سه سوسازی: راهبردی برای نوآوری در پژوهش های آموزشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.(

چکیده

سه سوسازی، راهبردی مناسب برای بهبود پژوهش و ارزشیابی است که ایده اولیه آن در دهه 1960 مطرح شد. در این رویکرد، تلفیقی از روش های مختلف کمی و کیفی در فرایند پژوهش به کار گرفته می شوند. به بیان کامل تر، روش های گوناگونی برای گردآوری داده ها، ارزشیابی و داوری بر روی داد ه ها، و بازنمایی یافته ها استفاده می شوند تا تبیین هایی منطقی و معتبرتر از پدیده یا مسئله پژوهشی به دست آید. سه سوسازی از تبیین های ناقص، سطحی، و ساد هانگارانه جلوگیری میکند. چهار نوع شناخته شده آن عبارتند از؛ سه سوسازی
داد ه ها، سه سوسازی محقق، سه سوسازی نظری، و سه سوسازی روش شناختی.
علاوه بر این، نوع دیگری از سه سوسازی بر مبنای اندیشه های آیزنر تبیین میشود که «سه سوسازی در بازنمایی یافته ها » نامیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Triangulation: A strategy for innovating in educational researches

نویسندگان [English]

  • Sayed Ahmad Madani Borujeni 1
  • Ahmad Reza Nasr 2
1 Isfahan University
2 Isfahan University
چکیده [English]

Triangulation is a suitable strategy for improving research and evaluation. Its’ primary idea was introduced in the mid of 1960s. In this approach, an integration of different quantitative and qualitative methods are used in
the process of inquiry. In other words, in this approach the use of various methods for gathering, evaluating, and judging on data, and representing findings is recommended. The major purpose is obtaining more valid and reliable explanations for research phenomenon or problem. Triangulation prevents imperfect, superficial, and naive explanations. Four known kinds of triangulation are: data triangulation, researcher triangulation, theoretical triangulation, and methodological triangulation. In addition, Elliot Eisner introduces another kind of triangulation which is known as triangulation in
findings’ representation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triangulation
  • Methodology
  • Quantitative Research Method
  • Qualitative Research Method
  • Mixed Method Research