میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی( پایه سوم و چهارم) با مهارتهای سواد خواندن بر اساس مطالعه بینالمللی پرلز( PIRLS)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی؛

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد یار دانشگاه بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر میکوشد تا میزان درگیری کتابهای فارسی «بخوانیم » پایه سوم و چهارم ابتدایی با فرایندهای درک مطلب را بر اساس مطالعه بین المللی پرلز مورد بررسی قرار دهد.جامعة تحقیق عبارت است از محتوای کتابهای فارسی پایه های سوم و چهار
دبستان که منطبق بر مطالعة پرلز، دانشآموزان محدودة سنی 9 سال را در بر میگیرد. از این کتابها بخشهای «گوشکن و بگو « ،» درست نادرست » و « بگرد و پیداکن » از کتاب سوم و «درک و دریافت » و « گفت و شنود » از کتاب چهارم، به عنوان جامعه مورد مطالعه
قرارگرفته است. روش پژوهش، تحلیل محتوی است و ابزار گردآوری اطلاعات، جداول مقوله بندی بوده است که بر اساس چهار مهارت اصلی درک مطلب در مطالعة پرلز تنظیم شد. این مهارتهای عبارتند از: 1. تمرکز و بازیابی اطلاعاتی که بهطور صریح در متن بیان
شده اند؛ 2. نتیجه گیری مستقیم؛ 3. تفسیر و تکمیل ایده ها و اطلاعات؛ 4. بررسی و ارزشیابی محتوای زبان و عناصر مربوط به متن. نتایج پژوهش نشان داد میزان درگیری محتوای کتاب فارسی پایه سوم و چهارم با مهارتهای اصلی درک مطلب، بر اساس مطالعه پرلز متفاوت
است؛ یعنی در کتاب فارسی پایه سوم بیشترین تأکید بر فرایند «بررسی و ارزشیابی محتوا » و کمترین تأکید بر فرایند «تفسیر و ترکیب اطلاعات » بوده است. در کتاب فارسی پایة چهارم نیز بیشترین تأکید بر فرایند «بررسی و ارزشیابی محتوا » و کمترین تأکید بر فرایند «نتیجه گیری مستقیم » بوده است. علاوه براین میزان درگیری بخش های گوناگون کتاب فارسی پایة سوم و پایة چهارم با مهارتهای اصلی درک مطلب بر اساس مطالعه پرلز نیز تفاوت دارد. همچنین فرایندهای «تمرکز و بازیایی اطلاعات « ،» نتیجه گیری مستقیم « ،» بررسی و ارزشیابی محتوا » در کتاب فارسی پایة سوم بیشتر از کتاب فارسی پایة چهارم مورد تأکید قرارگرفته است و تنها فرایند تأکید بر «تفسیر و تکمیل اطلاعات » در کتاب فارسی پایة چهارم بیشتر از کتاب سوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on elementary school Farsi curriculum (third and fourth grade) engagement with reading skill literacy based on PIRLS’ study

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dibayi Saber 1
  • Hossein jafari Sani 2
  • Mohsen Ayati 3
1 MA at Curriculum Studies
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 University of Birjand
چکیده [English]

In this paper، we try to determine how much third and fourth grade elementary
school Farsi textbooks involves with comprehension process، retrieving explicitly
stated information، making straightforward inference، interpreting and integrating
ideas and information، examining and evaluating content، language and textual
elements based on PIRLS’ study. Research method is descriptive and we used
the content analysis devices for content analysis of textbooks. Also، the teachers’
views on the adjustment of selected sections with each of these processes was
gathered through questionnaire. The results showed that in third and fourth
grade textbooks more emphasis has been on the “examination and evaluation of
content”، with less emphasis on “interpreting and integrating ideas” in third grade
textbook and “making straight forward inferences” in fourth grade textbook. In
third grade Farsi textbook in section on “listen and say” more emphasis is on
“concentration and retrieving information” and less emphasis is on “interpreting
and integrating ideas and information”. In “true and false” section ، more emphasis
is on the “examination and evaluation of content” process and less emphasis is on
“making straightforward inference” process. In “looking for and finding” section،
more emphasis is on the “examination and evaluation of content” process and
less emphasis is on “making straightforward inference” and “ interpreting and
integrating ideas and information” processes. In “understanding and perception”
section of fourth grade Farsi textbook، more emphasis is on the “focusing on
and retrieving explicitly stated information” process and less emphasis is on
“interpreting and integrating ideas and information” process. In “listening”
section، more emphasis is on the “examination and evaluation of content” process
and less emphasis is on “making straight forward inference” and “focusing on
and retrieving explicitly stated information” processes. In sum، In third grade
Farsi textbook more emphasis is on “focusing on and retrieving explicitly stated
information”،”making straightforward inference”، “examination and evaluation
of content” processes and in fourth grade Farsi textbook more emphasis is on
“interpreting and integrating ideas and information” process. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Curriculum
  • Reading Literacy
  • Comprehension Skills
  • PIRLS Study