چگونگی توسعه و پرورش ذهن دانش آموز در کلاس درس توسط معلم؛ ارائه یک مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

3 3- استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

10.22034/jei.2021.253652.1671

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه ی مدل توسعه و پرورش ذهن دانش آموزان در کلاس درس توسط معلمانِ دوره ابتدایی است. برای رسیدن به هدف پژوهش از روش کیفی-اسنادی استفاده شد. جامعه مورد نظر؛کلیه اسناد و مدارک مرتبط با کلیدواژگان تخصصی در حوزه‌ی پرورش ذهن در پایگاه‌های علمی معتبر و سایت‌های مرتبط علمی-پژوهشی و انتشاراتی داخل و خارج به تعداد 411 اثر بود که بر مبنای اشباع نظری و نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر ملاک در نهایت 67 سند انتخاب شد. سپس با فراهم آوردن یک پایگاه اطلاعاتی با استفاده از فیش‌برداری به صورت تکی و موجی شکل از نمونه‌های انتخابی، فرایند تحلیل محتوای استقرایی با خواندن خط به خطِ جملات و انجام مراحل کدگذاری به شیوه‌ی دستی آغاز شد که در نهایت در سه مرحله‌ یافته‌ها استخراج گردید. در نتیجه 87 خرده مقوله در زیر هفت مقوله‌ی میانی جایابی شدند که آن‌ها نیز حولِ دو مقوله‌ی اصلی به نام خودپرورشی معلم (اخلاقی-رفتاری؛ دانشی-علمی-پژوهشی؛ مهارتی-توانمندی) و توسعه و پرورش ذهن (توسعه‌ی‌ شناختی؛ توسعه‌ی‌ فراشناختی؛ ایجاد عادات سالم ذهنی؛ خودآگاهی) دسته‌بندی شدند.برای اعتباریابی مراحل کدگذاری از بررسی روایی توسط همکار بهره گرفته شد که میزان توافق 89 درصد بود. همینطور برای اعتباریابی مدل از نظر متخصصان که به صورت هدفمند 14 نفر انتخاب شده بودند؛ مقدار عددی CVR (بالای 51 درصد) و مقدار میانگین عددی قضاوت‌ها (مساوی یا بیشتر از 57/1) انجام شد. در پایان به بحث و نتیجه‌گیری پیرامون یافته‌ها و کاربست‌های آن توسط معلم با ارائه‌ی مدل مفهومی پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How the teacher develops and nurture the student mind in the classroom: Presenting a model

نویسندگان [English]

  • hamidreza araste 2
  • A,bdolRahim. NavehEbrahim 3
  • Hossein Abbasian 4
2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه مدیریتProfessor of Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.
3 Professor of Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Kharazmi University
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model development and Nurture of the minds of elementary school students by teachers in the educational system of the Islamic Republic of Iran. To achieve the purpose of the research, a qualitative documentary method was used. The target population consisted of all documents related to specialized keywords in the field of mind nurture invalid scientific databases and related scientific-research sites and publications inside and outside. Finally, 411 documents were obtained, which were reduced to 67 documents through purposive sampling. Then, by providing a database, using single and wavy forms Taking notes of selected samples, the process of inductive content analysis began by reading the sentences line by line and performing the coding steps manually, which finally resulted in three stages of findings, Was extracted. As a result, 87 sub-categories were placed under the seven intermediate categories, which also revolve around two main categories called teacher Self-Nurture (moral-behavioral; knowledge-scientific-research; skill-ability) and development of the mind (development). Cognitive; Metacognitive Development; healthy mental habits; Self-Awareness). To validate the coding steps, a validity check was used by a colleague, which was 89% agreement. Also to validate the model from the point of view of experts who were purposefully selected by 14 people; Numerical value of CVR (above 51%) and mean numerical value of judgments (equal to or greater than 1.57) were performed. In the end, the teacher discussed and concluded its findings and applications by presenting a conceptual model

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher Self-Nurture
  • development and nurturing of the mind
  • cognitive development
  • metacognitive development healthy mental habits
  • Self-awareness