بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند

نویسندگان

1 استاد ار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

3 هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از نوشتار حاضر بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها وفرصتهای فراروی مدارس هوشمند است. هدف دیگر مقایسه این موارد در مدارس هوشمند دولتی با غیرانتفاعی است.
روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. برای جمعآوری داده ها از دو پرسش نامه محقق ساخته برای دانش آموزان و دبیران استفاده شده است.سؤالات پرسش نامه محور چهار حیطه نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها با طیف لیکرت و 5سؤال چندگزینه ای در مورد
اطلاعات دموگرافیک تنظیم شده است. نمونه آماری شامل 110 دانش آموز و همه دبیران چهار دبیرستان هوشمند تهران ) 77 نفر( می باشند.
نتایج به دست آمده نشان داد که از نظر دانش آموزان و دبیرانشان میانگین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتها در مدارس دولتی و غیر انتفاعی هوشمند از حد متوسط 3 بالاتر است و این بیانگر این نکته است که با وجود نقاط قوت و فرصتها در این مدارس ، نقاط ضعف و تهدیدهایی نیز وجود دارد. از مهمترین نقاط قوت این مدارس، بالا بردن سواد رایانه ای و اطلاعاتی دانش آموزان و دبیران این مدارس در مقایسه با مدارس معمولی و تغییر نقش معلم محوری به تسهیل کنندگی است. از جمله نقاط ضعف و تهدیدهایی که 
فراروی این مدارس میتوان به نبود ساختار و فرهنگ مناسب برای پیاده سازی و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش اشاره کرد. از نظر دانش آموزان میزان نقاط قوت و فرصتهای فراهم شده در مدارس غیرانتفاعی از مدارس دولتی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the strengths، weaknesses، opportunities and threats of Iranian smart schools

نویسندگان [English]

  • BiBi Eshrat Zamani 1
  • Bita Ghassab Pour 2
  • Jalal Jabal Ameli 3
1 University of Isfahan
2 M.A at Educational Planning
3 University of Isfahan
چکیده [English]

The main purpose of this study was to examine the strengths، weaknesses، opportunities and threats (SWOT) that Iranian smart schools were confronted with. Another purpose was conducting a comparison between SWOT of governmental and private smart schools. The research methodology was descriptive survey. To collect the required data، two
researcher-made questionnaires were distributed among teachers and students. The questionnaires included questions on four domains of strengths، weaknesses، opportunities and threats (SWOT) with Likert scale and 5 multiple choice questions for demographic information. The research sample included 110 students and 77 teachers from four smart
schools in Tehran city.
Results of the study indicated that the average mean of four domains of SWOT were higher than average of 3 in both types of smart schools. This indicated that despite strengths and opportunities، there were weaknesses
and threats in such schools. The most important strengths of these schools were increasing the teachers’ and students’ informational and media literacy and changing the teachers’ role from transmitter of information to a
facilitator. Weaknesses and threats for these schools were lack of structure and appropriate culture for implementation and use of information and communication technologies in those schools. From the students’ point of view، the strengths and opportunities in private smart schools were more than governmental schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart schools
  • weaknesses
  • strengths
  • threats and opportunities