بازتابی از ساختار درک معلم و دانشجومعلمان دربارۀ استدلال تناسبی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ریاضیات، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ریاضی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد، گروه ریاضی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران،‌ایران

4 استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت اطلاعات تیمز و پرلز ایران

چکیده

توانایی مرتبط‌ کردن تمام ویژگی‌های ضروری یک موقعیت، در قالب بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی، معرف یک تفکر به شکل نسبی است. ظهور تفکر نسبی پیش‌آگهی آغاز ساخت پلی برای پر‌کردن شکاف میان ساختارهای جمعی و ضربی است. تفکر نسبی عملکردی شناختی است که توانایی تحلیل تغییر در شرایط نسبی را توصیف می‌کند. قابلیت هدایت و کار با جنبه‌های کیفی به تقویت تفکر تناسبی کمّی منجر می‌شود. مطالعۀ کیفیت ادراک معلمان دورنمای شیوۀ ایجاد و توسعۀ ساختارهای مفهومی نزد فراگیران است. این مطالعه با هدف تعیین ویژگی‌های کیفی دانش محتوا و پداگوژیکی محتوای استدلال تناسبیِ کیفی به بررسی دانش بازنمایی‌های مرتبط میان مشارکت‌کنندگان در پژوهش پرداخته است.
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع زمینه‌یابی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 180 نفر از معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطۀ اول (ریاضی) و دانشجو‌معلمان است. ابزار پژوهش آزمون محقق‌ساخته و ارزیابی در چارچوب‌ نظریه‌های این حوزه به ‌واسطۀ تحلیل‌ کمّی ـ کیفی صورت گرفته است.
از نتایج ارزیابی می‌توان به نزدیکی شیوۀ عملکرد دانشجومعلمان و معلمان دورۀ ابتدایی اشاره کرد که تقریباً نیمی از هر‌‌یک از این دو گروه عملکرد موفقی داشتند. بیشترین تعابیر صحیح به‌ ‌ترتیب از سوی معلمان متوسطه، دانشجومعلمان و معلمان ابتدایی مشاهده شد. توجه به پیش‌درآمدها و ضرورت‌های روند توسعۀ استدلال تناسبی از سوی معلمان، تعمیق بررسی آن توسط پژوهشگران و مطالبه آن در طراحی‌های تعلیمی مراکز تربیت ‌معلم مورد ‌تأکید محققان این مطالعه است. در خصوص آموزش معلمانِ آینده ایجاد حساسیت به پیامد تأخیر ظهور تفکر تناسبی دانش‌آموزان ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflect of Teachers and prospective teachers' Perception structure in relation of qualitative proportional reasoning

نویسندگان [English]

 • afsaneh poorang 1
 • nasim asghari 2
 • Ahmad Shahvarani 3
 • Masoud Kabiri 4
1 PhD student / Department of Mathematics. Central Tehran Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran
2 Department of mathematics. Faculety of Basic Sience. Centeal Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor/ Department of mathematics. Science and Research Branch. Islamic Azad University.Tehran. Iran
4 Assistant Professor of Research Institute for Education (RIE) and Data Manager of TIMSS and PIRLS of Iran.
چکیده [English]

Ability to relate all the essential and basic features of a situation in the form of magnification or foreshortening represents thought in a relative form. The emergence of relative thinking, is the prognosis for the beginning of building a bridge to fill the gap between collective and multiplicative structures. Relative thinking is a cognitive function that describes the ability to analyze change in relative terms. The ability to lead and work with qualitative aspects leads to the strengthening of quantitative proportional thinking. Studying the quality of teachers’ perception is a perspective of how learners create and develop conceptual structures. In order to determine the qualitative features of content knowledge and pedagogical content knowledge regarding qualitative proportional reasoning, this research has studied the knowledge of representations among participants.
This study was conducted by descriptive survey method. The sample consisted of 180 prospective teachers and elementary and middle school teachers. The research tool was a researcher-made test and the evaluation process was done by quantitative-qualitative analysis.
From the results, was the closeness the performance of prospective teachers and the elementary teachers. Almost half of each of them had a successful performance. The most correct interpretations were observed by middle school teachers, prospective and elementary teachers, respectively.
Paying attention to the prefaces and necessities of developing proportional reasoning in children by teachers and deepening its study by researchers is confirmed. Regarding the education of prospective teachers, creating sensitivity to the consequences of delaying the emergence of students’ proportional thinking is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

 • Proportional Reasoning
 • Relative Thinking
 • Pedagogical content knowledge
 • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1402