردیس شهید چمران تهران، دانشگاه فرهنگیان

 

حسن

حذرخانی

تهران

هیئت علمی گروه علوم پایه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 

شهره

حسین پور

تهران

رئیس گروه نظارت بر توزیع مواد و رسانه های آموزشی،  سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 

رضوان

حسین قلی زاده

مشهد

دانشیار. گروه آموزشی مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی. دانشکده علوم تربیتی، انشگاه فردوسی مشهد

 

سید محمدحسین

حسینی

تهران

دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

 

افضل السادات

حسینی

تهران

دانشیار گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

سید محسن

حسینی بیدخت

تهران

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

سیمین

حسینیان

تهران

استاد  گروه مشاوره و راهنمایی ،دانشگاه الزهرا

 

فریده

حمیدی

تهران

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید رجایی

 

علی

خالقی نژاد

تهران

کارشناس پژوهشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 

فاطمه

خالوندی

تهران

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید رجایی

محبوبه

خسروی

تهران

استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

علی اصغر

خلاقی

تهران

استاد یار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

ایرج

خوش خلق

تهران

سرپرست پژوهشکده تعلیم و تربیت،  سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 

مریم

دانای طوسی

گیلان

دانشیار گروه زبان شناسی همگانی دانشگاه گیلان

 

شیوا

دولت آبادی

تهران

استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

علی

ذوعلم

تهران

مسئول دبیرخانه بیانیه گام دوم انقلاب دفتر مقام معظم رهبری

 

حمید

رحیمیان

تهران

دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

محمد

رزاقی

تهران

دانشیار دانشگاه هنر

فاطمه

رمضانی

تهران

 معاون ابتدایی دفتر تألیف کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش

 

یعقوب

زارعی

بوشهر

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی

 

حسن رضا

زین آبادی

تهران

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

فرشته

زینی وند نژاد

تهران

کارشناس پژوهشگاه،  سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 

رضا

ساکی

تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 

علی

ستاری

تهران

استادیار علوم تربیتی دانشگاه الزهرا س

 

سیدمهدی

سجادی

تهران

استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

فرهاد

سراجی

همدان

دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

ابوطالب

سعادتی‌شامیر

تهران

استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

نادر

سلسبیلی

تهران

دانشیار گروه پژوهشی برنامه ریزی درسی پژوهشکده مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

 

احمد

شریفان

تهران

دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه تهران

 

فاطمه صغری

شفیعی

تهران

استادیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی، پردیس خواهران. دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

بابک

شمشیری

شیراز

دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز

علیرضا

صادق زاده

تهران

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

کیوان

صالحی

تهران

استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

ابراهیم

صالحی عمران

مازندران

دانشیار دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران

 

مریم

صباغان

تهران

دانشیار گروه شیمیدانشگاه شهید رجایی

 

سعید

صفایی موحد

تهران

مشاور توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران استاد مدعو دانشگاه مشاور و پژوهشگر حوزه یادگیری محیط کار

 

پروین

صمدی

تهران

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

 

سعید

ضرغامی

تهران

دانشیار دانشگاه خوارزمی

 

علیرضا

عابدین

تهران

گروه شیمی دفتر تالیف، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی

 

حسین

عباسیان

تهران

استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

 

بیتا

عبدالحسینی

تهران

دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

 

بیژن

عبدالهی

تهران

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده: مدیریت دانشگاه خوارزمی

 

اسماعیل

عظیمی

تهران

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ، ﮔﺮوه علوم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

 

سید رسول

عمادی

همدان

استادیارگروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا

 

سهیلا

غلام‌آزاد

تهران

استادیار پژوهشکده مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 

فائزه

فاضلی

تهران

دانشیار گروه علوم زیستی دانشگاه شهید رجایی

محمدرضا

فتحی

تهران

استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه فرهنگیان

 

هاشم

فردانش

تهران

دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

 

ولی اله

فرزاد

تهران

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی

 

فرزانه

فرزادنیا

تهران

دکترا مطالعات برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی، مدرس دانشگاه و آموزشهای ضمن خدمت.

 

محسن

فرمهینی فراهانی

تهران

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

 

رخساره

فضلی

تهران

معاون سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

 

ناهید

فلاحیان

تهران

استادیار گروه مطالعات اجتماعی دفتر تالیف کتب درسی،  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

یحیی

قائدی

تهران

دانشیار  گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

 

مجید

کاشف

تهران

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

مسعود

کبیری

تهران

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش وابسته به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 

پروین

کدیور

تهران

استاد دانشگاه تربیت معلم

 

منصوره

کریم‌زاده

تهران

استادیارگروه آموزشی پیش دبستانی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

 

رویا

کوچک انتظار

تهران

استدیار گروه روان شناسی عمومی استثنایی دانشگاه آزاد تهران مرکز

علیرضا

کیامنش

تهران

استاد دانشگاه خوارزمی

مرجان

کیان

تهران

استادیار گروه آموزشی برنامه ریزی درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

 

مسعود

گرامی پور

تهران

استادیار گروه مطالعات برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی

 

زهرا

گویا

تهران

استاد گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشکده علوم ریاضی، شهید بهشتی

 

محمد جواد

لیاقت دار

اصفهان

استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

 

طیبه

ماهروزاده

تهران

استاد دانشگاه الزهرا

 

مریم

محسن پور

تهران

استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا

سهیلا

محسنی نژاد

تهران

استادیار دانشکده دانشگاه امام صادق

 

بهناز

مرجانی

تهران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

جواد

مصرآبادی

تبریز

استاد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

فرخنده

مفیدی

تهران

استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

 

اعظم

ملایی نژاد

تهران

دکترای مدیریت آموزشی، سازمان پژوهش

 

مرتضی

منطقی

تهران

استاد گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

 

سیامک رضا

مهجور

تهران

دانشیار بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایی

 

رضا

مهدوی

تهران

موسیقی دان

 

زهرا

مهربان

تهران

دانشیار پژوهشگاه مطاعات آموزش و پرورش

 

محمود

مهرمحمدی

تهران

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت ‌مدرس

 

فرزانه

میکاییلی منیع

ارومیه

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه

 

اصغر

مینایی

تهران

استادیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

فاطمه

نارنجی ثانی

تهران

استادیار و عضو کمیته کیفیت دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

 

مهدی

نامجومنش

تهران

سازمان نهضت سوادآموزی

 

معصومه

نجفی پازکی

تهران

استادیار رشتة زبان شناسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

احمدرضا

نصراصفهانی

اصفهان

استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

 

حسین

نظم فر

اردبیل

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

زهرا

نقش

تهران

استادیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

عبدالرحیم

نوه‌ابراهیم

تهران

استاد گروه آموزشی مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت دانشگاه  خوارزمی

 

مهدی

نوید ادهم

تهران

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

 

شهناز

هاشمی

تهران

دانشیار گروه پژوهشی مشارکت ها وارتباطات، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

سهیلا

هاشمی

مازندران

دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

 

نکیسا

هدایتزاده

تهران

مدرس هنر، دانشگاه سوره

 

حبیب

هنری

تهران

 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی