نگاهی به حضور الهیات اسلامی در کتا بهای درسی فارسی دورة متوسطه مطالعة موردی: کتاب درسی فارسی پایة نهم، دورة اول متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان،

چکیده

مقالة حاضر به بررسی، نقد و تحلیل متون درسی ادبیات فارسی با محتوای الهیات اسلامی
پرداخته است. ابتدا ماهیت الهیات و ادبیات را تب یین کرد هایم و عنصر فرمالیستی «ادبیت » را
ب هعنوان شاخصی برای تشخیص و تم ییز متون ادبی و غیرادبی مشخص کرد هایم. سپس در سهایی
را که در کتاب درسی فارسی پایة نهم دورة اول متوسطه محتوایی الهیاتی دارند، بررسی و تحلیل
کرد هایم. این بررسی نشان م یدهد که حضور الهیات اسلامی در کتا بهای درسی ادبیات فارسی،
بر اساس اسناد فرادستی و رویکرد عام برنامة درسی در جمهوری اسلامی ایران، پررنگ است و دو
فصل کامل و سه درس از کتاب درسی فارسی پایة نهم، یعنی بیش از 8 درس از مجموع 17 درس
کتاب و بیش از 50 درصد از مجموع محتوای کتاب درسی فارسی پایة نهم را دربرم یگیرد.
نتیجة این تحقیق نشان م یدهد که حضور پرتعداد در سهایی با محتوای الهیات اسلامی در کتاب
درسیِ فارسی، با هر قصد و نیتی که صورت گرفته باشد، ادبیات فارسی را از ماهیت و کارکرد اصلی
خودش که تأثیر عاطفی و احساسی بر مخاطبان، تلطیف عواطف انسانی، ایجاد التذاذ ادبی و هنری
در مخاطبان، و پرورش تخیل خلاق است، بازم یدارد. درست است که کشور ما، جمهوری اسلامی
و مظهر حاکمیت ارز شهای الهی و الهیات اسلامی است، اما این طرز پررن گکردن الهیات در کتاب
درسی ادبیات فارسی، بر اساس رویکرد خاص برنامة درسی که موردتوجه ما در این مقاله بوده است،
با ماهیت و هد فهای آموزشی و پرورشی هر دو مقولة درسی منافات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look on the Islamic theology in the secondary school Farsi textbooks: Case study of the textbook for the ninth grade of the secondary school first cycle

نویسنده [English]

  • Ikhtiyar Bakhshi
Ikhtiyār Bakhshi (PhD), Farhangiān University
چکیده [English]

The present article reviews, critiques and analyzes the Persian literature textbooks with the content of Islamic theology. First, the nature of theology and literature was described and the element of litrariness as a criterion of the
distinction between literary and non-literary texts was identified. Then, the
lessons in the Persian textbook for the ninth grade of the first secondary school were studied and analyzed. This study showed that the presence of Islamic
theology in Persian textbooks is very high and contains two complete chapters and three lessons from the Farsi textbook for the ninth grade, 8 lessons from the total of 17 lessons and over 50% of the total content of the related textbook. The results showed that the presence of several lessons with the content of Islamic theology in the Persian textbook, with any objective or intention, prevents Persian literature from fulfilling its duty and essence, while the task of literature is the catharsis and emotional impact on the audience, creating literary and artistic appreciation in the audience and sensitizing their human emotions and the development of creative imagination. It is true that our country is an Islamic Republic, in which the values of theology are dominant, but this highlighting of theology in the textbook of Persian literature contradicts the nature and objectives of the education of both subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the secondary school. Islamic theology