ادراک استادان و نومعلمان از ابعاد و مؤلفه‌های مغفول برنامة درسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامة درسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 استادیارگروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

3 استادیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه ازاد اسلامی، ساری ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مغفول در برنامة درسی اجراشدة رشتة علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر بر اساس ماهیت اهداف تحقیق، کیفی از نوع پدیدارشناسی و به روش توصیفی است. مشارکت‌کنندگان در تحقیق را استادان و مدرسان، فارغ‌التحصیلان در رشتة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، سال‌های 98-97 تشکیل می‌دادند. مشارکت‌کنندگان، به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند، بر اساس تجارب هر دو گروه به شیوة گلوله برفی انتخاب و این امر تا اشباع نظری، درنهایت با 12 استاد و 15 نومعلم خاتمه یافت. برای جمع‌آوری داده‌های کیفی از مصاحبة عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. همچنین برای بررسی روایی، اطلاعات به‌دست‌آمده از تحلیل، متن مصاحبه‌ها به استادان راهنما، مشاور و همچنین متخصصان در دانشگاه فرهنگیان داده شد. پایایی داده‌ها از طریق سه معیار موردنظر صاحب‌نظران مطالعات کیفی شامل: قابل‌قبول بودن، قابلیت اطمینان، و تأییدپذیری، تأیید شد. بر اساس ساختار مصاحبه، برای تحلیل تصورات مشارکت‌کنندگان از روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی استفاده شد. پس از طی مراحل فوق، هفت بعد اصلی شامل: ساختار سازمانی و درون‌داد دانشگاه؛ مهارت حرفه‌ای لازم و عملکرد مناسب استاد؛ توجه به نیاز یادگیرنده؛ تناسب موضوع و مواد درسی با تاب‌آوری دانشجو؛ و پژوهش‌محوری در کلاس استخراج شد. شناخت و معرفی مؤلفه‌های مغفول در نظام تربیت‌معلم کشور می‌تواند به سیاست‌گذاران، مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کاهش شکاف بین وضع موجود و مطلوب در این زمینه و ارتقای وضعیت مؤلفه‌های برنامة درسی اجراشده یاری رساند.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perception of professors and new teachers from the dimensions of the neglected components of the educational sciences curriculum of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • zahra akbarzadeh 1
  • vahid fallah 2
  • esmat rasoli 3
1 PhD student in Curriculum Studies of Islamic Azad University of Sari, Iran
2 Assistant Professor of Curriculum, Islamic Azad University of Sari
3 Assistant Professor of Curriculum, Islamic Azad University of Sari
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the dimensions of the neglected components in the curriculum implemented in the field of educational sciences of Farhangian University. The approach of the present study, based on the nature of the research objectives, is qualitatively phenomenological and descriptive. Participants in the study were professors and teachers, graduates in the field of primary education at Farhangian University, 98-97. Participants were selected by purposive sampling based on the experiences of both groups by snowball method and this theoretical saturation was finally completed for 12 professors and 15 new teachers. In-depth semi-structured interviews were used to collect qualitative data. Also, in order to check the validity, the information obtained from the analysis of the text of the interviews was given to the supervisors, advisors as well as specialists at Farhangian University; The reliability of the data was confirmed by three criteria considered by qualitative study experts: including: acceptability, reliability, and verifiability. Based on the structure of the interview, the seven-step Klaizi method was used to analyze the participants' perceptions. After the above steps, seven main dimensions including: organizational structure and university course, necessary professional skills and proper performance of the teacher, attention to the learner's needs, appropriateness of the subject and course materials with student resilience, central research in the classroom, were extracted. Recognizing and introducing the neglected components in the country's teacher education system can help policy makers, administrators and educational planners in adopting appropriate strategies to reduce the gap between the current and desired situation in this field and improve the status of implemented curriculum components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • implemented curriculum
  • neglected curriculum
  • Farhangian University
  • Phenomenology