طراحی الگوی بهسازی دبیران دورة متوسطه بر اساس رویکرد شایستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، روش تحقیق کیفی و مبتنی بر «نظریة داده بنیاد» است. منابع اطلاعاتی پژوهش چهار گروه شامل دبیران نمونه، دانش‌آموزان نمونه، والدین و متخصصان تعلیم و تربیت بوده‌اند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند با 11 دبیر نمونه، 15 دانش‌آموز نمونه، 10 نفر از والدین و 8 نفر از متخصصان، مصاحبه در حد اشباع انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبة نیمه‌سازمان یافته بوده که به‌منظور پی بردن به معانی و مضامین نهفته در آن، از «رهیافت استقرایی اشتراوس- کوربین» استفاده شد. داده‌های حاصل از مصاحبه از طریق کدگذاری احصا شدند. برای بررسی اعتبار پژوهش از روش بازبینی اعضا، و برای افزایش پایایی از روش‌های اجرای فرایند نظام‌مند ثبت، ضبط و نوشتن داده‌ها در تمامی مصاحبه‌ها، استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، ابعاد و مؤلفه‌های الگوی بهسازی دبیران دورة متوسطه؛ شامل شش بعد به این شرح‌اند: روان‌شناختی (مؤلفه‌های س، مهارت تعامل بهینه و مدیریت مؤثر محیط جمعی)؛ ارتباط بین فردی و جمعی (مؤلفه‌های ارتباط مؤثر با دانش‌آموز، ارتباط مؤثر با والدین، ارتباط مؤثر با همکاران و ارتباط مؤثر اجتماعی)، پداگوژیکی (مؤلفه‌های مدیریت مؤثر یادگیری، تدریس اثربخش، مدیریت مؤثر کلاس درس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثربخش)، پژوهشی (مؤلفه‌های منبع پژوهی و پژوهش‌گری)، بازسازی مداوم فردی (مؤلفه‌های یادگیری مستمر و کفایت سازمانی) و ارزش‌مداری (مؤلفه‌های اخلاق‌مداری، روحیة جهادی، شهروندمداری و الگوی عملی‌بودن).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a pattern for the improvement of the secondary school teachers based on the competency approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dibāyi Sāber 1
  • Mehdi Sobhāninejād 2
1 (PhD), University of Shāhed, Tehran, Iran
2 (PhD), University of Shāhed, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to Design a Pattern for the improvement of the secondary school teachers based on the competency approach. It was a qualitative research with the grounded theory design. The research population consisted of four groups: the qualified teachers, the qualified students, parents and the education specialists. Using a purposeful sampling method, 11 qualified teachers, 15 qualified students, 10 parents and 8 specialists were selected as the sample and they were interviewed. The research tool was a semi-structured interview, and in order to get its hidden meaning and themes, Strauss - Corbin's deductive approach were used. The interview data was categorized through the open and axial coding, and the validity of the research was checked through member checking. Also, the reliability was checked through implementing the systematic recording, recording and writing of data in all the interviews. Based on the research findings, the dimensions and components of the model of improvement of the secondary school teachers include six dimensions: psychological (the components of the personality, the optimal interaction skill, the effective management of the collective environment), the interpersonal and collective communication (the components of the effective communication with the student, the effective communication with parents, the effective communication with colleagues, the effective social communication), pedagogical (the components of the effective learning management, effective teaching, effective classroom management, evaluation of the effective academic achievement), research (the components of the source research, being the researcher), the continuous individual reconstruction (the components of the continuous learning, the organizational adequacy) and being value-based (the components of being ethics-based, Jihadist morale, being citizen-based, being the pattern of practicality).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvement
  • Competency Approach
  • Pattern
  • Design
  • Secondary School Teachers
 اکبری، علی. (1392). تحلیل اثربخشی هزینه دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت دبیران دورة متوسطة شهر بیرجند در سال تحصیلی 90-89 (پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی). دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران، تهران.
 اورنگی، عبدالمجید؛ قلتاش، عباس؛ شهامت، نادر و یوسلیانی، غلامعلی. (1390). بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر عملکرد حرف‌های دبیران شهر شیراز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5)، 94-115.
 حسینی نوذری و سیدعلی اصغر. (1390). تأثیر کارگاه‌های آموزشی بر میزان توانمندی دبیران با استفاده از روش آزمایش پس رویدادی (بررسی موردی: دبیران دورة راهنمایی شهر بهشهر). معرفت، 20(167)، 139-152.
 حسینی، مرضیه سادات. (1392). آسیب‌شناسی آموزش ضمن‌خدمت بر اساس مدل OEM (مطالعة موردی: آموزش‌های ضمن‌خدمت نواحی آموزش‌وپرورش استان قم) (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران. قم.
 دانش‌پژوه، زهرا. (1382). ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای دبیران دورة راهنمایی و روش‌های القاء کیفی آن. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 2(6)، 71-93.
 دانش‌پژوه، زهرا و فرزاد، ولی ا... . (1385). ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای دبیران دوره ابتدایی، فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 5(18)، 135-170.
 سرکارآرانی، محمدرضا. (1389). رویکرد فرهنگی به آموزش. رشد دبیران، 28(250)، 4-12.
 سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. (1390). سند مشهد.
 صافی، احمد. (1390). سازمان و قوانین آموزش‌وپرورش، تهران: انتشارات سمت.
 صافی، احمد. (1387). سیر تحول تربیت دبیران در آموزش‌وپرورش معاصر ایران: گذشته، حال و آینده. تهران، فصلنامه تعلیم‌وتربیت، نشریه علمی- پژوهشی پژوهشکده تعلیم‌وتربیت، پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، 24(4)، 173-200.
 عربلو، اکرم. (1390). بررسی راهکارهای دوره‌های اثربخش ضمن‌خدمت فرهنگیان از دیدگاه دبیران شهرستان ابهر در سال تحصیل 90-89 (پایان‌نامة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران.
 قشونی، اقدس. (1391). بررسی کیفیت دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت نظام جدید متوسطه از نظر شرکت‌کنندگان در دوره‌ها در شهر تهران. ص 85-68.
 کیامنش، علیرضا. (1377). مقایسه عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی در دو مطالعه بین‌المللی و بررسی محتوای آموزش ریاضی در برنامه‌های درسی. مجموعه مقالات سومین کنفرانس آموزش ریاضی ایران. کرمان. ص 172-168.
 نیکنامی، مصطفی و کریمی، فریبا. (1388). صلاحیت‌های حرفه‌ای دبیران آموزش عمومی و ارائه چهارچوب ادراکی مناسب. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 23(23)، 1-22.
 عبدالهی، فردین؛ شریعتمداری، علی و نادری، عزت اله. (1389). بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ابتدایی از اصول تعلیم‌وتربیت به‌منظور ارائه الگوی مطلوب جهت ارتقا سطح آگاهی آنان در استان کردستان. فصلنامة علوم تربیتی، 9(5)، 89-107.
 عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و سبحانی نژاد، مهدی. (1384). بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه‌های یادگیری و کاربرد آن‌ها در فرایند تدریس. دوماهنامه دانشور رفتار، 12(15)،63-75.
 Altun,T. (2011). INSET (in-service education and training) and professional development of teachers: a comparison of British and Turkish cases. Us- china education review A 6(2011)846-858.
 Cameron, R., & Harrison, J. L. (2012). The interrelatedness of formal, non-formal and informal learning: Evidence from labour market program participants. Australian Journal of Adult Learning, 52(2), 277-309.
 Cochran-Smith, M., & Zeichner, K. M. (Eds.). (2009). Studying teacher education: The report of the AERA panel on research and teacher education. Routledge.
 Filiz, B., & Durnali, M. (2019). The Views of Pre-Service Teachers at an Internship High School on Pedagogical Formation Program in Turkey. European Journal of Educational Research, 8(2), 395-407.
 Fullan, M. G. (1993). Why teachers must become change agents. Educational leadership, 50, 12-12.
 Gong, X., & Wang, P. (2017). A Comparative Study of Pre-Service Education for Preschool Teachers in China and the United States. Current Issues in Comparative Education, 19(2), 84-110.
 Goos, M., & Bennison, A. (2018). Boundary crossing and brokering between disciplines in pre-service mathematics teacher education. Mathematics Education Research Journal, 30(3), 255-275.
 Ozer, B. (2004). In-service training of teachers in Turkey at the beginning of the 2000s. Journal of in-service Education, 30(1), 89-100.
 Putman, H. Moore, A. & Walsh K. (2016). Some Assembly Required: Piecing together the preparation preschool teachers need. National Council on Teacher Quality.
 Neil, R. (1986). Current models and approaches to in‐service teacher education. Journal of In-Service Education, 12(2), 58-67.
 Saner, R. (2001). Competitive Advantage & Quality of Human Resources. Geneva: Center for Socio–Eco-Nomic Development.
 Schugurensky, D. (2000). The forms of informal learning. Towards a conceptualization of the field. Working Paper 19-2000. Presented at the New Approaches for Lifelong Learning (NALL) Fourth Annual Conference, October 6-8. http://hdl.handle.net/1807/2733.
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco). (2008). Teachers ICT competency standards for teacher Policy Framework.
 Younus, F., & Akbar, R. A. (2017). Comparison of Evaluation Methods of Teaching Practice of Formal and Non-