طراحی و اعتباربخشی الگوی آموزش زمینه- محور شیمی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآورهای آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2 دکتری شیمی- فیزک ازدانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مرند و دانشجوی دکتری آموزش شیمی دانشگاه ترابزون ترکیه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی روشهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش زمینه- محور شیمی است. برای این منظور ادبیات نظری و پژوهشی موجود به دقت بررسی شد و دیدگاههای گوناگون برای رسیدن به الگویی مناسب، طبقه بندی و سپس مورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفت. پس از آن، کاربردیترین عناصر نظریه هایی که در این زمینه مطرح شده بودند، در یک الگو ترکیب شدند. این الگوی نوآورانه که مبتنی بر زمینه های کاربردی علم شیمی است، با برنامه درسی شیمی دوره متوسطه و امکانات مدارس هماهنگی دارد و در نظام آموزشی ایران قابل اجرا است.
روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. اطلاعات توسط پرسشنامه ویژهای که با استفاده از منابع مرتبط و در دسترس تهیه شده بود جمع آوری شد و روایی آن با سازماندهی مصاحبه های تحصصی با افراد صاح بنظر ) 6 نفر( مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با شرایط
کشور بومی شد. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ ) 89 / α = 0 ( مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نمونه پژوهش برای اعتباربخشی الگوی پیشنهادی، دبیران و کارشناسان گروههای آموزشی شیمی ) 50 نفر( و متخصصان برنامه ریزی درسی ) 10 نفر( را شامل میشود.
پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی و نیز استنباطی )آزمون t( استفاده میکند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان میدهد به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش زمینه- محور شیمی نقش مهمی دارد و الگوی پیشنهادی از
نظر دبیران شیمی، کارشناسان گروههای آموزشی و متخصصان برنامه ریزی درسی، اعتبار بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a model for context-based instruction of chemistry via information and communication technology

نویسندگان [English]

  • Abed Badrian 1
  • Bahareh Honarparvar 2
  • Akbar Naseriazar 3
1 Research Institution for Curriculum Development and Educational Innovations (Ministry of Education)، Tehran، Iran.
2 Islamic Azad University (Science & Research Branch)، Tehran، Iran.
3 Islamic Azad University (Marand Branch)، Marand، Iran.
چکیده [English]

In this paper, we tried to investigate the methods for effective use of information and communication technology (ICT) in context- based instruction of chemistry. To do this, the available theoretical and research literature in the field was carefully studied. Furthermore, to achieve a suitable model, the various viewpoints were categorized and analyzed. Then, the most applied elements of the theories were brought forward and combined into one model. This innovative model, that make use of applied contexts as a relevant environment for learning chemistry, is harmony with chemistry curriculum
and high schools’ facilities, and could be implemented in Iranian educational system.
The research method has been of descriptive-survey type. Data collection was done using a special questionnaire which was developed using available resources and it was validated and adjusted according to Iran’s conditions, using interviews with experts (6 persons). The reliability of interviews was investigated and confirmed through the Cronbach Alpha method (α = 0.89).
The research sample for accrediting the presented model included chemistry teachers and educational experts (50 persons), and curriculum planning specialists (10 persons).
In order to analyze the data, the descriptive (mean) and inferential (t-test) statistics were used. In general, the research findings show that the recommended model has an important role in introducing ICT in contextbased chemistry instruction and it valid according to chemistry teachers, educational experts and curriculum planning specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing Model
  • Context-Based Instruction
  • ICT
  • Chemistry Education
  • Secondary School
  • Accrediting