افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موردی یک مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعه حاضر که با هدف شناخت فرایند یاددهی  یادگیری و زندگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم دره ابتدایی در شهر تهران انجام پذیرفته، مطالعه ای کیفی است که از روش ارزشیابی «خبرگی و نقادی تربیتی » ارائه شده توسط «آیزنر » بهره گیری نموده و چهار مرحله توصیفی، تفسیری، ارزشیابی و مضمون یابی را دربرگرفته است. در پژوهش حاضر دو کلاس پایه چهارم مورد مشاهده و مقایسه قرار گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزارهای مشاهده فرایند یاددهی یادگیری و تعاملات مدرسه ای، مصاحبه با مدیر و معاون مدرسه، نیز معلمان و دانش آموزان پایه چهارم، پرسشنامه باز پاسخ معلمان پایه چهارم، تصویربرداری و ضبط تعاملات گفتاری استفاده به عمل آمد. برآیند مشاهدات حکایت از آن دارد که بین وضع موجود فرایند تعلیم و تربیت و وضع مطلوب آن فاصله و شکافی عظیم حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education fable: A case study of girls’ elementary school using educational connoisseurship and criticism evaluation method

نویسندگان [English]

  • Marjan Mirshamshiri 1
  • Mahmud Mehrmohammadi 2
1 Tarbiyat Modarres University Tehran
2 Tarbiyat Modarres University, Tehran
چکیده [English]

The goal of the present study was understanding the teaching-learning process and educational life of fourth grade elementary school girls in Tehran. It was a qualitative study that utilized “educational connoisseurship and criticism” evaluation method presented by Eisner (1994). This methodcontained four levels of descriptive, interpretive, evaluative and thematic. In this study, 2 fourth grade classes were observed and compared. To collect the information, observation of teaching-learning process and school interactions, interview with school principal, assistant, teachers and fourth grade students, open questionnaires for fourth grade teachers, video taping and recording of conversational interactions were employed. The findings revealed that in Iran there is a great gap between present situation of education process and its
optimal state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Connoisseurship and Criticism
  • Teaching- Learning Process
  • Forth Grade Elementary School Girls