کلیدواژه‌ها = مدارس هوشمند
امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر اهواز

دوره 11، شماره 3، مهر 1391، صفحه 81-112

مرضیه عبدالوهابی؛ یداله مهرعلی زاده؛ عبداله پارسا


بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند

دوره 9، شماره 4، دی 1389، صفحه 79-100

بی بی عشرت زمانی؛ بیتا قصاب پور؛ مهندس جلال جبل عاملی