درباره نشریه

مجله «نوآوری‌های آموزشی»  یک فصلنامه با داوری دو سو ناشناس و گمنام است که مقالات با کیفیت بالا در تمام جنبه های تحقیقات آموزشی را منتشر می کند. به عنوان یک مجله دسترسی آزاد، “نوآوری های آموزشی” مقالات در قالب های زیر می پذیرد است: مقالات اصلی، ارتباطات کوتاه (گزارش های مختصر یا ارتباطات مختصر)، مقالات بررسی، بررسی های سیستماتیک و meta-analyses، نامه های به سردبیر، تفسیرها و سرمقاله ها.

عنوان نشریه: نوآوری‌های آموزشی

اعتبار علمی: علمی- پژوهشی (بر اساس نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۱۲/۲۹۱۰/۳ مورخ ۲۲/۲/۸۳)

آغاز انتشار: مهرماه، پاییز 1381

توالی انتشار: فصلنامه

ISSN یا شاپا چاپی: ۱۲۳۵-۱۷۳۵

نوع داوری: دوسوناشناس و گمنام

زبان نشریه: فارسی/ چکیدة انگلیسی

نوع چاپی: الکترونیکی/فیزیکی

نوع دسترسی: آزاد

هزینة بررسی و چاپ: مقالات پذیرفته‌شده مشمول پرداخت هزینه خواهند بود

________________________________________

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیر مسئول: دکتر علی لطیفی

سردبیر: دکتر رحمت اله مرزوقی

مدیر داخلی: دکتر اعظم ملائی نژاد


مسئول دبیرخانه: مارال یغمائیان، کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

ویراستار فارسی: گروهی از ویراستاران

ویراستار انگلیسی: دکترمریم دانای طوسی، زبان شناسی عمومی

مدیر هنری: شاهرخ خرغانی

طراح گرافیک: فرزانه پورسیفی