بیانیه حفظ حریم خصوصی

 

مقدمه

حفظ حریم خصوصی شما برای نوآوری‌های آموزشی مهم است. این بیانیه حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی درباره اطلاعات شخصی که نشریه نوآوری‌های آموزشی جمع‌آوری می‌کند و روش‌هایی را که نوآوری‌های آموزشی از این اطلاعات استفاده می‌کند، ارائه می‌دهد. نوآوری‌های آموزشی مسئول سیاست‌ها یا عملکردهای حفظ حریم خصوصی هر طرف سوم نمی‌باشد.


جمع‌آوری اطلاعات شخصی

نشریه نوآوری‌های آموزشی ممکن است اطلاعات شخصی را جمع‌آوری و استفاده کند که برای پردازش و انتشار مقالات ارسال شده به ما ضروری است. این اطلاعات ممکن است شامل نام، وابستگی و اطلاعات تماس باشد؛ از جمله آدرس پستی، ایمیل، شماره تلفن و فکس.

استفاده از اطلاعات شخصی هرگونه اطلاعات شخصی که توسط نوآوری‌های آموزشی دریافت می‌شود، فقط برای: پردازش و انتشار مقاله شما استفاده خواهد شد.

 • مدیریت این وب سایت؛
 • سفارشی کردن وب سایت برای شما؛
 • فعال کردن دسترسی شما به و استفاده از خدمات وب سایت؛
 • پردازش مقاله شما؛
 • انتشار مقاله شما؛
 • ارسال پیام به شما درباره مقاله شما
 • ارسال برگه حساب و فاکتور به شما؛
 • جمع‌آوری پرداخت‌های شما؛ و
 • ارسال پیام بازاریابی به شما.

  در صورتی که نوآوری‌های آموزشی اطلاعات شخصی شما را برای این اهداف به عوامل یا زیر پیمانکاران خود افشا کند، عامل یا زیر پیمانکار مورد نظر ملزم خواهد بود که از این اطلاعات شخصی مطابق با شرایط این بیانیه حفظ حریم خصوصی استفاده کند. علاوه بر افشای معقول برای اهداف شناسایی شده در بالا، نوآوری‌های آموزشی ممکن است اطلاعات شخصی شما را در حدی که قانون مقتضی دارد، در ارتباط با هرگونه پرونده قانونی یا پرونده قانونی بالقوه و به منظور تأسیس، تمرین یا دفاع از حقوق قانونی خود افشا کند.


  حفاظت از داده‌های شما

  نوآوری‌های آموزشی تدابیر فنی و سازمانی مناسب را برای جلوگیری از از دست رفتن، سوء استفاده یا تغییر اطلاعات شخصی شما اتخاذ خواهد کرد.

  انتقال داده‌های مرزبین اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نوآوری‌های آموزشی ممکن است در هر کدام از کشورهایی که نوآوری‌های آموزشی در آن فعال است، ذخیره و پردازش شود و بین آن‌ها منتقل شود تا با استفاده از اطلاعات مطابق با این سیاست حفظ حریم خصوصی ممکن شود.