مقایسه میزان شیوع ناهنجاری های وضعیتی در اندام فوقانی دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی تحصیلی

نویسنده

مدیر گروه پژوهش در برنامه های درس تربیت بدنی و بهداشت مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

چکیده

دوره راهنمایی منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86 - 85 انجام گرفته است. در این مطالعه، دانش آموزان
دختر و پسر از 11 تا 15 سال در دو نمونه ) 921 پسر و 967 دختر( به صورت هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و «صفحه شطرنجی « ،» متر « ،» تراز » و «آزمون استاندارد نیویورک »، از نمونه های در دسترس جمع آوری
شد. برای اعلام درصد شیوع ناهنجاری های سر به جلو، شانه های نامتقارن، پشت گرد، کمرگود، پشت کج، پشت صاف، از درصد فراوانی و برای بررسی ارتباط میان «جنسیت » با میزان شیوع ناهنجاری ها در اندا م فوقانی از آزمون خیدو بهره گرفتیم.
یافته های تحقیق نشان میدهد بیشترین و کمترین درصد فراوانی ناهنجاری های اندام فوقانی با وضعیت بدنی متوسط در دانش آموزان
پسر دوره راهنمایی به ترتیب مربوط به ناهنجاری های پشت گرد ) 31/8 درصد( و پشت صاف ) 1درصد(و در دختران به ترتیب مربوط به ناهنجاری های پشت گرد) 1/ 47 درصد( و پشت صاف) 9/ 5درصد( است.
هم چنین بیشترین و کمترین درصد فراوانی ناهنجاری هایی که با وضعیت بدنی ضعیف در اندام فوقانی دانش آموزان پسر وجود دارند، به ترتیب ناهنجاری های پشت گرد ) 6/ 16 درصد( و پشت کج) 9/ 0درصد( را شامل میشوند و در دانش آموزان دختر نیز، ناهنجاری های
پشت گرد ) 6/ 18 درصد( و پشت صاف ) 8/ 0درصد( وجود دارد؛ بنابراین پسران ) 89 / 82 درصد( در مقایسه با دختران ) 97 / 65 درصد( وضعیت بدنی مطلوبتری دارند.
یافته های پژوهش نشان میدهد رابطه معناداری میان جنسیت و ناهنجاری های سر به جلو، شانه نامتقارن، پشت گرد، کمرگود و پشت صاف در سطح 01 / 0 وجود دارد. پسران بیشتر در معرض ناهنجاری سر به جلو و دختران در معرض مبتلا شدن به ناهنجاری های
پشت گرد، کمرگود، پشت صاف و شانه نامتقارن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between guidance school girls and boys on the prevalence of the upper organs’ postural abnormalities

نویسنده [English]

  • Afsaneh Saneh
Research Institution for Curriculum Development and Educational Innovations
چکیده [English]

In this study, we tried to compare Tehran 2nd educational district’s guidance school girls and boys on the prevalence of their upper organs’ postural abnormalities. The sample consisted of 1888 students (boys=921; girls=967, age range between 11 to 15 years old) who were selected by purposive sampling method. The data was gathered through a researcher-made questionnaire, checker tablet, Meter, balance and New York standard test.
Percentage statistics and Chi-Square test was used to report the prevalent postural abnormalities and the relationship between gender and the extent of abnormalities in the upper organs. The findings showed that the lowest and the
highest percentages of upper organs’ postural abnormalities among boys with middle body situation were kyphosis (31.8%) and flat back (1%); and, among girls with middle body situation were kyphosis (47.1%) and Flat back (5.9%).
Also, the findings showed that there was kyphosis (16.6%) and Scoliosis (.9%) among boys with poor body situation, and kyphosis (18.6) and Flat back (.8%) among girls with poor body situation. Finally, it can be said that boys (82.89%)
comparing with girls (65.97%) have better body situation. It was also shown that there is a significant relationship between gender and body abnormalities such as forward head, uneven shoulder, kyphosis , Lordosis and , flat back.
According to these findings, boys more than girls suffer from forward head abnormality and girls more than boys suffer from abnormalities such as uneven shoulder, kyphosis, Lordosis and flat back .

کلیدواژه‌ها [English]

  • New York Test
  • Postural Abnormality
  • Students
  • Upper Organs