بررسی اثربخشی بسته‏ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد برهیجانات تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

3 عضو هیئت علمی گروه علوم اعصاب شناختی ، دانشگاه تبریز

4 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

5 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

10.22034/jei.2021.238155.1542

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی بسته‏ی آموزشی کارکردهای‏اجرایی‏ سرد بر هیجانات‏تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایه‏ی ششم ابتدایی انجام شد.
روش: پژوهش به روش نیمه‏‏آزمایشی از نوع پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز در دو کلاس پایه‏ ششم از دو مدرسه ابتدایی دخترانه شهر تبریزدر سال تحصیلی 98-1397 بودند که با روش خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب و به‏طور تصادفی دردو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. گروه آزمایش 15جلسه‏ی آموزش کارکردهای اجرایی سرد را گذراند. داده‏های بدست آمده از پرسشنامه هیجانات کلاس درس درمرحله پیش‏آزمون و پس‏آزمون، با روش آماری تحلیل‏کواریانس مورد تحلیل قرارگرفت.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که بسته‏ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بطور معناداری هیجانات تحصیلی را بهبود بخشید و باعث افزایش معنادار هیجانات مثبت کلاس درس و کاهش معنادار هیجانات منفی کلاس درس، در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد(001/0>p).
نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج، اثربخشی بسته‏ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بر هیجانات تحصیلی مثبت و منفی دانش آموزان عادی پایه ششم ابتدایی تایید شد. بنابراین این بسته آموزشی جهت آموزش به دانش‏آموزان پایه ششم ابتدایی پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of the training package of cool executive functions on normal students' Classroom excitement of Elementary Sixth Grade

نویسندگان [English]

  • rahim badri gargari 1
  • Eskandar Fathi Azar 2
  • Hasan Sabori moghadam 3
  • Touraj Hāshemi 4
  • najmeh Azadfar 5
1 PH.D. Tabriz university
2 Departman of Education Tabriz university
3 Departman of psycology Neouroscience Tabriz univesity
4 (PhD), University of Tabriz
5 departman of education, education and psycology faculty. tabriz university
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine effectiveness a training package of cool executive functions on the Classroom excitement of elementary sixth grade normal students.
Methods: The research was performed by quasi -experimental method of pretest-posttest with control group. Research Sample was Included 60 students of 2 sixth grade classrooms from 2 different primary schools in Tabriz in the academic year 1397-98 that were selected by selecting multi-stage cluster method and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group was trained for 15 sessions. Data from the Classroom excitement Questionnaire in the pretest and posttest stages, were analyzed using statistical analysis of covariance.
Results: The results showed that this package has been significantly effective in improving Classroom excitement, it significantly increases positive Classroom excitement and significantly reduces negative Classroom excitement in the experimental group (p <0.001).
Conclusions: The findings generally confirmed the effectiveness of the training package of cool executive functions on the positive and negative Classroom excitement of elementary sixth grade students. Therefore, this training package is recommended for training sixth grade elementary students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive Functions
  • cool executive functions
  • Classroom excitement
  • positive Classroom excitement
  • negative Classroom excitement