تحلیل تماتیک مؤلفه‌های مرتکبین قلدری سایبری در دانش‌آموزان دبیرستانی: یک مطالعة کیفی استقرایی مبتنی بر متن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تماتیک مؤلفه‌های مرتکبان قلدری سایبری در دانش‌آموزان دبیرستانی بود که می‌تواند به جریان پیشگیری و کاهش قلدری سایبری در دانش‌آموزان کمک کند. روش تحلیل مضمون به‌کاررفته در این مطالعه بر اساس روش تحلیل مضمون آتراید- استرلینگ است که در شناسایی مضامین به‌صورت استقرایی، مؤلفه‌های مرتکبین قلدری سایبری شناسایی و استخراج شدند. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده‌های کیفی است. تحلیل مضمون به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. در این پژوهش از شبکة مضامین استفاده شد. روایی پژوهش با ممیزی‌کردن از سوی داور مورد تأیید قرار گرفت. برای محاسبة پایایی، کدگذاری با مطالعة سطر به سطر منابع منتخب و به‌صورت دستی انجام گرفت و سپس از روش هولستی استفاده شد. پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری متون مقالات مرتبط با مرتکبان قلدری سایبری، تعداد 17 مضمون پایه‌ای از بخش‌های مختلف متون مقالات استخراج شد. از این مضامین پایه‌ای تعداد 6 مضمون سازمان‌دهنده استخراج شدند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل تماتیک مؤلفه‌های مرتکبین قلدری سایبری استخراج شده، مدلی برای کاهش مرتکبین قلدری سایبری در دانش‌آموزان ارائه شد که این مدل مؤلفه‌ها را به شش گروه «قابلیت‌های فردی، همدلی، محیط خانواده، مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی، پرخاشگری و نگرش» دسته‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of the components of the cyber bullying perpetrators among high school students: A text-based inductive -qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Tāhere Pazhoohi 1
  • Mohammadali Nadi 2
  • Ilnāz Sajjādiyān 3
1 , PhD Candidate in Psychology at Islamic Āzād University (Isfahan (Khorāsgān) Branch), Isfahan, Iran
2 Corresponding auther. Professor of Educational Management Psychology and Educational Sciences Department, Isfahan Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan. E-mail: mnadi@khuisf.ac.ir
3 (PhD), Islamic Āzād University (Isfahan (Khorāsgān) Branch), Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was the thematic analysis of the components of the cyber bullying perpetrators among the high school students which could help to the prevention and reduction of cyber bullying among them. The method of the thematic analysis used in this study was based on the Attride-Stirling thematic analysis method, where the basic themes were identified inductively, and then the components of the cyber-bullying perpetrators were identified and extracted. Thematic analysis is a method of identifying, analyzing, and reporting the patterns in the qualitative data. The thematic analysis is done in different ways. In this study, the thematic network was utilized. The validity of the study was confirmed by the referee. To calculate the reliability, coding was done manually through studying the selected resources line-by-line, and then Holstein method was used. After studying, selecting and coding the articles related to the cyber-bullying perpetrators, 17 basic themes were extracted from the different sections of the articles. Of these basic themes, six organizing themes were extracted. A model was proposed based on the results of the thematic analysis of the components of the cyber bullying perpetrators to reduce the cyber bullying perpetrators among the students. This model categorized the components into 6 groups of the individual abilities, empathy, family environment, communication and social skills, aggression, and attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thematic analysis
  • cyber bullying perpetrators
  • high school students
اسماعیل‌پور، فاروق و هاشمی، تورج. (1395). نقش سبک‌های فرزندپرروی ادراک‌شده (مستبدانه، مقتدرانه، بی‌اعتنا و سهل‌گیرانه) در قلدری سایبری. مقالة ارائه‌شده در سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی و مشاوره، 19 آذر، تهران.
بهمن‌زادگان جهرمی، مرضیه.، یارمحمدیان، احمد و موسوی، حسین. (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رفتارهای اوتیستیک و رشد اجتماع کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم. یافته‌های نو در روان‌شناسی، 3(9)،81-95.
بیرامی، منصور.، هاشمی، تورج.، فتحی آذر، اسکندر و علائی، پروانه. (1391). قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی: نقش کیفیت ارتباط معلم دانش‌آموز. روان‌شناسی تربیتی، 8(26)،151-178.
حاجیلی، محمود. (1388). وضعیت فناوری ارتباطات در حـوزة جوانـان. تهـران: دبیرخانـه شورای عالی اطلاع‌رسانی.
ظروفی، مجید. (1392). بررسی رابطة پذیرش اجتماعی با مهارت‌های اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شبستر. مطالعات جامعه‌شناسی، 5(19)، 91-110.
نویدیان، انور. (1394). بررسی رابطة قلدری با خودکارآمدی اجتماعی و هیجانی در دانش‌آموزان ابتدایی. مقالة ارائه‌شده در اولین همایش علمی پژوهشی روان‌شناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه، کرمان.
همایون، سمیه و بیرامی، منصور. (1394). بررسی رابطة همدلی و سازگاری با قلدری در دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تبریز. مقالة ارائه‌شده در چهارمین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم رفتاری، تهران.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Sage Journal Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to behavior (pp. 11–39). Heidelberg: Springer
Bayraktar, F., Machackova, H., Dedkova, L., & Cerna, A. (2014). Cyber bullying: Thediscriminant factors among cyber bullies, cyber victims, and cyber bully-victims in Czech adolescent sample. Journal of Interpersonal Violence, 30(18), 3192-3216.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. London: SAGE Publications.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Brewer. G., Kerslake, J. (2015).Cyber bullying self esteem empathy and loneliness. Computers in human behavior, 48(7), 255-260.
Casas, J.A., Del Rey, R., & Ortega-Ruiz, R. (2013).Bullying and cyberbullying: Convergentand divergent predictor variables. Computers in Human Behavior, 29(3), 580–587.
Cassidy.W., Jackson.M., Brown.K. (2009). Sticks and stones canbreak my bones, but how can pixels hurt me? Students’ experiences with cyber-bullying. Sch Psychol Int, 30(4), 383–402.
Compton, L., Campbell, M. A., & Mergler, A. (2014). Teacher, parent and student perceptions of the motives of cyberbullies.Social Psychology ofEducation, 17(1), 383-400.
Craig.W., Boniel-Nissim.M., King,N, Walsh.S.D., Boer.M., Donnelly.P.D., Harel-Fisch.y., Malinowska-Cieślik.M., de Matos.M.G., Cosma.A, Eijnden.R.V.D., Vieno.A., Elgar.F.J., Elgar.M., Bjereld.Y., Pickett.W. (2020). Social Media Use and Cyber-Bullying: A Cross-National Analysis ofYoung People in 42 Countries. Journal of Adolescent Health, 66(6), 100-108.
Decety. J., & Jackson. P.L. (2004). The functional architecture of human empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3(2), 71–100.
DeHue, F., Bolman, C. & Völlink, T. (2008). Cyber bullying: Youngsters' experiences and parental perception. CyberPsychology & Behavior, 11(2), 217-223.
Del Rey.R., Casas.J. & Ortega.R. (2016). Impact of the ConRed Program on Different Cyber bulling Roles. Aggressive Behavior, 42(2), 123–135.
Dodge. K & Coie. J. (1987). Social-information processing factors in reactive and proactive aggression in children’s peer groups. Journal of Personality and Social Psychology, 53(6), 1146–1158.
Foody.M., Samara.M., Asam.A.E.L., Moesi.H & Khattab.A. (2017). a review of cyber bullying legislation in Qatar: Considerations for policymakers and educators. International Journal of Law and Psychiatry, 50(1), 45-51.
Guadix.M.J & Gini.J. (2016). Individual and class justification of cyber bullying and cyber bullying perpetration: A longitudinal analysis among adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology, 44(3), 81-89.
Hawkins. J.D., Herrenkohl. T.I., Farrington. D.P., Brewer. D., Catalano. R. F., Harachi. T. W & Cothern. L. (2000). Predictors of youth violence. Washington, DC: The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention—Juvenile Justice Bulletin.
König. A., Gollwitzer. M & Steffen. G. (2010). Cyber bullying as an act of revenge? Australian Journal of Guidance and Counseling, 20(2), 210-224.
Li, j., Mahamadou Sidibe,A., Shen,X & Hesketh,T. (2019). Incidence, risk factors and psychosomatic symptoms for traditional bullying and cyber bullying in Chinese adolescents. Children and Youth Services Review, 107(12), 104511.
Livazovi.G & Ham,E. (2019). Cyber bullying and emotional distress in adolescents: the importance offamily, peers and school. Heliyon, 5(6), E01992.
Menesini. E., Nocentini. A., Palladino. B. E., Frisén. A., Berne. S., Ortega-Ruiz.R., Calmaestra.J., Scheithauer.H., Schultze-Krumbholz.A., Luik.P., Naruskov,K., Blaya.C., Berthaud.J & Smith,P. (2012). Cyberbullying definition among adolescents: A comparison across six European countries Cyber psychol. Behavr Soc Netw, 15(9), 455–463.
Murray, C. H. & Zvoch, K. (2011). Teacher- student Relationships among Behaviorally Atrisk African American Youth from Law- Income Backgrounds: Student Perceptions, Teacher Perceotions, and Socioemotional Adjustment Correlayes. Emotional and Behavioral Disorders, 19(1), 41-54.
Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Malden, MA: Blackwell Publishing.
Palermiti. A.L., Servidio. R., Giuseppina Bartolo. M & Coslf stabile. A. (2017).Cyber bullying and self esteem. An Italian study. Computers in human.behavior, 69(4), 36-14.
Patchin. J.W & Hinduja. S. (2011). Traditional and nontraditional bullying among youth: A Test of General StrainTheory. Youth & Society, 43(2), 727-751.
Peled.Y., Medvin.M.B., Pieterse.E & Domanski.L. (2019). Normative beliefs about cyber bullying: comparisons of Israeli andU.S. Heliyon, 5(12), e03048.
Pomari. C. D & Wood. J. (2010), Peer and cyber aggression in secondary school students: The role of moral disengagement, hostile attribution bias, and outcome expectancies. Aggressive Behavior, 36(2), 81–94.
Rafferty. R & Vander Ven. T. (2014). I hate everything about you: A qualitative examination of cyber bullying and on-line aggression in acollege sample. Deviant Behavior, 35(5), 364–377.
Runions.K.C., Bak.M, & Shaw.T. (2017). Disentangling Functions of Online Aggression: The Cyber-Aggression Typology Questionnaire (CATQ). Aggressive Behavior, 43(1), 74–84.
Shapka, J. D., & Law, D. M. (2013). Does one size fit all? Ethnic differences in parenting behaviors and motivations for adolescent engagement in cyber bullying. Journal of Youth andAdolescence, 42(10), 723-738.
Shaw.R.J., Currie.D.B., Smith.G.H., Brown.J., Smith.D.J, & Inchley.J.C. (2019). Do social support and eating family meals together play a role in promoting resilience to bullying and cyber bullying in Scottish school children? SSM - Population Health1, 4(9), 100485.
Smith. PK., Mahdavi. J., Carvalho. M., Fisher. S., Russel. S & Tippett. N. (2008) Cyberbullying: its nature and impact in secondary schoolpupils. J Child Psychol Psychiatr 49(4), 376–384.
Stockdale, L. A., Coyne, S. M., Nelson, D.A. & Erickson, D. H. (2015). Borderline personality disorder features, jealousy, and cyber bullying in adolescence. Personality and Individual Differences, 83(12), 148-153.
Tanrikulu. G. (2015). The Relationships Between cyber Bullying Perpetration Motives And Personality Traits: Testing Uses And Gratification Theory (Doctoral Dissertation). Department of Educational Sciences. Türker
Tokunaga R.S. (2010) following you home from school: a critical review and synthesis of research on cyber bullying victimization. Compute Hum Behav, 26(3), 277–287.
Vandebosch. H & Van Cleemput. K. (2008). Defining cyber bullying: A qualitative research into perceptions of youngsters. Cyber psychology & Behavior, 11(4), 499-503.
Weiss. R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: The MIT.
Wegge. D., Vandebosch. H., Eggermont. S & Pabian. S. (2016). Popularity through online harm: the longitudinal associations between cyber bullying and soci-ometric status in early adolescence. The Journal of Early Adolescence, 36(1), 86e107.
Yaman. E & Peker. A. (2012). Ergenlerin Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyete ĠliĢkin Algıları[The perceptions of adolescents about cyber bullying and cyber victimization]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 819,833.
Ybarra. M.L & Mitchell. K.J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: a comparison of associated youth characteristics. J Child Psychol Psychiatry, 45(7), 1308–1316.
Zhou, Z., Tang, H., Tian, Y., Wei, H., Zhang, F., & Morrison, C. M. (2013). Cyber bullying and its risk factors among Chinese high school students. School Psychology International, 34(6), 630-647.