شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشرانهای تغییر در حوزة آموزش وپرورش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ گروه‌روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

4 عضو هیت علمی دانشگاه تهران

چکیده

غفلت از پیچیدگ یهای نظام تعلی موتربیت، به دلیل گستردگی و اهمیت آن م یتواند صدمات
غیرقاب لجبرانی به بار آورد. در مقالة حاضر پیشرا نهای تغییر در حوزة آموز شوپرورش جهان از طریق
مت نکاوی در اسناد معتبر جهانی و نظر گروه خبرگان، بررسی و شناسایی شده است. سپس با برگزاری
جلسة دلفی مشترک خبرگان، تأثیر پیشرا نهای شناسای یشده بر هم سنجیده شده و موردبحث قرار
گرفته است. آنگاه از طریق نر مافزار «می کمک » جایگاه هر پیشران تحلیل و بررسی شد. یافت هها
حاکی از آن است که پیشرا نهای «جهان یشدن )بی نالملل یشدن آموز شوپرورش( « ،» تنو عطلبی ،»
«شبکة جهانی اینترنت )شبک ههای اجتماعی( « ،» انتقال از آموزش به یادگیری « ،» شناسایی و
ب هکارگیری الگوهای بهتر » و «توسعة فناوری و دیجیتال » دارای تأثیرگذاری بسیار بالایی بر سایر
پیشرا نها هستند، پیشرا نهای «رفاه اقتصادی و افزایش طبقة متوسط » و «فردگرایی )شخص یسازی
یادگیری( » جزو پیشرا نهای اثرگذار تلقی م یشوند، پیشرا نهای «توسعة علوم، فناوری، مهندسی و
ریاضی ) »)STEM و «یکپارچ هسازی آموزش و محتوای آموزشی » نسبت به سایر پیشرا نها مستقل
هستند، و پیشران «عد متمرکز یا پایان تولید برنام ههای سازما نیافته رسمی )طراحی نظا مهایی با
انعطا فپذیری بیشتر( » خروجی و نتیجة کنش و واکنش سایر پیشرا نهای این سیستم محسوب
م یشود که عنوان پیشران وابسته را در این مطالعه به خود اختصاص داده است. نتایج حاکی از آن
است که حرکت آهسته ولی مداوم به سمت عد متمرکز و مقاومت نکردن در برابر این تغییرات م یتواند
نظام آموزشی را از زیر سایة صرفا الگوبرداری از نتایج سایر نظا مهای تعلی موتربیت جهان و ب هدوراز
دستاوردهای بومی و داخلی، خارج سازد و نویدبخش آیند های روشن و شفاف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and structural analysis of the interactional effect of the change drivers on the field of education

نویسندگان [English]

  • Zohre Rahsepar 1
  • Keyvan Salehi 2
  • Mitra Ezati 3
  • Mohammad Mehdi Zolfaghar Zade Kermani 4
2 Faculty member, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
3 Mitrā Ezzati (PhD), University of Tehrān
4 Mohammad Mehdi Zolfaghārzāde (PhD), University of Tehrān 3
چکیده [English]

Due to its wide range and importance, the education system has very important and complex elements that if we neglect to monitor their future variations, it can lead to undeniable and profound damages to the results that are expected to be achieved by societies. In the present paper, it has been tried to investigate and identify the change drivers in the field of the world’s education through text mining in global valid documents and then, measure and discuss the impact of the identified drivers on each other through holding the Delphi conference among the experts. After that, the position of each driver was analyzed and investigated through the Micmac software. The findings indicated that the drivers of “globalization (internationalization of education)”, “diversity”, “global internet network (social networks)”, “transition from educating to learning”, “identification and the use of better patterns” and “technological and digital development” have a great influence on other drivers and they are also influenced greatly by such drivers. The drivers of “economic welfare and the middle class increase” and “individualism (learning privatization)” are considered as the effective drivers. The drivers of “STEM Development (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)” and “integration of education and educational content” are independent of other drivers. Finally, the driver of “lack of focus or the end of the formal organized programs (designing systems with more flexibility)” is considered as the output and result of the action and reaction of other drivers of the system that are regarded as the dependent drivers in this study. The results suggest that moving slowly but steadily towards decentralization and not resisting against such changes could prevent the education system of just modeling the education system from the results of other education systems in the world, far from native contributions and could promise a bright and clear future.