استقراربودجه ر یزی عملیاتی با استفاده ا زروش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC )در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

نویسنده

کارشناس ارشد مد یریت مالی دولتی ومد یر امور مالی وتأمین منابع سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف این پژوهش استقراربودجه ر یزی عملیاتی با استفاده ازروش هزینه یابی برمبنای  فعالیت( ABC 2 ) در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است .
به همین منظوردفتر برنامه ر یزی و تألیف کتابهای درسی عمومی و نظری که  از مهمترین دفاتر سازمان است، انتخاب گرد ید و ا ین روش به صورت آزما یشی به مورد اجرا گذاشته شد.
پژوهش حاضر توصیفی است واطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤالها از طریق اسناد و مدارک و گزارش های تحقیقی وجستجو در شبکه جهانی اینترنت مرتبط جمع آوری شد وبا استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC داده های مورد نیاز استخراج و
تحلیل شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و جداول طراحی شده است.
نتایج این پژوهش با شناسایی بروندادهای دفتر برنامه ر یزی و تألف کتابهای درسی عمومی و نظری ، قیمت تمام شده را محاسبه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the establishment of performance based budgeting using Activity Based Costing technique ABC in Organization of Educational Research and Planning (OERP) of the ministry of education

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Talaee Zavareh
M.A at Financial Management
چکیده [English]

The aim of this study was to establish performance based budgeting using Activity Based Costing technique ABC in Organization of Educational Research and Planning (OERP) of ministry of Education.
Curriculum development center، which is one of the main offices of this organization، was chosen as research sample and the above-mentioned technique was used in the pilot study. This research was descriptive. To answer the research questions، the required data was gathered through studying the related documents، research reports، searching through
internet، interview and the designed tables. Also، the collected data was analyzed using Activity Based Cost method ABC . Activities، activity centers، cost drivers and resources was identified in this research. The results of this study computed the costs of Curriculum development center through the identification of outputs of this center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Based Budgeting / Cost Resource /Cost Driver /Organization of Educational Research and Planning/Curriculum Development Center