اثر خشونت معلم بر هیجانات مثبت و منفی تحصیلی و اضطراب مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر خشونت معلم بر هیجانات مثبت و منفی تحصیلی و اضطراب مدرسه است و روش آن توصیفی ـ همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطۀ شهر سرباز (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند (1910N=). به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ـ طبقه‌ای (برحسب جنسیت و رشتۀ تحصیلی) تعداد 320 دانش‌آموز ازطریق مقیاس‌های خشونت معلم، هیجانات کلاس درس و اضطراب مدرسه مطالعه شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف ـ اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، دوربین ـ واتسون و تحلیل مسیر با کمک بستۀ نرم‌افزار آماری در علوم اجتماعی نسخۀ 16 و نرم‌افزار حداقل مربعات جزئی هوشمند نسخۀ 2 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که خشونت معلم بر هیجانات مثبت تحصیلی (غرور، لذت و امید) اثر منفی و بر هیجانات منفی تحصیلی (شرم، اضطراب، خستگی، ناامیدی و خشم) و اضطراب مدرسه (اضطراب امتحان، ترس از ابراز وجود، فقدان اعتمادبه‌نفس) اثر مثبت دارد. با توجه به نتایج، برگزاری کارگاه‌های آموزش ضمن خدمت برای معلمان در حوزه‌های آشنایی با حقوق طبیعی کودکان، کنترل خشم، شفقت و گذشت از دیگران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teacher Violence on Positive and Negative Academic Emotions and School Anxiety

نویسندگان [English]

  • Dadrahman Segari 1
  • Naser Nastiezaie 2
1 Faculty of Education and Psychologhy,University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 , Faculty of Education and Psychologhy, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect teacher violence on positive and negative academic emotions and school anxiety. The research method is descriptive-correlation. The statistical population of the study was all secondary high school students in Sarbaz city (Sistan and Baluchestan province) in the academic year 2021-2022 (N=1910). By stratified-stratified sampling (by gender and field of study) of 320 students through teacher violence scale (Piskin et al., 2014), class- related emotion ecales (Pekrun et al., 2005) and school anxiety scale were studied. Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation coefficient, Durbin-Watson and path analysis Correlation coefficient and path analysis were used to analyze the data by using SPSS and Smart PLS softwares. Results showed the teacher violence has a negative effect on positive academic emotions (pride, pleasure and hope) and has a positive effect on negative academic emotions (shame, anxiety, hopelessness, boredom, anger) and school anxiety (test anxiety, fear of assertiveness, lack of confidence). According to the results, holding in-service training workshops for teachers in the areas of familiarity with children's natural rights, anger management, compassion and forgiveness towards others is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Violence
  • Positive Academic Emotions
  • Negative Academic Emotions
  • School Anxiety
  • تاریخ دریافت: 02 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1402