مطالعة کیفی شرایط، زمینه‌ها و پیامدهای کارآفرینی در صنایع دستی شهر اصفهان برای دانش‌آموزان: (ارائة یک نظریة مبنایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزاهراء تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعة کیفی کارآفرینی در صنایع دستی برای دانش‌آموزان دورة ابتدایی شهر اصفهان است. روش پژوهش حاضر، کیفی- نظریه مبنایی و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل معلمان، مربیان و مدیران بودند که حداقل معیار لازم درگیری با فعالیت‌های صنایع دستی را داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته تا حصول اشباع نظری، یعنی 19 مصاحبه، استفاده شد. نمونه‌گیری به روش نظری انجام شد و برای اعتبار داده‌ها از راهبرد بازبینی و خوانش مجدد و دیدگاه استادان استفاده شد. فرایند پیاده‌سازی و تحلیل متون مصاحبه‌ها به شناسایی 34 مفهوم و 12 مضمون محوری (دانش پایة صنایع دستی، مصداق‌های صنایع محور، خلاقیت کارآفرینانه، مروجان آموزشگاهی، میانی و اداری، جو فرهنگی، اجتماعی، تمایلات روان‌شناختی، ترسیم نقشة شناختی آینده، پیامدهای اولیه و ثانویه) منجر شد. سرانجام ایدة مرکزی پژوهش «کارآفرینی در صنایع دستی به‌مثابة دانش، تمایل و ارزش» شکل گرفت که نسبت به مقولات محوری از سطح انتزاع و جامعیت بالاتری برخوردار است. در انتها نیز مضمون‌های محوری شناسایی‌شده در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین در بخش‌های مختلف آن ترسیم شدند. با توجه به نتایج مصاحبه با خبرگان می‌توان گفت، آشنایی دانش‌آموزان از دورة ابتدایی با کارآفرینی در صنایع دستی ضرورت دارد و زمینة شکل‌گیری و رغبت آن‌ها را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A qualitative study of the conditions, contexts and consequences of the entrepreneurship in the Isfahan's handicrafts for the students: Presenting a grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mehrdād Kāzemi 1
  • Ali Shā'emi Barzaki 2
  • Mansour Hesāmi 3
1 (PhD), PhD Candidate in ??? at Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 (PhD), University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 (PhD), Alzahrā University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present research was the qualitative studyof the entrepreneurship in the handicrafts for the Isfahan primary school students. According to the method, it was qualitative-grounded theory and in terms of the purpose, it was an applied research. The participants included teachers, instructors, and principals that had the minimum criterion required for the engagement in the handicraft activities. In this qualitative grounded-theory study, the data were collected using the semi-structured in-depth interviews, up to the theoretical saturation, i.e., 19 interviews. Moreover, theoretical sampling was used, and to validate the data, review and re-reading and the professors’ views were used. The transcription and analysis of the interviews led to the detection of 34 concepts and 12 core themes (basic knowledge of the handicrafts, industry-based instances, entrepreneurial creativity, school, middle and administrative promoters, cultural and social atmosphere, psychological desires, future cognitive mapping, and primary and secondary consequences). Finally, the central idea of the study, that is “the entrepreneurship in the handicrafts as the knowledge, desire and value”, was formed that enjoys from a higher level of abstraction and comprehensiveness compared to the pivotal categories. Finally, the detected core themes were drawn using the different parts of the Strauss and Corbin’s paradigm model. Based on the results of the interview with the experts, it can be said that familiarizing the students with the entrepreneurship in handicrafts is necessary from the primary school level and it provides the ground for their development and desire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Handicrafts
  • Designing the Model
  • Grounded Theory
  • Students
بهمنی، ندا.، آراستی، زهرا و حسینی، سیدرسول. (1396). آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه. فصلنامة علمی پژوهشی توسعة کارآفرینی، 10(4)، 574-555.
سبزه، بتول. (1394). طراحی الگوی برنامة درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامة درسی، کارآفرینی و مربیان. مطالعات پیش‌دبستان و دبستان، 1(1)، 140-160.
یوسفی، نورالدین و سعیدیان، عبدالباسط. (1397). تحلیل محتوای کتاب کار تفکر و پژوهش پایة ششم ابتدایی بر اساس شاخص‌های کارآفرینی. همایش انجمن مطالعات برنامة درسی ایران، دانشگاه بیرجند.
شفیعی، زاهد.، فرخیان، فیروزه و میرقدر، لیلا. (1393). اصفهان به‌عنوان شهر خلّاق صنایع دستی با رویکرد توسعة گردشگری. نشریة جغرافیا، 12(43)، 278-2
حاجآقایی، حنیف و خلخالی، علی. (1398). پایشاکوسیستم کارآفرینی در مدرسه‌ها ایران. مدیریت مدرسه،7(2)، 190-166.
جعفری‌مقدم، سعید و سادات فخارزاده، آرزو. (1390). توسعة نگرش آفرینانه در کتب درسی. ماهنامة کار و جامعه (اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، 1390(135)، 31-42
حشمتی‌فر، لیلا.، لیاقت‌دار، محمد جواد و عابدی، احمد. (۱۳۹۸). تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانش‌آموزان: یک طرح ترکیبی لانه‌ای هم‌زمان. نوآوری‌های آموزشی، ۱۸(۳)، ۸۳-۱۰۴.
طغرایی، محمدتقی.، میرواحدی، سیدسعید و هاشمی، سمیه. (1398). طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسه. نوآوری‌های آموزشی، 18(3)، 59-82.
عسکری‌فر، کاظم.، ابراهیمی، ابوالقاسم و علوی، سیدمسلم. (1397). ارائة الگوی آموزشی توسعة توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش‌آموزان با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی. فصلنامة علمی پژوهشی توسعة کارآفرینی، 11(1)، 120-101.
عظیمی‌نیا، سحر. (1396). تحلیلی بر نقش شهر اصفهان به‌عنوان شهر خالق صنایع دستی در توسعة گردشگری پایدار (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). مؤسسة آموزش عالی دانش‌پژوهان.
نصراصفهانی، علی.، طغرایی، محمد و امیرخانی، فائقه. (1394). اولویت‌بندی صنایع دستی محبوب گردشگران خارجی بازدیدکننده از اصفهان و بررسی نگرش آن‌ها به قیمت صنایع دستی. کنفرانس بین‌المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران، مؤسسة مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا. قابل بازیابی در https://www.civilica.com/Paper-ICBDE01-ICBDE01_191.html
مشاور معاون صنایع دستی کشور (1394). ایران رتبة نخست تنوع و رتبة سی‌ام صادرات صنایع دستی در جهان را دارد. خبرگذاری مهر، کد خبر: 2776520.
Bartulovic, P., & Novosel, D. (2014). Entrepreneurial competencies in elementary schools. Obrazovanje za poduzetništvo-E4E: znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, 4(1), 83-87.
Draycott, M., Rae, D. Enterprise Education in Schools and The Role of Competency Framework. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 17(2), 127-145.
Esfandiar, K., Sharifi-Tehrani, M., Pratt, S., & Altinay, L. (2019). Understanding entrepreneurial intentions: A developed integrated structural model approach. Journal of Business Research, 94(3), 172-182.
Eickhoff, M. T. (2008). Entrepreneurial Thinking and Action--An Educational Responsibility for Europe. European journal of vocational training, 45(3), 5-31.
Korhonen, M., Komulainen, K. and Räty, H. (2012). “Not Everyone is Cut Out to be the Entrepreneur Type”: How Finnish School Teachers Construct the Meaning of Entrepreneurship Education and the Related Abilities of the Pupils. Scandinavian Journal of Educational Research, 56(1), 1-19.
Kirkley, W. W. (2017). Cultivating entrepreneurial behaviour: entrepreneurship education in secondary schools. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1), 17-37.
Given, L. M. (2015). 100 questions (and answers) about qualitative research. SAGE.
Gustafsson-Pesonen, A., & Remes, L. (2012). Evaluation of entrepreneurial development coaching: Changing the Teachers’ thinking and action on entrepreneurship. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3(3), 22-34
Okeke, M. N., Okonkwo, G. I., & Oboreh, J. C. (2016). Entrepreneurship education as a catalyst for entrepreneurial inclination in selected universities in the south-eat zone. Arabian Journal of Business and Management Review (Oman Chapter), 5(11), 13-21.
Otuya, R., Kibas, P., & Otuya, J. (2013). A proposed approach for teaching entrepreneurship education in Kenya. Journal of Education &. Practice, 4(8), 204-209.
Emami-Langroodi, F. (2017). Schumpeter’s theory of economic development: a study of the creative destruction and entrepreneurship effects on the economic growth. Retrieved from SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3153744.
Li, L., & Wu, D. (2019). Entrepreneurial education and students' entrepreneurial intention: does team cooperation matter?. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 35-41.
Mustafa, M. B. (2019). Factors Stimulating Students to Venture into The Field of Entrepreneurship Towards Producing Entrepreneurs Among University Students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(3), 875–883.
Mclarty R.; (2005); Entreprenership among graduates: Towards a measured response, The Journal of Management development, 24(3), 223-238.
Niglas, K. (2009). How the novice researcher can make sense of mixed methods designs. International Journal of Multiple Research Approaches, 3(4), 34-46.
Prianto, A., Zoebaida, S., Sudarto, A., & Hartati, R. S. (2018). The Effectiveness of an Entrepreneurship Learning Model in Growing Competence and Entrepreneurial Intention of Vocational High School Students in East Java Indonesia. International Journal of Humanities and Social Science, 8(8), 199-209.
Holvoet, T., Bosma., N & Crijns., H. (2015). Global Entrepreneurship Monitor (Global report). Retrieved from https://steunpuntore.be/publicaties-1/wp1/STORE-B-15-009-gem-2014-belgium-flanders-final.pdf.
Vetrivel, S. (2010). Advances in Management ntrepreneurship and education: a missing key in development theory and practice. Advances in Management, 3(8), 18–22.
Volery, T., & Müller, S. (2006). A conceptual framework for testing the effectiveness of entrepreneurship education programs towards entrepreneurial intention. Rencontres de St-Gall, 2(5), 18-21.
Walter, S., Block, J. 2015. Outcomes of Entrepreneurship Education: An Institutional Perspective. Journal of Business Venturing, 31(2), 216-233.
Walidaini, A. B., & Wirnarno, A. (2017). Vocational High School Students Entrepreneurship: The Success of Family or School Education? JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen), 3(1), 1-11.
Wing Yan Man, T. (2006). Exploring the behavioral patterns of entrepreneurial learning: A competence approach. Education Training, 5(2), 309-321.
Śledzik, K. (2013). Schumpeter’s view on innovation and entrepreneurship. , In S. Hittmar (ed.), Management Trends in Theory and Practice (pp. 89-95). University of Zilina & Institute of Management by University of Zilina.
Toledano, N., & Urbano, D. (2008).Promoting entrepreneurial mindsets at universities: a case study in the South of Spain. European Journal of International Management, 2(4), 382-99.