تأثیر سبک رهبری دیجیتال در تدریس دیجیتال معلمان با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

هدف پژوهشِ حاضر بررسی تأثیر سبک رهبری دیجیتال در تدریس دیجیتال معلمان با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی است. برای نیل به این هدف، از روش توصیفی ـ همبستگی به‌کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعۀ پژوهش را همگی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان خدابنده به تعداد ۹۵۶ نفر تشکیل می‌دهند. نمونۀ پژوهش نیز شامل 274 معلم بود که به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار استفاده‌شده در این پژوهش، سه پرسش‌نامۀ سبک رهبری دیجیتال انجمن بین‌المللی فناوری آموزش (2014)، تدریس دیجیتال حمزه و همکاران (2021) و توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتز و میشرا (1997) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس 26 و اسمارت پی‌ال‌اس 3 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که رهبری دیجیتال بر دو متغیر تدریس دیجیتال (بتا=89/0) و توانمندسازی روان‌شناختی معلمان (بتا=65/0) اثر مستقیم و معناداری دارد. توانمندسازی روان‌شناختی معلمان نیز بر تدریس دیجیتال معلمان (بتا=82/0) اثر مستقیم و معناداری دارد. همچنین رهبری دیجیتال با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی (بتا=24/0) بر تدریس دیجیتال معلمان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. براساس یافته‌های پژوهش، گفتنی است که موفقیت سبک رهبری دیجیتال بر تدریس دیجیتال معلمان نیازمند فرهنگ‌سازی در به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال در فرایندهای یاددهی –یادگیری، فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای تدریس دیجیتال معلمان و کمک به افزایش شایستگی‌ها، مهارت‌ها و اعتمادبه‌نفس معلمان در استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرایند یاددهی- یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of digital leadership style on teachers' digital teaching with the mediating role of psychological empowerment

نویسندگان [English]

 • Mahdi Ta'yid 1
 • Mohsen Nazarzāde Zāre 2
 • Abbās Khākpoor 3
1 , MA in History and Philosophy of Education from Malāyer University, Malāyer, Iran
2 Mohsen Nazarzāde Zāre' (PhD), Malāyer University, Malāyer, Iran
3 (PhD), Malāyer University, Malāyer, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the impact of digital leadership style on teachers’ digital teaching with the mediating role of psychological empowerment. To achieve this purpose, the descriptive-correlation method was used by the structural equation modeling. The research population consisted of all the teachers in public and non-public schools in Khodābande city (N= 956), from whom, 274 teachers were selected as sample, according to Krejcie & Morgan's table and using quota sampling. The research tool consisted of three questionnaires including the digital leadership of ISTE (2014), the digital teaching of Hamzah, Nasir, & Wahab (2021), and the psychological empowerment of Spritzer & Mishra (1997). To analyze the data, the researchers used two softwares, i.e., SPSS (Version 26) and Smart PLS (Version 3). Findings showed that the digital leadership style has a direct and significant effect on two variables: digital teaching (β=0.89) and psychological empowerment (β=0.65). Also, psychological empowerment has a direct and significant effect on the digital teaching of teachers (β=0.82). Finally, digital leadership with the mediating role of psychological empowerment has an indirect and significant effect on digital teaching (β=0.24). Based on the research findings, it could be said that the success of digital leadership style in teachers’ digital teaching requires culturalization in the use of digital tools in the teaching-learning process, providing the infrastructures necessary to teach teachers, and increasing the competency, skill, and confidence of teachers in the use of digital tools in the teaching-learning process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Leadership
 • Digital Teaching
 • Psychological Empowerment
 • Teachers
 • البرزی، محبوبه.، محمدی، مهدی.، ناصری جهرمی، رضا.، صفری، مریم.، و میرغفاری، فاطمه. (1400). تجارب معلمان دوره ابتدایی
  از چالش‌های تغییر آموزش سنتی به آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا. مطالعات آموزش و یادگیری، 13(1)، 1-19.
  پرهیزگار، غلامرضا.، اسدی، حسین.، شفق،غلامرضا.، وآزادی، حامد. (1400). آسیب‌شناسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری
  در شرایط کرونایی؛ بررسی موردی دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی. فصلنامه معرفت فرهنگی‌اجتماعی، 12(2)، 75-94.
  تیمور نژاد، کاوه.، و صریحی اسفستانی، رسول. (1389). تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 2(62)، 37-59.
  عبدالهی، بیژن.، و حیدری، سریه. (1388). عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه، مطالعه موردی دانشگاه تربیت معلم تهران. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 2(1)، 111-135.
  سپندار، محدثه.، و صدرزاده، سمیرا. (1399). چالش‌ها و فرصت‌های فضای مجازی از دیدگاه معلمان در آموزش دانش‌آموزان دورة ابتدایی [مقالة ارائه‌شده]. هفتمین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران، 8 اسفند، تهران.
  صادقی، رقیه.، معظمی، مجتبی.، هاشمی، محمود.، کاوسی، اسماعیل.، و میراسماعیلی، بی بی سادات. (1400). ارائۀ الگوی توانمندسازی فناورانه نومعلمان دورۀ ابتدایی شهرتهران. ترویج علم، 12(1)، 105-127.
  قنبری، سیروس.، حیدری سورشجانی، نسرین.، و عبدالملکی، جمال. (1400). نقش رهبری اخلاقی مدیران در تعالی سازمانی مدرسه با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی معلمان. نشریه مدیریت مدرسه، 9(2)، 73-98.
  علی محمدی، غلامعلی.، جباری، نگین.، و نیازآذری، کیومرث. (1398). توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در چشم‌انداز آینده و ارائة مدل. نوآوری‌های آموزشی، 18(1)، 7-32.
  ملازهی، مصطفی.،  سلاجقه، سنجر.، حسنی احمدیه، صدیقه.، فیروزآبادی، آمنه.، وجلالی جواران، رحمان. (1400). طراحی و اعتبارسنجی الگوی رهبری دیجیتال در نظام آموزش‌وپرورش کشور (مطالعه موردی: آموزش وپروش استان سیستان و بلوچستان). پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 27(81)، 147-175.
  نورالهی، سعید.، نظرزاده زارع، محسن.، و موسوی، سید میثم. (1401). نقش توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه میان رهبری 
  دوسو توان با رضایت و استرس شغلی معلمان در آموزش مجازی. فناوری آموزش، 16(3)، 511-524.
  نجفی، حسین. (۱۳۹۸). مقایسه تأثیرآموزش به روش ترکیبی و سنتی در یادگیری. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۱۱(۲) ،54-63.
 • Agustina, R., Kamdi, W., Hadi, S., & Nurhadi, D. (2020). Influence of the Principal's Digital Leadership on the Reflective Practices of Vocational Teachers Mediated by Trust, Self-Efficacy, and Work Engagement. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(11), 24-40.
  AlAjmi, M. K. (2022). The impact of digital leadership on teachers’ technology integration during the COVID-19 pandemic in Kuwait. International Journal of Educational Research, 112, Article Number: 101928. doi: 10.1016/j.ijer.2022.101928
  Baglama, B., Evcimen, E., Altinay, F., Sharma, R.C., Tlili, A., Altinay, Z., Dagli, G., Jemni, M., Shadiev, R., Yucesoy, Y., Celebi, M. (2022). Analysis of Digital Leadership in School Management and Accessibility of Animation-Designed Game-Based Learning for Sustainability of Education for Children with Special Needs. Sustainability, 14(13), Article Number: 7730. https://doi.org/10.3390/su14137730
  Damayanti, F. P., & Mirfani, A. M. (2021, February). An analysis of digital leadership in the pandemic covid-19 ERA. In A. Komariah, T. C. Kurniatun, D. A. Kurniady, R. Anggorowati, A. G. Abdullah, and A. B. D. Nandiyanto (Eds), Proceedings of the 4th International Conference on Research of Educational Administration and Management (ICREAM 2020) (pp. 156-159). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210212.033
  Domeny, J. V. (2017). The relationship between digital leadership and digital implementation in elementary schools [Doctoral dissertation, Southwest Baptist University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.
  Fernandez - Prados, J.S., Lozano - Diaz, A., & Ainz - Galende, A. (2021). Measuring digital citizenship: A comparative analysis. Informatics, 8(1), Article Number: 18. https://doi.org/10.3390/informatics8010018.
  Hamzah, N. H., Nasir, M. K. M., & Wahab, J. A. (2021). The Effects of Principals' Digital Leadership on Teachers' Digital Teaching during the COVID-19 Pandemic in Malaysia. Journal of Education and E-Learning Research, 8(2), 216-221.
  International Society for Technology in Education. (2014). ISTE standards for education leaders. https://www.iste.org/standards/foreducation-leaders.
  Joo, B. K. B., Bozer, G., & Ready, K. J. (2019). A dimensional analysis of psychological empowerment on engagement. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 6(3), 186-203.
  Karunanayaka, S. P., & Weerakoon, W. M. S. (2020). Fostering Digital Education among Teachers and Learners in Sri Lankan Schools. Journal of Learning for Development, 7(1), 61-77. ‏
  Karakose, T., Polat, H., & Papadakis, S. (2021). Examining teachers’ perspectives on school principals’ digital
  leadership roles and technology capabilities during the COVID-19 pandemic. Sustainability, 13(23), Article
  Number: 13448. https://doi.org/10.3390/su132313448
  Lander, J. (2020). The relationship between principals’ pillars of digital leadership aligned values and actions and teacher technology use [Doctoral dissertation, St. John's University]. ‏ https://scholar.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1091&context=theses_dissertations
  Morin, A. J., Meyer, J. P., Bélanger, É., Boudrias, J.-S., Gagné, M., & Parker, P. D. (2016). Longitudinal associations between employees’ beliefs about the quality of the change management process, affective commitment to change and psychological empowerment. Human Relations, 69(3), 839–867.
  Prabowo, R., Mustika, D., & Sjabadhyni, B. (2018). How a Leader Transforms Employees’ Psychological Empowerment into Innovative Work Behavior? Psychological Research on Urban Society, 1(2), 90–99.
  Susan, L., & Francis, Y. (2017). How to Lead the Way through Complexity, Constraint, and Uncertainty in Academic Health Science Centers? Academic Medicine, 92(5), 614– 621.
  Turi, J. A. (2019). The impact of psychological empowerment of the teacher performance: a case study of the smart school system. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 2(1), 33-40.
  Vinathan, T. A. (2017). The relationship between teacher motivation and the use of ICT in teaching in SJK (T) Kuala Muda Yan District. Proceedings of the ICECRS, 1(1), 1043–1054. http://dx.doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.647
  Zhong, L. (2017). The effectiveness of K-12 principal’s digital leadership in supporting and promoting communication and collaboration regarding CCSS implementation. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE), 10(2), 55-77.