رابطة عوامل زمینه‌ای و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان ایرانی در تیمز 2015

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة عوامل زمینه‌ای و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان ایرانی در تیمز 2015 بود. در این پژوهش، با توجه به ساختار آشیانه‌ای داده‌ها، با استفاده از روش مدل‌سازی دوسطحی، اثر 37 متغیر مرتبط با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایة چهارم کشور در درس ریاضی در چهار زمینة خانه/ خانواده، باورهای دانش‌آموز، معلم/ کلاس، و مدرسه، در قالب دو سطح «دانش‌آموز» و «مدرسه» با استفاده از نسخة اصلی نرم‌افزار «اچ‌ال‌ام» بررسی شد. نتایج نشان داد، پیشرفت تحصیلی در سیستم نظام آموزشی در ایران، مانند سایر سیستم‌های آموزشی در کشورهای دیگر، به عوامل زمینه‌ای مرتبط با دانش‌آموز، خانه/ خانواده، کلاس/ معلم و مدرسه وابسته است. همچنین، بر اساس مدل نهایی از 37 متغیر مرتبط با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی، تنها ده متغیر شامل «جو ادراک‌شدة معلم، نظم و امنیت در مدرسه، سابقة مدیریت، وضعیت محرومیت، محدودیت تدریس، خودپندارة ریاضی، ارزش‌دهی به ریاضی، حضور در مدرسه، سطح تحصیلات پدر و کمک والدین در انجام تکالیف» معنادار بودند. به‌علاوه، بیشترین تغییرات واریانس به متغیرهای وضعیت اقتصادی - اجتماعی، سطح تحصیلات والدین، حضور در مدرسه و خودپندارة ریاضی مربوط است که تعدادی از این عوامل با سطح یک یعنی دانش‌آموز و تعدادی با سطح دو یعنی مدرسه مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the contextual factors and mathematical performance of Iranian students in the TIMSS 2015

نویسندگان [English]

  • Ali Beiramipur 1
  • Zahrā Semsāri 2
  • Esmā'il Hāshemi 3
1 (PhD), Shahid Chamrān University of Ahvāz, Ahvāz, Iran
2 MA in Educational Researches, Shahid Chamrān University of Ahvāz, Ahvāz, Iran
3 (PhD), Shahid Chamrān University of Ahvāz, Ahvāz, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the relationship between the contextual factors and the mathematical performance of Iranian students in the TIMSS 2015. In this study, considering the nested data structure and using the two level modelling, the effect of 37 variables related to the academic performance of fourth grade students in math class in four areas of family / home, students' beliefs, teacher / classroom and school, in the form of the two levels of "student" and "school" were investigated using the original version of HLM software.
The results showed that the educational development in the Iranian educational system, like the other educational systems in the other countries is dependent on the contextual factors related to students, family / home, classroom / teacher and school. Also, based on the final model of 37 variables related to the math academic performance of students, only ten variables including the teacher's perceived atmosphere, school discipline and safety, management experience, deprivation status, teaching limitation, mathematics self-concept, valuing the mathematics, attendance at school, the father's education level, and the parents' help in carrying out the meaningful assignments. In addition, the most changes in variance has been related to the variables of the socioeconomic status, parental education level, attendance at school and self- concept in mathematics; some of these factors have been related to the level 1 student and some others have been related to the level 2 school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contextual Factors
  • Academic Performance
  • Fourth Grade Mathematics
  • TIMSS 2015
  • Students' Beliefs
اسماعیلی، مریم. (1392). مدل پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایة هشتم ایرانی بر اساس متغیرهای منتخب از داده‌های تیمز 2011 (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید باهنر کرمان.
اسماعیلی، مریم و رفیع پور، ابوالفضل. (1394). شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایة هشتم در مطالعات تیمز 2011. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 14(53)، 56- 76.
امیر کافی، مهدی. (1385). اهمیت و منطق مدل‌های چندسطحی در تحقیقات اجتماعی. مجلة جامعه‌شناسی ایران، 7(4)، 38-71.
بازرگان، عباس. (1384). ضرورت توجه به دیدگاه‌های فلسفی زیربنایی معرفت‌شناسی در علوم انسانی برای انتخاب روش تحقیق با تأکید بر روش‌های کیفی پژوهش و ارزیابی آموزشی. تهران: سمت.
بیرمی‌پور، علی و لیاقت‌دار، محمدجواد. (1388). بررسی کیفیت تدریس درس ریاضی پایة چهارم دبستان شهر اصفهان به‌منظور ارائة راهکارهایی برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان در آزمون بین‌المللی تیمز. فصلنامة تعلیم و تربیت، 25(4)، 49-68.
 پورصلعی نائینی، حسین (تولید‌کننده) و رحیم‌پور ازغدی، حبیب‌الله (مجری). (1398، 8 آبان). ایدة علم تربیت برای بهبود عدالت آموزشی در ایران [اپیزود تلویزیونی]. در حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی (سردبیر). مجلة تصویری علوم انسانی زاویه. تهران: شبکه چهار.
پهلوان‌صادق، اعظم.، فرزاد، ولی‌اله و نادری، عزت‌الله. (1385). بررسی رابطة میان متغیرهای وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، متغیرهای فردی پیشرفت ریاضی بر اساس داده‌های تیمز 2003. فصلنامة تعلیم و تربیت، 22(4)، 33-55.
پهلوان‌صادق، اعظم و کجباف، محمدباقر. (1390). نقش واسطه‌ای فرآیند آموزش ریاضی و فرهنگ مدرسه در ارتباط میان وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و باورها و ارزش‌ها دربارة یادگیری ریاضی با نگرش ریاضی. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 10(40)، 149 – 168.
حاجی‌نژاد، زهرا. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضیات دانش‌آموزان پایة سوم راهنمایی در آزمون تیمز 2007 (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید چمران اهواز.
حجازی، الهه.، کیامنش، علیرضا و نقش، زهرا. (1395). رابطة مدت‌زمان انجام تکالیف و پیشرفت ریاضی؛ کاربرد مدل‌یابی چندسطحی برای تحلیل داده‌های تیمز 2011. فصلنامة نوآوری آموزشی، 15(60)، 61- 74.
خلیلی، محمدرضا. (1375). بررسی میزان انطباق ویژگی‌های روش تدریس ریاضی مقطع ابتدایی ناحیة یک اصفهان با روش پرورش تفکر خلّاق در دانش‌آموزان (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
رافعی، الهام. (1391). بررسی رابطة ادراک از محیط کلاس با سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایة سوم راهنمایی شهرستان آران بیدگل (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد).  دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
زمانی، بی بی عشرت. (1383). نقش مدارس و معلمین در توسعه فرهنگی. در علی موسی نژاد (گرد آورنده)، مجموعه مقـالات بررسی موانع فرهنگی توسعه با نگاه ویژه به استان ایلام (صص. 220 -232).  تهران: مؤسسه انتشاراتی پژوهـان.
زندی گوهرریزی، بتول. (1393). عوامل مؤثر بر پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان ایرانی پایة هشتم با توجه به داده‌های تیمز 2011 (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سازمان سنجش آموزش کشور(1398). نتایج نهایی آزمون سراسری. بازیابی‌شده شهریور ماه 1398 از http://www.sangesh.org.ir
سخنور، ناهید و ماهروزاده، طیبه. (1389). ذهنیت فلسفی و نگرش به روش‌های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی (مقطع راهنمایی. مجلة اندیشه‌های نوین تربیتی، 6(3)، 67-93.
سلسبیلی، نادر. (1377). تحلیلی از نتایج دانش‌آموزان ایرانی سـومین مطالعـة بـین‌المللـی ریاضـیات و علـوم TIMSS. تهـران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
سنگری، علی‌اکبر. (1385). ادراک دانش‌آموزان از فرهنگ مدرسه و پیشرفت تحصیلی (بررسی عملکرد دانش‌آموزان ایرانی شرکت‌کننده در مطالعة تیمز 2003، درس علوم، پایة سوم راهنمایی (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت‌معلم، تهران.
شارع پور، محمود. (1386). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت.
عبدوس، میترا. (1381). بررسی عوامل مؤثر در فرصت‌های آموزشی نابرابر بین دختران و پسران. در تغذیه در خانواده (صص. 243-284). تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
فلاحی، نعمت‌الله. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت ریاضیات پایة هشتم در تیمز 2011 در ایران و برخی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته بر اساس مدل‌های خطی سلسله‌مراتبی (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید چمران اهواز.
کارشکی، حسین و حاجی‌نژاد، زهرا. (1397). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی، راهنمای تحلیل با استفاده از نرم‌افزار HLM. تهران: آوای نور.
کبیری، مسعود.، کریمی، عبدالعظیم و بخشعلی زاده، شهرناز. (1395). یافته‌های ملی تیمز 2015 روند 20 ساله آموزش علوم و ریاضیات ایران در چشم‌انداز بین‌المللی. تهران: انتشارات مدرسه.
کدخدا، زهرا. (۱۳۸۵). بررسی تأثیر روش تدریس ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی ناحیه ۱ و ۳ مشهد (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد).  دانشگاه مشهد.
کدیور، پروین. (1383). روان‌شناسی تربیتی. تهران: سمت.
کرمی، حسنا. (1393). تحلیلی بر تنوع مدرسه‌ها در ایران (پایان‌نامة منتشر نشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه الزهرا.
کریمی، عبدالعظیم. (1384). آشنایی با مطالعات تیمز و پرلز. مرکز بین‌المللی تیمز و پرلز. تهران: مرکز ملی بین‌المللی تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کریمی، عبدالعظیم. (1388). مجموعه سؤال‌های علوم و ریاضیات تیمز (پایة سوم راهنمایی). تهران: مرکز ملی بین‌المللی تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کریمی، عبدالعظیم. (1389). مجموعه سؤال‌های قابل‌انتشار فیزیک و ریاضیات تیمز پیشرفته  2008. تهران: مرکز ملی بین‌المللی تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کیامنش، علیرضا و پوراصغر، نصیبه. (1385). نقش خودپندارة ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی، عملکرد قبلی ریاضی و جنسیت در پیشرفت ریاضی. مجلة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(2)، 77 - 94.
کیامنش، علیرضا و خیریه، مریم. (1379). روند تغییر درون دادها و برون دادهای آموزش ریاضی بر اساس یافته‌های تیمز و تیمز- آر. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کیامنش، علیرضا. (1379). روش‌های ارزشیابی آموزشی (رشته علوم تربیتی). تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
مرکز مطالعات بین‌المللی تیمز (۱۳۹۶). تحلیلی بر نتایج و یافته‌های مطالعات ملی و بین‌المللی تیمز 2015. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. بازیابی شده دی‌ماه ۱۳۹۶. http://rie.ir/index.aspx?steid=75and&pageide=812
مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز (1384). نگاهی اجمالی به یافته‌های ملی مطالعات بین‌المللی تیمز 95، تیمز آر 99، تیمز 2003، و پایة سوم راهنمایی. تهران: مرکز مطالعات آموزش و پرورش.
مهدوی هزاوه، منصوره.، فرزاد، ولی اله.، کیامنش، علیرضا و صفر خانی، مریم. (1390). رابطة وضعیت اجتماعی– اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت ریاضیات دانش‌آموزان چهارم ابتدایی (بر اساس داده‌های تیمز 2003). پژوهش‌های روان‌شناختی، 14(2)، 60 – 77.
مینایی، اصغر.، دلاور، علی.، فلسفی نژاد، محمدرضا.، کیامنش، علیرضا و مهاجر، یحیی. (1393). مدل‌پردازی تشخیصی شناختی (CDM) سؤال‌های ریاضیات تیمز 2007 در دانش‌آموزان پایة هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامترپردازی مجدد (RUM) و مقایسة مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر. مجلة اندازه‌گیری تربیتی، 4(16)، 137- 170.
نقش، زهرا. (1396). تحلیل چندسطحی؛ راهکاری برای خطاهای حاصل از تجمیع داده‌ها: استفاده از داده‌های سطح دانش‌آموز و معلم تیمز 2011. مجلة مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 7(18)، 127- 146.
نقش، زهرا و مقدم، اعظم. (1391). کاربرد تکنیک‌های مدل یابی چند سطحی در تحلیل داده‌های تیمز 2007 و مقایسه آن با تحلیل یک سطحی. فصلنامة اندازه‌گیری تربیتی، 8(3)، 133-154.
یونسی، جلیل. (1391). تحلیل داده‌های آزمون تیمز پیشرفته (2008): توانمندی رویکرد بیزی مدل IRT چندسطحی (رسالة دکتری). دانشگاه علامه طباطبایی.
یونسی، جلیل.، دلاور، علی.، اسکندری، فرزاد.، فلسفی، محمد رضا و فرخی، نورعلی. (1393).  توانمندی رویکرد بیزی مدل چندسطحی: تحلیل داده‌های آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته (2008). فصلنامة پژوهش در نظام آموزشی، 8(24)، 295- 313.
Akiba, M., LeTendre, G. K. & Scribner, J. P. (2007). Teacher Quality, Opportunity Gap and National Achievement in 46 Countries. Educational Researcher, 36(7), 369-387.
Arthur, Y. D., Addo, S. A., & Annan, J. (2015). Student mathematics interest in Ghana: The role of parent interest, gender, basic school attended and fear of basic school mathematics teacher. Advances in Research, 5(5), 1–8. https://doi.org/10.9734/AIR/2015/19889
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice- Hall,
Bond, T. G., & Fox, C. M. (2007). Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human sciences (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Brown, B. W. & Saks, D. H. (1981). The microeconomics of schooling. Review of Research in Education, 9(1), 217-254.
Burstein, L., Linn, R. L., & Capell, F. J. (1978). Analyzing multilevel data in the presence of heterogeneous within-class regressions. Journal of educational statistics, 3(4), 347-383.
Chepete, P. (2008). Modeling of the factors affecting mathematical achievement from students in Botswana based on the 2003 trends in international mathematics and science study (Doctoral dissertation). Indiana University, Indiana.
Choi, K., Choi, T., & Mc Aninch, M. (2012). A comparative investigation of the presence of psychological conditions in high achieving eighth graders from TIMSS 2007 mathematics. ZDM: International Reviews on Mathematical Education, 44(2), 189 – 199. https://doi.org/10.1007/s11858-012-0401-6
Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., & Robert L. York. (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED012275.pdf
Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1–44. Retrieved from epaa.asu.edu/ojs/article/download/392/515
Dindyal, J. (2008). An overview of the gender factor in mathematics in TIMSS-2003 for the Asia-Pacific region. ZDM, 40(6), 993-1005.
Elley, W.B. (1992). How in the world do students read? Te Hague, Netherlands: IEA.
Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1–22. https://doi.org/10.1023/A:1009048817385
Feldman, S. (2001). Closing the Achievement Gap. American Educator 25(3), 7-9.
Fuller, B. & Clarke, P. (1994). Raising school effects while ignoring culture? Local conditions and the influence of classroom tools, rules, and pedagogy. Review of Educational Research, 64 (1), 119–157.
Ganzeboom, H.B.G., Treiman, D.J., and Ultee, W. (1991). Comparative intergenerational stratification research: Three generations and beyond, Annual Review of Sociology, 17, 277-302.
Githua, N. B. & Mwangi, G. J. (2003). Students’ mathematics self-concept and motivation to learn mathematics: relationship and gender differences among Kenya’s secondary-school students in Nairobi and Rift Valley provinces. International Journal of Educational Development, 23, 487– 499.
Goldhaber, D. D., & Brewer, D. J. (2000). Does teacher certification matter? High school teacher certification status and student achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 22(2), 129–145.
Haertel, G. D., Walberg, H. J. & Weinstein, T. (1983). Psychological models of educational performance: A theoretical synthesis of constructs. Review of Educational Research, 53(1), 75-91.
Henderson, A. T. (Ed.). (1987). The evidence continues to grow: Parental involvement improves student achievement. Columbia, MD: National Committee for Citizens in Education.
Heyneman, S. P., & Loxley, W. A. (1983). The effect of primary-school quality on academic achievement across twenty-nine high- and low-income countries. American Journal of Sociology, 88(6), 1162–1194. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2778968
Howie, S. (2002). English language proficiency and contextual factors influencing mathematics achievement of secondary school pupils in South Africa. Enscheda, The Netherlands: Print Partners Ipskamp press.
Howson, G. (2002). Yet More Math Problems. National Institute Economic Review, 179 (76), 76-86.
Hoy, W.K.& Miskel, C. (2007).Educational Administration: Theory, Research & Practice. New York: McGraw-Hill.
Huttner, H.J.M. & van den Eeden, P. (1995). The Multilevel Design: A guide with an Annotated Bibliography, 1980-1993. Westport, Conn: Greenwood Press.
Jen, T. & Chien, C. (2008). The Influences of the Academic Self – Concept on Academic Achievement: From a perspective of learning motivation. Retrieved 7 July, 2011, from www.iea.nl/fileadmin/user_upload/IRC2008/papers/TIMSS_Science/.
Kaplan, D., & Kreisman, MB (2000). On the validation of indicators of mathematics educationusing TIMSS: An application of multilevel covariance structure modeling. International Journal ofEducational Policy, Research, and Practice, 1, 217-242
Kerckhoff, A.C. (1995). Institutional arrangements and stratification processes in industrial societies, Annual Review of Sociology, 15, 323-347.
Kiamanesh, A. R. (2004a). Factors affecting Iranian students’ achievement in mathematics. Papre presented at 1st IEA International Research Conference (IRC-2004), 11-13 May 2004, Nicosia, Cyprus.
Kiamanesh, A. R. (2004b). Self-concept, home background, motivation attitude attribution and their effect on Iranian students’ science achievement. Papre presented at Third International Biennial SELF Research Conference, Berlin, Germany.
Kiamanesh, A. R. (2005). The role of students’ characteristics and family background in Iranian students’ mathematics achievement. Journal of educational psychology Prospects, 35(2), 161-174.
Kiamanesh, A. R., Mohsenpour, M. (2010).Trends in Factors Affecting Iranian Eighth Graders’ Mathematics
Achievement by Gender (TIMSS 1999, 2003 & 2007). Retrieved from https://www.iea.nl/sites/default/files/2019-04/IRC2010_Kiamanesh_Mohsenpour.pdf
Leinwand, S., Brahier, D. J., Huinker, D., Berry, R. Q., Dillon, F. L., Larson, M. R., … Smith, M. S. (2014). Principles to actions: Ensuring mathematical success for all. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
Leung, F. K. S. (2005). Some characteristics of East Asian mathematics classrooms based on data from the TIMSS 1999 Video Study. Educational Studies in Mathematics, 60(2), 199-215.
Liou, P.-Y. (2010). Cross-national comparisons of the association between student motivation for learning mathematics and achievement linked with school contexts: Results from TIMSS 2007. University of Minnesota.
Martins, L., & Veiga, P. (2010). Do inequalities in parents' education play an important role in PISA students' mathematics achievement test score disparities? Economics of Education Review, 29(6), 1016-1033.
Miller, R.B. (2016). Relation ship of home, student, school, and classroom Variable With mathematics achievement (Doctoral Dissertaion). University Mississippi.
Mullis, I. V. S., Drucker, K. T., Preuschoff, A. C., Arora, A., & Stanco, G. M. (2012). Assessment framework and instrument development. In Methods and Procedures in TIMSS and PIRLS 2011 (pp. 1–22). Chestnut Hill, MA: TIMSS and PIRLS International Study Center, Boston College.
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Kennedy, A. M., Trong, K., & Sainsbury, M. (2009). PIRLS 2011 assessment framework. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Ruddock, G. J., Sullivan, C. Y. O., & Preuschoff, A. C. (2009). TIMSS 2011 assessment frameworks. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
Neale, D. C. (1969). The role of attitudes in learning mathematics. Arithmetic Teacher, 16, 631-640.
Ng-Gan, L. C. (1987). Relationship between secondary school students’ mathematics attitude and achievement (Master thesis). National University of Singapore, Singapore.
Phan, H. (2008). Correlates of mathematics achievement in developed and developing countries: An HLM analysis of TIMSS 2003 eighth-grade mathematics Score. University of South Florida.
Ramirez, M. J. (2004). Understanding the low mathematics achievement of Chilean students: A cross-national analysis using TIMSS data. Boston College.
Raudenbush, S. W., Bryk, A. S., Cheong, Y. F., Congdon, R., & Toit, M. (2011). HLM7 Hierarchical linear & nonlinear modeling: Application and data analysis methods. IL, U.S.A.: SSI Scientific software international, Inc.
Reynolds, A. J. (1991). The middle schooling process. Adolescence, 26(101), 133 –158.
Rubin, R. (2004). Building a Comprehensive Disipline System and Strengthening School Climate. Reclaiming Children and Youth, 13(3), 162 - 169.
Saha, L. (1983). Social structure and teacher effects on academic achievement: A comparative analysis. Comparative Education Review, 27(1), 69–88.
Santrock, J. W. (2009). Educational psychology. McGraw Hill Higher Education.
Schmidt, W.H., & Maier, A. (2009). Opportunity to Learn. In Sykes, G., Schneider, B., & Plank, D.N (Eds.), Handbook of Educational Policy (p. 541-559). New York, NY: Routledge.
Steinberg, By. Fegley, L. Dornbusch, S.(1993). Negative Impact of Part-Time Work on Adolescent Adjustment: Evidence from a Longitudinal Study. Developmental Psychology, 29(2), 171-180
Shavelson, R. McDonnell, L. Oakes, J. Carey, N. & Picus, L. (1987). Indicator Systems for Monitoring Mathematics and Science Education. Santa Monica: Rand.
Travers, K.J. and Westbury, I. (1989). The IEA Study of Mathematics I: Analysis of Mathematics Curricula. Oxford: Pergamon Press.
Vygotsky, L. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. Harvard Univ Pr.
Wang, Z, Os Terlind, S. J., & Bergin, D. A. (2011). Building mathematics achievement molels in four countries using TIMSS 2003. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(5), 1215-1242.
Wu, M. (2009). A comparison of PISA and TIMSS 2003 achievement results in mathematics. Prospects, 39(1), 33-46.
Yoshino, A. (2012). The relationship between self-concept and achievement in TIMSS 2007: A comparison between American and Japanese students. International Review of Education, 58(2), 199–219.
Zhu, Y., & Leung, F. K. (2011). Motivation and achievement: Is there an East Asian model?. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(5), 1189-1212.