شیوه‌های بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی در جذب و آموزش بی‌سوادان و کم‌سوادان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان آیت‌الله کمالوند خرم‌آباد، دکترای جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران

چکیده

هدف این مطالعه، شناسایی عملکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در آموزش بی‌سوادان و کم‌سوادان استان لرستان بوده است. این پژوهش به روش کیفی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد انجام شد. جمعیت مورد مطالعه متخصصان حوزة آموزش مجازی، متخصصان و صاحب‌نظران حوزة نهاد رسانه، آموزش‌وپرورش، و سوادآموزی بودند. روش نمونه‌گیری نیز به‌صورت «نمونه‌گیری هدفمند و نظری» بود. ابزار گردآوری داده‌ها «مصاحبة عمیق» بود که بر این اساس بعد از مصاحبه با 15 نفر از متخصصان این حوزه، اشباع نظری حاصل شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از رویکرد «اشتروس و کوربین» استفاده شد و بر اساس آن، از سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که پدیدة محوری این مطالعه «فقر دانش رسانه‌ای» است. شرایط علی حاکم بر این پدیده شامل سه مقوله «فرودستی مجازی، باورها و تفکرات سنتی، و جامعه‌ناپذیری مجازی» است. بسترهای حاکم نیز «موانع قانونی در آموزش توسعة مجازی، فقر دانش تخصصی، و فهم واپس‌گرا از آموزش مجازی» هستند. شرایط مداخله‌گر بر پدیدة محوری نیز سه مقوله بدین شرح‌اند: «انطباق‌ناپذیری مجازی، نگاه هزینه-فایده‌محور، و ضعف انگیزه‌های یادگیری». راهبردهایِ رفع فقر دانش رسانه‌ای عبارت‌اند از: توجه به «آموزش نیازمحور، انسجام‌بخشی به آموزش مجازی و ارزیابی عملکرد دائمی» که بر اثر آن، شاهد پیامدهایی نظیر «حس اثربخشی سواد مجازی، خلق محتوای کاربردی، توانمندسازی آموزشی و نوین‌سازی سازمانی» خواهیم بود.
نتایج نشان می‌دهند، فقر سیاست‌گذاری در حوزة آموزش مجازی، و خلأ قانونی در سوادآموزی، بسترها و سازوکارها، دشواری غلبه بر فقر دانش رسانه‌ای را مضاعف کرده است. این امر در کنار حس فرودستی مجازی، باورها و تفکرات سنتی، جامعه (نا)پذیری سوادآموزان مجازی، به انطباق‌ناپذیری و رغبت کم مخاطبان (بی‌سوادان و کم‌سوادان) نسبت به فضا و به‌تبع آن آموزش مجازی منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the grounded theory pattern of using virtual networks for the realization of education among Lorestān Province's low-literates and illiterates

نویسندگان [English]

  • Aboozar Ghāsemineghād 1
  • Vali Bahrāmi 2
1 PhD Candidate in Social Welfare at Allāmeh Tabātabā'i University
2 (PhD), Lecturer at Farhangiān University (Ayatollāh Kamālvand Branch, Khoramābād, Lorestān)
چکیده [English]

This study seeks to identify the function of the virtual social networks in educating the literates and illiterates in Lorestān province. It was a qualitative research with the grounded theory design. The research population consisted of specialists in the field of virtual the education, media institution, education, and the low- literate and illiterate people. The sample was selected through "purposeful and theoretical sampling". The data collection tool was "the in-depth interview" and after interviewing 15 experts, the theoretical saturation was obtained. Also, the "Strauss and Corbin" approach and the three steps of open, axial and selective coding were used to analyze the data. The central phenomenon of this study was "media knowledge poverty". The causal conditions governing it are "virtual inferiority, traditional beliefs and ideas, and the virtual non-sociability." The prevailing contexts are " the legal barriers to the virtual development education, the poverty of the specialized knowledge and the retrospective understanding of virtual education". The intervening conditions on the central phenomenon are "virtual incompatibility, cost-benefit-based view and learning motivations' weakness ". Media knowledge poverty alleviation strategies focus on "the need-based education, integration of the virtual education, and the continuous performance appraisal," resulting in the implications of " the sense of the effectiveness of virtual literacy, applied content creation, educational empowerment, and the organizational modernization." The results showed that poverty of policy making in the field of virtual education and the legal gap in the literacy have doubled the contexts and mechanisms for overcoming the poverty of the media knowledge. This, along with a sense of the virtual inferiority, traditional beliefs and thinking, the virtual non-sociability of the literacy students have led to the maladaptation and the reluctance of the low-literates and illiterates towards the space and consequently the virtual education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low-literates and Illiterates
  • Social Networks
  • Literacy Education
  • Poverty of the Media Knowledge
  • Grounded theory
  • Virtual Incompatibility