تحلیل محتوای طرح های برگزیده و نوآورانه اولین همایش نوآوری های آموزشی

نویسندگان

1 هیئت علمی مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی و استاد ار دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز، گروه ارتباطات، تهران، ا ران.

2 کارشناس مسئول پژوهش و آموزش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دانشجوی دکترای دانشگاه usm مالزی.

چکیده

هر دهه برای مفهوم و معنای آموزش، مسئولیتها و مطالبات جدید، چالشهای جدید، دعوتی تازه برای نوآوری دارد. دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی در زمینه های گوناگون، باید به نوآوری ها آموزشی اهتمام
ورزید. تحلیل محتوای 50 طرح برگزیده در اولین همایش ملی نوآورهای آموزشی حاکی از آن است که در بافت کنونی نظام آموزشی 90 % نوآوران آموزش و پرورش را معلمان و دبیران تشکیل میدهند. 88 % نوآوریها در برنامه درسی و 12 % آن در سایر ابعاد برنامه
آموزشی است. نوآوریها در برنامه درسی فقط در روش تدریس مشاهده شده است و در ابعاد دیگر برنامه درسی چون محتوای آموزشی و شیوه ارزشیابی نوآوری از طرف معلمان مشاهده نشده است. بیشترین نوآوری در روش تدریس با 13 فراوانی مربوط به تلفیق هنر
در برنامه درسی و کمترین آن در روش ایفای نقش، پیش سازمان دهنده ها، یادسپاری و آموزش برنامه ای با 2 فراوانی بوده است. پژوهش نشان میدهد معلمان مهمترین رکن تحقق نوآوری و شکوفایی آموزش و پررورش محسوب میشوند و شایسته است از نیروی بالقوه این استعدادها در ابعاد گوناگون حوزه برنامه درسی استفاده شود.

عنوان مقاله [English]

Content analysis of the selected and innovative plans presented at the 1st Iranian conference on educational innovations

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Hashemi 1
  • Azam Mollaeenezhad 2
1 Research Institution for Curriculum Development and Educational Innovations، Islamic Azad University (Central Tehran Branch)، Tehran، Iran1
2 Candidate at University of Sains Malaysia; Organization for Educational Research and Planning (Ministry of Education)، Tehran، Iran
چکیده [English]

Every decade is accompanied with new descriptions of the concept of education، responsibilities، new demands and new challenges and a new call for innovation. For the qualitative and quantitative promotion of
educational activities in various fields، educational officials are required to pay due attention to educational innovations. The present research represents a descriptive study aimed at recognizing fertile grounds for
educational innovations. Analysis of the content of 50 selected plans in the academic year، 2009-10، showed that teachers accounted for 90 percent of educational innovations of which 88 percent pertained to curriculum and 12 percent to other areas of education. Innovations in curriculum were limited to teaching method and they have not been
observed in other aspects of curriculum such as educational content and assessment methods applied to innovations by teachers. The most frequent innovation in teaching method (with a frequency of 13) was related to integration of arts into curriculum and the less frequent innovation (frequency = 2) pertained to the method used for playing a role، advance organizers، memorization، and curricular teaching. The present research proved that teachers constitute the most important pillar of innovation and prosperity of education and their potentials should be used in developing various aspects of curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Educational Innovations
  • Plan