دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1391 
4. تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان

صفحه 83-98

محمدرضا کرامتی؛ ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ اکبر هدایتی


5. کج اندیشی های دانش آموزان پایه چهارم دبستان درباره پدیده های نجومی: بررسی دیدگاه های آموزگاران

صفحه 99-118

عابد بدریان؛ اکبر ناصری آذر؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ رامین پور اسکندری