رابطة حافظة فعال خواندن با درک متن نوشتاریِ دانش آموزان دورة دوم متوسطه با نگاهی زبان روا نشناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان شناسی همگانی دانشگاه گیلان

2 بهجت نگاهدار، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه گیلان

3 استادیار کروه زبان شناسی همگانی دانشگاه گیلان

چکیده

این مطالعه پژوهشی ترکیبی است جامعة آماری آن پژوهش، دان شآموزان دختر پایة یازدهم
نواحی 1 و 2 شهرستان رشت در سال تحصیلی 98 - 1397 بودند و از آن میان، 120 نفر ب هعنوان
نمونة آماری برای اجرای مقدماتی و نهایی و به شیوة نمون هگیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار
پژوهش شامل آزمون درک متن نوشتاری )محق قساخته( و نسخة بوم یسازی شدة آزمون حافظة
فعال خواندنِ دانمان و کارپنتر ) 1980 ، برگرفته از قوامی لاهیج، 1397 ( بود. پس از اجرای نهایی
آزمون درک متن نوشتاری و نیز اجرای نسخة بوم یسازی شدة آزمون حافظة فعال دانمان و کارپنتر،
داد هها با دو آزمون ه مبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که
نمر ههای درک متن نوشتاری با نمرة کلی آزمون حافظة فعال خواندن ) 67 / α =0 ( و نیز با نمر ههای
مؤلفة اندوزش این آزمون، ه مبستگی مثبت و معنادار دارند ) 59 / α =0 ( و برعکس با نمر ههای مؤلفة
پردازش این آزمون رابطة معناداری ندارند ) 17 / α =0 (. م یتوان وجود رابطة مثبت و معنادار میان درک
متن نوشتاری با مؤلفة اندوزشِ حافظة فعال خواندن را ب هپیروی از سووانسن و برنینگر ) 1995 ( چنین
تبیین کرد که عملکرد افراد در درک متن نوشتاری و حافظة فعّال کلامی توسط نظامی با گنجایش کلی
هدایت م یشود. بر همین اساس، حافظة فعال روی درک متن نوشتاری اثرگذار است، زیرا مقیاسی
برای گنجایش ذخیر هسازی در انواع تکلی فهای کلامی فراهم م یآورد. یعنی با توجه به نقش مهارت
درک متن نوشتاری در فهمِ مطالبِ آموزشی و با توجه به رابطة بین درک متن و حافظة فعال، م یتوان
با تقویت حافظة فعال به عملکرد بهتری در درک متن رسید. پیامدهای یافت هها مورد بحث قرار
گرفت هاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between reading working memory and reading comprehension of Iranian second-cycle high school students from a psycho-linguistic viewpoint

نویسندگان [English]

  • Maryam Dānāye Tous 1
  • Behjat Negahdar 2
  • Mohammad Amin Sarahi 3
1 Maryam Dānāye Tous (PhD), University of Guilān
2 Behjat Negahdār, MA student in linguistics at the University of Guilān
3 Mohammad Amin Sorāhi (PhD), University of Guilān
چکیده [English]

This mixed-methods research studies the relationship between reading working memory and reading comprehension among high school students from a psycho-linguistic view. The research population included all 11th grade female students of high schools in Rasht in 1397-98. The research sample consisted of 120 female students who took part at the pilot and final study and they were selected through convenience sampling method. The research tools were the researcher-made reading comprehension test and the nativised version of Daneman & Carpenter’s working memory (taken from Ghavāmi, 1397). After final distribution of the researcher-made reading comprehension test and the nativised version of Daneman & Carpenter’s working memory test among the participants, data were analyzed, using the Pearson correlation and Regression. The results showed there is a significant positive relationship between the reading comprehension test scores and those of storage component of working memory (r  =0/59) and reading working memory (r  =0/67), while there was no relationship between the reading comprehension test scores and the scores of processing component of working memory (r= 0/17). Following Swanson and Berniger (1995), the significant positive relationship between reading comprehension scores and those of storage component of working memory could be justified, saying that, the people’s performance on reading comprehension and verbal working memory is directed by a system with a general capacity. Accordingly, working memory could affect reading comprehension, since it provides a measure for the capacity of storage in different verbal tasks. Considering the role of reading comprehension in understanding instructional materials, and having in mind the relationship between reading comprehension and working memory, it could be said that the performance on reading comprehension could be improved through strengthening working memory. The implications of the findings would be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reading comprehension
  • Reading Working memory
  • Storage
  • processing
  • psycholinguistics