طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان

2 استادیار گروه کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

3 گروه اقتصاد و کارآفرینی هنر، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه تقریباً در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در همة پایه‌های تحصیلی، آموزش و ترویج کارآفرینی جایگاه ویژه‌ای دارد، به‌طوری‌که نوآوری در ابعاد گوناگون نظام آموزشی زمینه‌ساز تربیت و پرورش نسلی خلاق و چندبعدی است. هدف اصلی پژوهش حاضر «طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسه» است. به‌منظور دستیابی به این منظور، روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی با استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها است. جامعة آماری، شامل مسئولان و متخصصان حوزة آموزش‌وپرورش، متخصصان حوزة مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و همچنین صاحب‌نظران حوزة آموزش کارآفرینی است که با بهره‌گیری از الگوی نمونه‌گیری نظری و با انجام 30 مصاحبة عمیق، یافته‌های پژوهش به اشباع نظری رسید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، «آموزش مبتنی بر خلق ارزش» مقولة محوری آموزش کارآفرینانه است که متأثر از عوامل سبب‌ساز نگرش کارآفرینانة معلم، مسئولان و تصمیم‌گیران در حوزة آموزش مدرسه و والدین است. مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای، جو کارآفرینانه، طراحی محیط بازی‌گونه، طراحی فضاهای جذاب در مدرسه به همراه شرایط محیطی لازم همچون هوشیاری کارآفرینانه، برنامه‌ریزی آموزشی و آگاهی کارآفرینانه است. این عوامل به اجرا و اتخاذ راهبردها و اقدامات لازم، برای آموزش همراه با انجام یادگیری کارآفرینانه، تکالیف کارآفرینانه، تیم‌های کارآفرینانه، شوق کارآفرینانه، تعامل مدرسه با دنیای واقعی، ارزشیابی انعطاف‌پذیر و چندجانبه و تأکید بر شناخت و فراشناخت کمک می‌کند. درنهایت «خلق ارزش جدید، تربیت دانش‌آموز خلاق، نوآور و چندبعدی و دانش‌آموز توانمند- بامهارت» پیامدها و برون‌داد اصلی آموزش کارآفرینانه در مدرسه است که طی آن دانش‌آموزان با قرار گرفتن در مسیر آموزش صحیح تحصیلی و شغلی، به خلق ارزش برای خود و جامعه می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the entrepreneurial education model

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Toghrāyi 1
  • Seyyed Saeed Mirvāhedi 2
  • somayeh hashemi 3
1 (PhD), Ārt University of Isfahān
2 (PhD), Allāme Tabātabāyi University, Tehrān, Irān
3 Economics and Art Entrepreneurship, Research Excellent in Arts and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, in almost all of the developed and developing countries at all educational levels, the education and promotion of the entrepreneurship have a special place, so that innovation at the different dimensions of the education system underlies the education of a creative and multidimensional generation. The main purpose of the present study was designing theentrepreneurial education model at schools. It was an applied research with grounded theory design. The research population included all educational authorities and experts, educational management and planning, psychology and sociology experts, as well as the entrepreneurial education authorities. Using the theoretical sampling method, research findings reached the theoretical saturation, after conducting 30 in-depth interviews. The results showed that the value creation - based education is the main and key dimension of the entrepreneurial education which is influenced by the triggering factors of the entrepreneurial attitude of the parents, schools’ authorities and decision makers and teachers. The most important contextual factors including the entrepreneurial atmosphere, designing the playful environment, designing the attractive spaces of school along with the environmental conditions such as entrepreneurial consciousness, educational planning and entrepreneurial awareness help to implement and adopt strategies and actions including training along with performance, entrepreneurial learning, entrepreneurial assignments, entrepreneurial teams, entrepreneurial curiosity, the school interaction with the real-world, flexible and multilateral evaluation, and emphasis on cognition and metacognition. Finally, creating the new values, educating the creative, innovative and multi-dimensional student and empowered-skillful student could be the main consequence and output of the entrepreneurial education at school, during which the students deal with creating value for themselves and their society, while being on the correct educational and career path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship education
  • Entrepreneurial Education
  • value creation
  • Grounded theory