طراحی چارچوب رهبری سوادآموزی معلم: یک مطالعه فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. بخش مدیریت و برنامه ریزی اموزشی

2 دانشگاه شیراز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

3 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

4 دانشگاه شیراز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، بخش روانشناسی

چکیده

آموزش سواد خواندن و نوشتن در دورة ابتدایی اهمیت خاصی داشته و معلمان نقش مهمی در عملکرد سواد دانش‌آموزان دارند. بنابراین وجود معلمانی که شایستگی‌های رهبری را برای یادگیری و پیشرفت دانش‌آموزان در حوزة سوادآموزی داشته باشند، ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش با هدف طراحی چارچوب رهبری سوادآموزی معلم صورت پذیرفت. به این منظور، با استفاده از روش پژوهش فراترکیب سندلوسکی و بارسو (2007)، تعداد 65 مقالة منتخب بعد از مراحل ارزیابی کیفیت که با معیارهای موردپذیرش منطبق بود، بررسی شد. درنتیجة فراترکیب، مجموع 79 کد، 12 مفهوم و 3 مقوله یافت شد. مفاهیم شامل مهارت‌های ارتباطی با دانش‌آموزان، والدین و همکاران؛ مهارت‌های انگیزشی برای ایجاد علاقه و انگیزش در دانش‌آموزان در امر سوادآموزی؛ مهارت‌های استفاده از ابزار و منابع آموزشی؛ مهارت‌های استفاده از تکنیک‌های آموزشی؛ مهارت برنامه‌ریزی و طراحی آموزشی؛ مهارت به‌کارگیری روان‌شناسی در آموزش؛ مهارت‌های نظارت و ارزیابی؛ دانش دربارة نیازها و شرایط یادگیرنده؛ دانش دربارة موضوعات و محتوای سوادآموزی؛ دانش دربارة فناوری و ابزارهای آموزش و یادگیری؛ توجه به رشد مهارت‌های شخصی و حرفه‌ای در درازمدت؛ علاقه، ایجاد انگیزه و اهداف شفاف در آموزش بود که یک معلم به‌عنوان رهبر سوادآموزی باید داشته باشد. همچنین، مفاهیم موردنظر در سه مقوله اصلی با عنوان دانش، نگرش و مهارت گنجانده شد. سپس، چارچوب رهبری سوادآموزی معلم به شکل مفهومی ارائه شد. می‌توان نتیجه گرفت که معلمان، در نقش رهبر سوادآموزی، لازم است که نگرش خود را توسعه دهند. مهارت‌های موردنیاز در این زمینه را کسب کنند و از دانش لازم برای آموزش سواد در جهت پیشرفت حرفه‌ای خود و ارتقا سواد دانش‌آموزان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a framework of Teacher Literacy Leadership: A meta-synthesis study

نویسندگان [English]

  • jafar torkzadeh 1
  • Mehdi Mohammadi 3
  • Razieh Sheykhol Eslami 4
1 Faculty of Education & Psychology, Shiraz University
3 Faculty of Education & Psychology, Shiraz University
4 Faculty of Education & Psychology, Shiraz University
چکیده [English]

Teaching literacy in elementary school is particularly important, and teachers play an important role in students' literacy performance. Therefore, it is essential to have teachers who have leadership competencies to teach and develop students in the field of literacy. This research aimed to design a teacher literacy leadership framework. In this study, with the qualitative method of Sandlowski and Bareso (2007), 65selected articles were evaluated after the quality assessment process that met the accepted criteria .As a result, a total of 79 codes, 12 concepts, and 3 categories were found. Concepts include communication skills with students, parents and co-workers, motivational skills to generate interest and motivation in student literacy, use of educational tools and resources, use of educational techniques, educational planning and design skills, skills Student Behavior Management, Monitoring and Evaluation Skills, Knowledge of Learner Needs and Conditions, Knowledge of Subjects and Content of Literacy, Knowledge of Technology and Teaching and Learning Tools, Attention to Long-Term Personal and Professional Skills Development, Interest, Motivation And the clear goals in education were to be a teacher Must have the title of literacy leader. The concepts were also included in three main categories: knowledge, attitude and skill. As a result, teachers in the leadership role of literacy need to develop their attitudes, acquire the skills they need, and use the knowledge necessary to train literacy to advance their careers and promote student literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literacy leadership
  • Competencies of Teacher
  • instruction
احمدی، غلامعلی.، امینی زرین، علیرضا و مهدی‌زاد تهرانی، آیدین. (1395). بازنگری انواع دانش معلمی (دیدگاه لی شولمن) از منظر نظریة خبرگی (دیدگاه الیوت آیزنر) و ارتباط آن با فنّاوری آموزشی نمونه‌ای از یک پژوهش توصیفی- تحلیلی. نوآوری‌های آموزشی، 15(4)، 2-7.
تلخابی، علیرضا.، عباسی، رسول.، لشکری، کبری و تلخابی، غلامرضا. (1389). بررسی مهارت‌های ارتباطی در رفتار کلاسی معلمان و رابطة آن با درصد قبولی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهران. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 5(3)، 25-43.
فرزانه کندری، نرگس.، شامی زنجانی، مهدی.، مانیان، امیر و حسن‌زاده، علیرضا. (1397). ارائة چارچوبی برای تبیین شایستگی‌های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب. پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۳(۴)، 1419-1450.
قبادی، کاووس.، فانی، حجت اله و فلاحی، ویدا. (1393). تأثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارت‌های خواندن و نوشتن دانش‌آموزان پایة چهارم ابتدایی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 11(40)، 115-128.
صابری، مریم. (1397). طراحی چارچوب برنامة درسی آموزش ماهیت علم و تأثیر اجرای آن بر رویکرد ماهیت علم دانشجو معلمان در تدریس فیزیک- پژوهش چند مطالعه‌ای (پایان‌نامة منتشرنشدة دکتری). دانشگاه شیراز.
صالحی، محمد.، نیازآذری، کیومرث و معتمدی تلاوکی، محمدتقی. (1388). تأثیر روش‌های فعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندران. نوآوری‌های آموزشی، 8(4)، 60-97.
رعنایی، حبیب و دانشور، وحید. (1390). طراحی مدل جامع انسانی با استفاده از روش فرا ترکیب کیفی. فصلنامة علمی ترویجی مطالعات منابع انسانی، 1(1)، 1-20.
عسکری متین، سجاد و کیانی، غلامرضا. (1397). الگوی معیار صلاحیت حرفه‌ای معلمی در تراز جمهوری اسلامی ایران. فصلنامة علمی - پژوهشی تعلیم‌وتربیت، ۳۴(۲)، 9-30.
علیزاده، سهیلا و جویباری، آزیتا. (1395). رابطة مهارت‌های ارتباطی معلمان با انگیزه به مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی کلاس ششم. فصلنامة تحقیقات مدیریت آموزشی، 8 (29). 31-42.
علی محمدی، غلامعلی.، جباری، نگین و نیازآذری، کیومرث. (1398). توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در چشم‌انداز آینده و ارائة مدل . نوآوری‌های آموزشی، 1(18)، 7-32.
جلالی، رستم. (1394). متاسنتز: روش‌ها و فنون. کرمانشاه: نشر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
کریمیان، حیدر.، آراسته، حمیدرضا.، بهرنگی، محمدرضا و زین‌آبادی، حسن. (1397). طراحی و تبیین چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجو معلمان دورة ابتدایی دانشگاه فرهنگیان. دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(5)، 178-190.
مرد، سیدمحمد.، زین‌آبادی، حسن رضا.، عبدالهی، بیژن و آراسته، حمیدرضا. (1396). نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعه پدیدارشناسانه. مدیریت مدرسه، 5(2)، 109-128.
محمدی، مهدی.، صابری، مریم.، سلیمی، قاسم و نوری، نوشین. (1397). راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان در تدریس ماهیت علم. مطالعات برنامة درسی، 13(50)، 75-108.
هویدا، رضا.، داورپناه، سید هدایت الله و رضایئان، حامد. (1396). معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس. مدیریت مدرسه، 5(2)، 217-236.
Ayebo, A & Assuah, C. (2017). Exploring Teachers' Knowledge of Classroom Management and Control. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 14(1), 169-185.
Argent, J. L. (2012). An analysis of the impact of a teacher leadership program on the perception of leadership skills (Doctoral Dissertation, East Carolina University). Retrieved from https://thescholarship.ecu.edu/bitstream/handle/10342/3825/Argent_ecu_0600D_10588.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Archer, J. A. (2004). Characteristics of an effective teacher of reading in an elementary school setting (Doctoral Dissertation, The Louisiana State University). Retrieved from https://digitalcommons.lsu.edu/
Allington, R. L. (1995). Literacy lessons in the elementary schools: Yesterday, today, and tomorrow. In R.L. Allington & S.A. Walmsley (Eds.), No quick fix: Rethinking literacy programs in America’s elementary schools (pp. 1–15). New York: Teachers College Press. 
Allen, J. (2006). Becoming a literacy leader: Supporting learning and school change. Portland, ME: Stenhouse.
Al-Fadley, A. Al-Holy, A. & Al-Adwani, A. (2018). Teacher Perception of Parents' Involvement in Their Children's Literacy and Their Reading Instructions in Kuwait EFL Primary School Classrooms. International Journal of Education and Practice, 6(3), 120-133.
Akin, S.Yildirim, A. & Goodwin, A. L. (2016). Classroom Management through the Eyes of Elementary Teachers in Turkey: A Phenomenological Study. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(3), 771-797.
Assaf, L. C. (2008). Professional identity of a reading teacher: responding to high stakes testing pressures. Teachers and Teaching: theory and practice, 14(3), 239-252.
Angelle, P. & Teague, G. M. (2012). Teacher leadership and collective efficacy: Teacher perceptions in three US school districts. Journal of Educational Administration, 52(6), 23-65.
Bean, R. M. (2004). Promoting effective literacy instruction: The challenge for literacy coaches. The California Reader, 37(3), 58-63.
Bean, R. M. Kern, D. Goatley, V. Ortlieb, E. Shettel, J. Calo, K. & Cox, M. A. (2015). Specialized literacy professionals as literacy leaders: Results of a national survey. Literacy research and instruction, 54(2), 83-114.
Broemmel, A. D. & Swaggerty, E. A. (2017). “I’ve tried and I’ve died this year”: First-year teachers reflect on literacy reform. New Educator, 13(1), 41–52.
Booth, D. & Roswell, J. (2007). The literacy principal: leading, supporting, and assessing reading and writing initiatives (2nd ed.). Portland, ME: Stenhouse
Buehl, M. Fives, H. (2009). Exploring teachers' beliefs about teaching knowledge: Where does it come from? Does it change? The Journal of Experimental Education, 77(4), 367-408.
Campbell T, Wenner, J. A. (2017). The theoretical and empirical basis of teacher leadership: A review of the literature. Review of educational research, 87(1), 134-171
Ciampa, K. & Gallagher, T. L. (2016). Teacher collaborative inquiry in the context of literacy education: Examining the effects on teacher self-efficacy, instructional and assessment practices. Teachers and Teaching, 22(7), 858-878.
Chaaban, Y. & Moloney, R. (2016). An Exploratory study of the factors associated with literacy teachers' integration of technology: a study of Lebanese schools. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 32(4), 128-139.
Quinn, C. L., Haggard, C. S., & Ford, B. A. (2006). Preparing new teachers for leadership roles: A model in four phases. School Leadership and Management, 26(1), 55-68.
Cemaloğlu, N. & Duran, A. (2018). Teacher Leadership Perceptions in Turkish Culture: A Qualitative Analysis.Journal of Education and Training Studies, 6(11a), 45-59.
Chetty, R. Friedman, J. & Rockoff, J. (2013). Measuring the impact of teachers II: Teacher value-added and student outcomes in adulthood. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Retrieved from http://www.nber.org/ papers/w19424
Cremin, T. Mottram, M. Collins, F. Powell, S. & Safford, K. (2009). Teachers as readers: building communities of readers. Literacy, 43(1), 11-19.
Denny, J. W.Smylie, M. A. (1990). Teacher leadership: tensions and ambiquities in organizational perspective. Educational Administration Quarterly, 26(3), 235-259.
Dowell, S. Bickmore, D. & Hoewing, B. (2012). A framework for defining literacy leadership. Journal for Reading Education, 37(2), 7-15.
Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1). Retrieved from http://epaa.asu.edu/
Duncan,w. Colvin,e. (2018). Leadership and Literacy Processes in School Improvement Creating and Supporting a Community of Success: A Case Study Examining the Principal’s Role in the Reconstitution of a Campus to Transform Literacy and Learning. Systemics, Cytbernetics and Informatics, 16(2), 23-28.
Edwards, J. M. (2010). Dimensions of literacy leadership: An analysis of middle-level principals' literacy leadership proficiencies and student reading achievement (Doctoral dissertation, The George Washington University). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3397792).
Erwin, E. J. Brotherson, M. J. & Summers, J. A. (2010). Understanding Qualitative Metasynthesis: Issues and opportunities in early childhood intervention research. Journal of Early Intervention, 33(3), 186-200.
Eriksson, E. Boistrup, L. B. & Thornberg, R. (2018). A qualitative study of primary teachers’ classroom feedback rationales. Educational Research, 60(2), 189-205.
Farrell, T. S. & Ives, J. (2014). Exploring teacher beliefs and classroom practices through reflective practice: A case study. Language Teaching Research, 19(5), 594-610.
Farland, A. K. Jones, J. Luchsinger, J. Kissler, K. & Smith, D. C. (2020). The experiences of midwives in integrated maternity care: A qualitative metasynthesis. Midwifery, 80, 54-102.
Fairman, J. C. Mackenzie, S. V. (2015). How teacher leaders influence others and understand their leadership. International Journal of Leadership in Education, 18(1), 61-87.
Fisher, D. & Frey, N. (2007). Implementing a schoolwide literacy framework: Improving achievement in an urban elementary school. The Reading Teacher, 61, 32-43.
Ferguson, K. (2013). Exploring the role of literacy coaches: A case study of three schools in Ontario. Alberta Journal of Educational Research, 59(4), 535-552.
Flynn, N. (2007). What do effective teachers of literacy do? Subject knowledge and pedagogical choices for literacy. Literacy, 41(3), 137-146.
Gorr, M. K.  (2016). The influence of literacy leadership on teaching and learning in Illinois elementary schools: a multiple case study (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign). Retrieved from https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/90722.
Gourneau, B. (2005). Five attitudes of effective teachers: Implications for teacher training. Essays in education, 13(1), 5-15.
Gilson, C. M. Little, C. A. Ruegg, A. N. & Bruce-Davis, M. (2014). An investigation of elementary teachers’ use of follow-up questions for students at different reading levels. Journal of Advanced Academics, 25(2), 101-128.
Hattie, J. (2003). Teachers make a difference: What is the research evidence? Retrieved from https://www.det.nsw.edu.au/proflearn/ docs/pdf/qt_hattie.pdf
Hong, C. E. Mongillo, G. & Moore, N. (2017). Exploring literacy assessment through teacher leader collaborative inquiry. In S. A. Lawrence (Ed.), Literacy Program Evaluation and Development. Initiatives for P-12 Teaching (pp. 224-238). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-0669-0.ch012. .
Herridge, R. L. (2013). A multiple case study of the literacy instructional leadership behaviors of elementary principals in North Carolina (Doctoral dissertation, North Carolina State University). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3575627).
Hildenbrand, S. M. Arndt, K. (2016). Student teachers’ management practices in elementary classrooms: a qualitative study. Teacher Development, 20(2), 147-161.
Hui, S. K. F. Brown, G. T. & Chan, S. W. M. (2017). Assessment for learning and for accountability in classrooms: The experience of four Hong Kong primary school curriculum leaders. Asia Pacific Education Review, 18(1), 41-51.
Ingle, K. Thompson, C. T. & Abla, Z. W. (2018). An exploration of preferred teacher characteristics and hiring tools in Belize. Journal of Educational Administration, 56(4), 414-428.
International Reading Association. (2010). Standards for reading professionals-Revised 2010. International Reading Assoc.
Ilanlou, M. & Zand, M. (2011). Professional competencies of teachers and the qualitative evaluation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1143-1150.
Johnson, G., Dempster, N., McKenzie, L., Klieve, H., Fluckiger, B., Lovett, S., Riley, T. & Webster, A. (2014). Principals as Literacy Leaders with Indigenous Communities: Leadership for learning to read-Both ways. Kingston, Australia: Australian Primary Principals Association. Retrieved from http://ro.uow.edu.au/sspapers/2293.
Jill, L & Annemarie, B. (2015). Leadership for Literacy in the 21st Century. Association of Literacy Educators and Researchers (ALER). Retrieved from https://cdn.ymaws.com/www.aleronline.org
Knapp, M. S., Copland, M. A., Honig, M. I., Plecki, M. L., & Portin, B. S. (2010). Urban renewal: The urban school leader takes on a new role. The Learning Professional, 31(2), 24-29.
Kaya, M. (2014). The qualities of effective literacy teachers: the dynamics of effective teachers’ beliefs, their practices and students’ responses. J. Educ. Hum. Dev, 3, 41-57.
Khan, A. Khan, S. Zia-Ul-Islam, S. & Khan, M. (2017). Communication Skills of a Teacher and Its Role in the Development of the Students' Academic Success. Journal of Education and Practice, 8(1), 18-21.
Kosnik, C. Menna, L. Dharamshi, P. & Beck, C. (2018). Constructivism as a framework for literacy teacher education courses: the cases of six literacy teacher educators. European Journal of Teacher Education, 41(1), 105-119.
Kasapoglu, H. (2015). Efficient teacher behavior in classroom management according to the views of primary school students. The Anthropologist, 22(2), 424-434.
Kumar, M. V. (2013). The Influence of Teacher’s Professional Competence on Students’ Achievement. IOSR Journal of Engineering, (Online), 3(11).12-18.
Kindall, H. D., Crowe, T., & Elsass, A. (2018). The principal’s influence on the novice teacher’s professional development in literacy instruction. Professional Development in Education, 44(2), 307-310.
Lachal, J., Revah-Levy, A., Orri, M., & Moro, M. R. (2017). Metasynthesis: an original method to synthesize qualitative literature in psychiatry. Frontiers in psychiatry, 8:269. doi: 10.3389/fpsyt.2017.00269.
Lear, J. M. (2017). Principal Perceptions as Literacy Leaders at High-Need Elementary Schools (Doctoral dissertation, University of Denver). Retrieved from https://digitalcommons.du.edu/etd/1244/
Liu, S. & Meng, L. (2009). Perceptions of teachers, students and parents of the characteristics of good teachers: A cross-cultural comparison of China and the United States. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(4), 313-328.
Lewis-Fokum, Y. & Thomas, J. (2018). Exploring how teachers teach literacy at grade one in Jamaica: a pilot study of three classrooms. Early Child Development and Care, 188(9), 1234-1245.
Lynch, J. & Ferguson, K. (2010). Reflections of Elementary School Literacy Coaches on Practice: Roles and Perspectives. Canadian journal of education, 33(1), 199-227.
Levitt, R. & Owl, R. R. (2013). Effects of early literacy environments on the reading attitudes, behaviours and values of veteran teachers. Learning Environments Research, 16(3), 387-409.
Mraz, M. Algozzine, B. & Watson, P. (2008). Perceptions and expectations of roles and responsibilities of literacy coaching. Literacy Research and Instruction, 47(3), 141-157.
Moran, M. & Johnson, D. (2011). Exploring literacy teachers’ self-efficacy beliefs: Potential sources at play. Teaching and Teacher Education, 27(4), 751-761.
Monteiro, M. I. & Bueno, B. O. (2008). Knowledges and practices of successful literacy teachers (Brazil, 1950–1980). Paedagogica Historica, 44(1-2), 179-191.
Mullis, I. V. S. Martin, M. O. Foy, P. & Hooper, M. (2017). PIRLS 2016 International Results in Reading. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/
Murphy, J. (2005). Connecting teacher leadership and school improvement. California: Corwin Press.
Murphy, J. (2004). Leadership for literacy: Research-based practice. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Ngang, T. K. (2012). A comparative study on teacher leadership in special education classroom between China and Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31(5), 231-235.
Obot, I. M. Essien, E. E. & Akpan, I. M. (2014). Teachers motivatopnal skills as a strategy for enhancing Effectiveness in Teaching Social Studies Education Social Studies Education Towards national Development in Nigeria. British Journal of Education, 2(1), 31-38.
Overholt, R. & Szabocsik, S. (2013). Leadership content knowledge for literacy: Connecting literacy teachers and their principals. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 86(2), 53-58.
Oqvist, A. & Malmström, M. (2016). Teachers’ leadership: A maker or a breaker of students’ educational motivation. School Leadership & Management, 36(4), 365-380.
Pianta, R. C. & Hamre, B. K. (2009). Conceptualization, measurement, and improvement of classroom processes: Standardized observation can leverage capacity. Educational researcher, 38(2), 109-119.
Patankar, D. P. S. & Jadhav, M. S. (2013). Role of teachers in curriculum development for teacher education. In National Conference on Challenges in Teacher Education, Physical Education and Sports. Retrieved from https://www researchgate.net/publication/258023165. 
Pomerantz, F. & Condie, C. (2017). Building bridges from pre-service experiences to elementary classroom literacy teaching: Challenges and opportunities. Teaching and teacher education, 64, 211-221.
Pinello, C. S. (2015). A Regression Study: Middle School Literacy Leadership Practices in Virgini (Doctoral dissertation, The George Washington University). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3669715).
Quin, C. L. Haggard, C. S. Ford, B.A. (2006). Preparing new teachers for leadership roles: a model in four phases. (1), 55-68.
Rogers, C. & Scales, R. Q. (2013). Preservice Teachers' Perceptions of Teacher Leadership: Is It about Compliance or Understanding? Issues in Teacher Education, 22(2), 17-37.
Rido, A. Nambiar, R. M. & Ibrahim, N. (2016). Teaching and Classroom Management Strategies of Indonesian Master Teachers: Investigating a Vocational English Classroom. 3L: Language, Linguistics, Literature. The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 22(3), 93-109.
Ro, E. (2016). Exploring teachers' practices and students' perceptions of the extensive reading approach in EAP reading classes. Journal of English for Academic Purposes, 22, 32-41.
Rodríguez, I. Clemente, M. Ramírez, E. & Martin-Domínguez, J. (2018). How and for how long is literacy taught in early childhood education? A multiple-case study of the classroom practices of seven teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 26(5), 738-759.
Ross, D. Adams, A. Bondy, E. Dana, N. Dodman, S. & Swain, C. (2011). Preparing teacher leaders: Perceptions of the impact of a cohort-based, job embedded, blended teacher leadership program. Teaching and Teacher Education, 27, 1213-1222.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Sharp, L. A. Piper, R. & Raymond, R. D. (2018). Are We Preparing Teachers for Literacy Leadership? The Reading Teacher, 72(2), 223-232.
Shanton, K. D. McKinney, M. Meyer, T. & Friedrich, L. (2009). Composing literacy leadership in professional development: New meanings of practice and process. In 58th Yearbook of the National Reading Conference (pp. 294-311). Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.453.8384&rep.
Smith, M. A. & Schmidt, K. (2012). Teachers Are Making a Difference: Understanding the Influence of Favorite Teachers. Qualitative Report, 17(36), 1-25.
Tang, S.Y.F. Cheng, M.M.H. & Wong, A.K.Y. (2016). The preparation of pre-service student teachers’ competence to work in schools. Journal of Education for Teaching, 42(2), 149–162.
Turner, J. D. Applegate, A. J. & Applegate, M. D. (2011). New teachers as literacy leaders. The Reading Teacher, 64(7), 550-552.
Taylor, B. M. Pearson, P. D. Peterson, D. S. & Rodriguez, M. C. (2003). Reading growth in high-poverty classrooms: The influence of teacher practices that encourage cognitive engagement in literacy learning. The Elementary School Journal, 104, 3-28.
Taylor, R. & Collins, V. D. (2003). Literacy leadership for grades 5-12. Virginia: ASCD Publisher.
Tang, S.Y.F. Cheng, M.M.H. & Wong, A.K.Y. (2016). The preparation of pre-service student teachers’ competence to work in schools. Journal of Education for Teaching, 42(2), 149–162.
Yayli, D. (2009). New roles for literacy teachers in the age of multiliteracies: A sociocultural perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 206-209.
Ying, I. D. & Ho, D. (2015). Developing Preservice Teachers as Leaders: A Case of Early Childhood Education in Hong Kong. In L Orland-Barak & CJ Craig (Eds.), International teacher education : promising pedagogies (Pt. B, pp. 51-69). Bingley: Emerald. https://doi.org/10.1108/S1479-368720150000025023 
Woods, A. D. (2014). A Correlation Study of Leadership Indicators and Literacy Outcomes: Examining a State Adopted Leadership Assessment Mode (Doctoral dissertation, University of South Carolina – Columbia).Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/2688/
Wepner, S. B., Gómez, D. W., Cunningham, K. E., Rainville, K. N., & Kelly, C. (2015). Literacy leadership in changing schools: 10 keys to successful professional development. New York: Teachers College Press.
Wharton-McDonald, R. Pressley, M. & Hampston, J. M. (1998). Literacy instruction in nine first-grade classrooms: Teacher characteristics and student achievement. The elementary school journal, 99(2), 101-128.