طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، رشتة برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه است. رویکرد تحقیقی حسب مفهوم و ماهیت تحقیق «آمیخته یا ترکیبی» و هدف آن کاربردی است و برای انجام آن از روش‌های تحلیل محتوا و روش تحقیق توصیفی بهره گرفته می شود. نمونه‌های موردنظر برای گردآوری داده‌ها عبارت‌اند از 44 متخصص برنامه‌ریزی درسی، هنرآموز و خبرة حرفة مکانیک صنایع، و 35 منبع مرتبط با موضوع. علاوه برآن، داده‌های حاصل از فن دلفی، با استفاده از آزمون کندال، فراوانی، درصد و درصد تراکمی تجزیه‌وتحلیل می شوند. یافته‌های این پژوهش چارچوب برنامة درسی است مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع، شامل اجزای منطق برنامة درسی، کارکرد برنامة درسی، محدوده و قلمرو برنامة درسی، الگوی طراحی برنامة درسی، ساختار، جدول برنامة درسی، اهداف برنامة درسی، محتوا، فعالیت‌های یادگیری و روش‌های ارزشیابی و ویژگی‌های هر یک از آن‌ها. این چارچوب که با توافق صاحب‌نظران حاصل می‌شود، برای نخستین بار در کشور طراحی می شود و توجه به گزاره‌های برنامة درسی ملی و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی از ویژگی‌های اصلی در طراحی آن محسوب می شوند. نتایج این پژوهش می‌تواند علاوه بر تدوین برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه، برای سایر رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای، به‌منظور تدوین چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی، برای نمونه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a competency-based curriculum framework for the industrial mechanics' discipline at the second cycle secondary school level

نویسندگان [English]

  • Ahmadrezā Dourandish 1
  • Ezatolāh Nāderi 2
  • Maryam Seifnarāghi 3
1 PhD Candidate in Curriculum Planning at Islāmic Āzād University (Science & Research Branch -Tehrān)
2 (PhD), Islāmic Āzād University (Science & Research Branch -Tehrān)
3 (PhD), Islāmic Āzād University (Science & Research Branch -Tehrān)
چکیده [English]

The purpose of this study was designing a competency-based curriculum framework for the industrial mechanics' discipline at the second cycle secondary school level. According to the concept and the nature of study, it was a mixed methods one, with content analysis and descriptive study design; and according to the objectives, it was an applied study.The research sample consisted of 44 curriculum experts, teachers and the elites in the industrial mechanics' discipline and 35 sources related to the topic. The data collected through the Delphi technique was analyzed using descriptive statistics, i.e., frequency, percentage and cumulative percentage and Kendall test. Findings of this research are a competency-based curriculum framework for the industrial mechanics' discipline which includes the components of the logic of the curriculum, the function, the scope and domain of the curriculum, the pattern of the curriculum design, structure, curriculum table, the curriculum objectives, content, learning activities, methods of assessment, and the characteristics of each one. This framework which was the result of the consensus of the authorities has been designed for the first time in Irān, considering the propositions of the national curriculum and the comprehensive system of the Technical and Vocational Education and Training (TVET) as its main charateristics. The results of this research could be used not only for designing a competency-based curriculum for the industrial mechanics' discipline at the second cycle secondary school level, but also developing such a curriculum framework for the other TVET disciplines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency-Based Curriculum
  • Industrial Mechanics' Discipline
  • Curriculum Framework