اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1367
تعداد پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش 1165

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 80
تعداد مقالات 571
تعداد مشاهده مقاله 181213
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 668319
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 54 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 119 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 289 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 7 %