دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 77، بهار 1400 
2. احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی

10.22034/jei.2021.128600

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مرضیه علامه زاده؛ فاطمه میرغفاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی


3. طراحی چارچوب رهبری سوادآموزی معلم: یک مطالعه فراترکیب

10.22034/jei.2021.128601

جعفر ترک زاده؛ مهدی کریمی؛ مهدی محمدی؛ راضیه شیخ الاسلامی