کلیدواژه‌ها = دورة ابتدایی
تعداد مقالات: 11
1. طراحی راهنمای عمومی تألیف کتاب‌های درسی و ویژگی‌های کتاب درسی مطلوب در دورة ابتدایی: یک مطالعة کیفی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 155-184

10.22034/jei.2020.121553

رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ علیرضا عصاره؛ نبی اله صادقیان


2. تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی بر اساس شاخص‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 185-213

10.22034/jei.2020.121554

انسی کرامتی؛ علیرضا کاظمی؛ کمال الدین حسینی


3. مدرسه خلاق؛ چیستی و چگونگی در دوره ابتدایی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 7-32

10.22034/jei.2020.114612

صدیقه یاسمی؛ علی حسینی خواه؛ مرجان کیان؛ مسعود گرامی پور؛ افضل السادات حسینی


5. بررسی تطبیقی برنامة درسی هنر در دورة ابتدایی در ایران و ژاپن

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-138

10.22034/jei.2019.88545

معصومه کارگذار؛ حانیه کبوک؛ آنیتا الداغی


9. بررسی و تحلیل مؤلفه های حقوق بشر در کتاب های درسی دورة ابتدایی

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 7-24

کورش فتحی واجارگاه؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد رضا لورائی؛ سیدرمضان عقیلی


10. شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی های حرفه ای معلمان اثربخش

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-48

بیژن عبدالهی؛ عطیه دادجوی توکلی؛ غلامعلی یوسلیانی