تأثیر سبک رهبری دیجیتال در تدریس دیجیتال معلمان با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

هدف پژوهشِ حاضر بررسی تأثیر سبک رهبری دیجیتال در تدریس دیجیتال معلمان با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی است. برای نیل به این هدف، از روش توصیفی ـ همبستگی به‌کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعۀ پژوهش را همگی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان خدابنده به تعداد ۹۵۶ نفر تشکیل می‌دهند. نمونۀ پژوهش نیز شامل 274 معلم بود که به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار استفاده‌شده در این پژوهش، سه پرسش‌نامۀ سبک رهبری دیجیتال انجمن بین‌المللی فناوری آموزش (2014)، تدریس دیجیتال حمزه و همکاران (2021) و توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتز و میشرا (1997) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس 26 و اسمارت پی‌ال‌اس 3 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که رهبری دیجیتال بر دو متغیر تدریس دیجیتال (بتا=89/0) و توانمندسازی روان‌شناختی معلمان (بتا=65/0) اثر مستقیم و معناداری دارد. توانمندسازی روان‌شناختی معلمان نیز بر تدریس دیجیتال معلمان (بتا=82/0) اثر مستقیم و معناداری دارد. همچنین رهبری دیجیتال با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی (بتا=24/0) بر تدریس دیجیتال معلمان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. براساس یافته‌های پژوهش، گفتنی است که موفقیت سبک رهبری دیجیتال بر تدریس دیجیتال معلمان نیازمند فرهنگ‌سازی در به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال در فرایندهای یاددهی –یادگیری، فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای تدریس دیجیتال معلمان و کمک به افزایش شایستگی‌ها، مهارت‌ها و اعتمادبه‌نفس معلمان در استفاده از ابزارهای دیجیتال در فرایند یاددهی- یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Digital Leadership Style on Teachers' Digital Teaching with the Mediating Role of Psychological Empowerment

نویسندگان [English]

 • Mahdi Taeid 1
 • Mohsen Nazarzadeh Zare 2
 • Abbas Khakpour 3
1 M.A int History and Philosophy of Education, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the impact of digital leadership style on teachers’ digital teaching with the mediating role of psychological empowerment. To achieve this purpose, the correlation method was used by structural equation modeling. The study population consisted of all the teachers in public and non-public schools in Khodabandeh city (N= 956), which were selected as samples according to Krejcie & Morgan's table and quota sampling (n=274). The tool used in the study was three questionnaires including; the digital leadership of ISTE (2014), the digital teaching of Hamzah, Nasir, & Wahab (2021), and the psychological empowerment of Spritzer & Mishra (1997). To analyze the data, the researchers used two softwares, SPSS (Version26) and Smart PLS (Version 3). The findings showed that the digital leadership style has a direct and significant effect on two variables: digital teaching (β=0.89) and psychological empowerment (β=0.65). Also, psychological empowerment has a direct and significant effect on the digital teaching of teachers (β=0.82). Finally, digital leadership with the mediating role of psychological empowerment has an indirect and significant effect on digital teaching (β=0.24). According to the findings of the study, it can be said that the success of digital leadership style in teachers’ digital teaching requires culturization in the use of digital tools in the teaching-learning process, providing the infrastructures necessary to teach teachers, and helping to increase competency, skill, and confidence among teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital leadership
 • Digital teaching
 • Psychological empowerment
 • Teachers
 • تاریخ دریافت: 08 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 20 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1402