بازتابی از ساختار درک معلم و دانشجومعلمان دربارۀ استدلال تناسبی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ریاضیات، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ریاضی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد، گروه ریاضی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران،‌ایران

4 استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت اطلاعات تیمز و پرلز ایران

چکیده

توانایی مرتبط‌ کردن تمام ویژگی‌های ضروری یک موقعیت، در قالب بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی، معرف یک تفکر به شکل نسبی است. ظهور تفکر نسبی پیش‌آگهی آغاز ساخت پلی برای پر‌کردن شکاف میان ساختارهای جمعی و ضربی است. تفکر نسبی عملکردی شناختی است که توانایی تحلیل تغییر در شرایط نسبی را توصیف می‌کند. قابلیت هدایت و کار با جنبه‌های کیفی به تقویت تفکر تناسبی کمّی منجر می‌شود. مطالعۀ کیفیت ادراک معلمان دورنمای شیوۀ ایجاد و توسعۀ ساختارهای مفهومی نزد فراگیران است. این مطالعه با هدف تعیین ویژگی‌های کیفی دانش محتوا و پداگوژیکی محتوای استدلال تناسبیِ کیفی به بررسی دانش بازنمایی‌های مرتبط میان مشارکت‌کنندگان در پژوهش پرداخته است.
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع زمینه‌یابی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 180 نفر از معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطۀ اول (ریاضی) و دانشجو‌معلمان است. ابزار پژوهش آزمون محقق‌ساخته و ارزیابی در چارچوب‌ نظریه‌های این حوزه به ‌واسطۀ تحلیل‌ کمّی ـ کیفی صورت گرفته است.
از نتایج ارزیابی می‌توان به نزدیکی شیوۀ عملکرد دانشجومعلمان و معلمان دورۀ ابتدایی اشاره کرد که تقریباً نیمی از هر‌‌یک از این دو گروه عملکرد موفقی داشتند. بیشترین تعابیر صحیح به‌ ‌ترتیب از سوی معلمان متوسطه، دانشجومعلمان و معلمان ابتدایی مشاهده شد. توجه به پیش‌درآمدها و ضرورت‌های روند توسعۀ استدلال تناسبی از سوی معلمان، تعمیق بررسی آن توسط پژوهشگران و مطالبه آن در طراحی‌های تعلیمی مراکز تربیت ‌معلم مورد ‌تأکید محققان این مطالعه است. در خصوص آموزش معلمانِ آینده ایجاد حساسیت به پیامد تأخیر ظهور تفکر تناسبی دانش‌آموزان ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reflection of the structure of teachers' and student-teachers' perception of qualitative proportional reasoning

نویسندگان [English]

 • Afsāne Poorang 1
 • Nasim Asghari 2
 • Ahmad Shāhvarāni 3
 • Masoud Kabiri 4
1 PhD student in Math Education at Islamic Āzād University (Central Tehran Branch), Tehran, Iran
2 (PhD), Islamic Āzād University (Central Tehran Branch), Tehran, Iran
3 (PhD), Islamic Āzād University (Science and Research Branch), Tehran. Iran
4 (PhD), Organization for Educational Research and Planning (Research Institute for Education), Data Manager of TIMSS and PIRLS of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ability to relate all the essential features of a situation in the form of zooming in or out represents thought in a relative form. The emergence of relative thinking, is the prognosis for the beginning of building a bridge to fill the gap between collective and multiplicative structures. Relative thinking is a cognitive function that describes the ability to analyze the change in relative conditions. The ability to lead and work with qualitative aspects leads to the strengthening of quantitative proportional thinking. Studying the quality of teachers’ perception is a perspective of how learners create and develop conceptual structures. With the aim of determinning the qualitative characteristics of knowledge of content pedagogy of qualitative proportional reasoning, this study examined the knowledge of related representations among the research participants. It was a descriptive study with survey design. The research sample consisted of 180 primary school teachers, first cycle high school math teachers and student-teachers. The research tool was the researcher-made test and the evaluation was done under the framework of the theories of this field through a mixed-methods analysis. Based on the results, the closeness of the performance of student-teachers and the primary school teachers could be pointed out, i.e., almost half of each of these two groups had a successful performance. The most correct interpretations were presented by high school teachers, student-teachers and primary school teachers, respectively.Paying attention to the preliminaries and necessities of the process of developing proportional reasoning by teachers, deepening its investigation by researchers and demanding it in the educational designs of teacher training centers were emphasized by the researchers of this study.Regarding the training of future teachers, developing sensitivity to the consequences of the delay in the emergence of students' proportional thinking is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qualitative Proportional Reasoning
 • Relative Thinking
 • Knowledge of Content Pedagogy
 • مرتاضی مهربانی، نرگس. (1395). آموزش معلمان ریاضی: حوزه‌ای نیازمند پژوهش‌های عمیق. فصلنامۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی،35(58)، 135-157.
 • Artut, P. D., & Pelen, M. S. (2015). 6th grade students’ solution strategies on proportional reasoning problems. Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197(11), 113-119. 
  Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special. Journal of teacher education, 59(5), 389-407.
  Baxter, G. P., & Junker, B. A. (2001. April). Designing cognitive-developmental assessments: A case study in proportional reasoning [Paper presentation]. The Annual meeting of the National Council for Measurement in Education, Seattle. Washington. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.452.7801&rep=rep1&type=pdf
  Ben-Chaim, D., Keret, Y., & Ilany, B. S. (2012). Ratio and proportion: Research and teaching in mathematics teachers’ education (pre-and in-service mathematics teachers of elementary and middle school classes). sense publishers 
  Carlson, M. P., & Bloom, I. (2005). The cyclic nature of problem solving: An emergent Multidimensional problem solving framework. Educational Studies in Mathematics, 58(1) 45–76.
  Clarkson, R. (1990). Ratio: Enlargement. In D. C. Johnson (Ed.), Children's Mathematical Frameworks 8-13: A Study of Classroom Teaching (pp.191-226). NFER-Nelson.
  Confrey, J. (1994). Splitting, similarity, and rate of change: A new approach to multiplication and exponential functions. In G. Harel, & J. Confrey (Eds.), The development of multiplicative reasoning in learning of mathematics(pp. 291-330). State University of New York Press.
  Cramer, K., Post, T., & Currier, S. (1993). Learning and teaching ratio and proportion: Research implications. In D. T. Owens (Ed.), Research ideas for the classroom: Middle grade mathematics (pp. 159- 178). Macmillan Publishing Company.
  Figueras, O., Filloy, E., & Valdemoros, M. (1987). Some difficulties which obscure the appropriation of the fraction concept. In J. C. Bergeron., N. Herscovics & C. Kieran (Eds.), Psychology of Mathematics Education, PME-X1 (pp 366-372). ERIC.
  Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education (3rd ed). New York: Teachers College Press. https://doi.org/10.1177%2F002248719104200507
  Hart, K. M. (1984). Ratio: Children's strategies and errors: A report of the strategies and errors in secondary mathematics project. Nfer Nelson.
  Hart, K. M. (1988). Ratio and proportion. In J. Hiebert & M. Behr (Eds.), Number Concepts and Operations in the Middle Grades (vol. 2. pp. 198-219). Routledge
  Hill, H. C., Ball, D. L., & Schilling, S. G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge: Conceptualizing and measuring teachers' topic-specific knowledge of students. Journal for research in mathematics education, 39(4), 372 - 400. Doi:10.5951/jresematheduc.39.4.0372
  Hill, H. C., Sleep, L. Lewis, J. M., & Ball, D. L. (2007). Assessing teachers’ mathematical knowledge: What knowledge matters and what evidence counts? In F. K. Jr. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 111-155). Information Age Publishing. 
  Hines, E., & McMahon, M. T. (2005). Interpreting middle school students' proportional reasoning strategies: Observations from preservice teachers. School Science and Mathematics, 105(2), 88-105.
  Howe, C., T. Nunes, & P. Bryant. (2011). Rational number and proportional reasoning: Using intensive quantities to promote achievement in mathematics and science. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(2), 391-417.
  Karplus, R., Pulos, S., & Stage, E. K. (1983). Early adolescents’ proportional reasoning on ‘rate’ problems. Educational Studies in Mathematics, 14(3), 219–233. https://doi.org/10.1007/BF00410539.
  Lachance, A., & Confrey, J. (2001). Helping students build a path of understanding from ratio and proportion to decimal notation. The Journal of Mathematical Behavior, 20(4), 503-526.
  Lamon, S. (1994). Ratio and proportion: Cognitive foundations in unitizing and norming. In G. Harel & J. Confrey (Eds.), The development of multiplicative reasoning in the learning of mathematics (pp. 89-121). New York Press.
  Lamon, S. J. (1993). Ratio and proportion: Connecting content and children's thinking. Journal for research in mathematics education, 24(1), 41-61.
  Lamon, S. J. (1999). Teaching fractions and ratios for understanding: Essentiol content knowledge and instructional strategies for teachers. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003008057
  Lim-Teo, S. K., Chua, K. G., Cheang, W. K., & Yeo, J. K. (2007). The development of diploma in education student teachers’ mathematics pedagogical content knowledge. International Journal of Science and Mathematics Education, 5(2), 237-261.
  Lo, J. J., & Watanabe, T. (1997). Developing ratio and proportion schemes: A story of a fifth grader. Journal for Research in Mathematics Education, 28(2), 216-236.
  Lobato, J., Ellis, A., & Zbiek, R. M. (2010). Developing Essential Understanding of Ratios, Proportions, and Proportional Reasoning for Teaching Mathematics: Grades 6-8. In H. Kepner (Ed.), Developing Essential Understanding (pp 11-24). NCTM Publication.
  National Council of Teachers of Mathematics. (2013). Research Brief: Teaching Ratio and Proportion in the Middle Grades. NCTM. 
  Parish, L. (2010). Facilitating the Development of Proportional Reasoning through Teaching Ratio. In L.Sparrow, B. Kissane & C. Hurst (Eds.), Shaping the future of mathematics education (pp. 469-476). MERGA.
  Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2011). The structure of prospective kindergarten teachers’ proportional reasoning. Journal of Mathematics Teacher Education, 14(2), 149-169.
  Riley, K. R. (2010). Teachers’ understanding of proportional reasoning. In P. Brosnan, D. B. Erchick, & L. Flevares (Eds.), Proceedings of the 32nd annual meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 2010): Optimizing Student Understanding in Mathematics (pp. 1055-1061). The ohio State University.
  Ruiz Ledesma, E. F. (2010). Using an interactive computer system to support the task of building the notions of ratio and proportion. Creative Education, 1(02), 115-120
  Ruiz Ledesma, E. F. (2011). Primary and secondary teachers’ knowledge, interpretation, and approaches to students errors about ratio and proportion topics. Creative Education, 2(03), 264-269. Doi:10.4236/ce.2011.23035
  Ruiz Ledesma, E. F. (2013). Activities to Learn the Proportion Concept Using Technology. International Review of Social Sciences and Humanities, 5(1), 175-184.
  Ruiz Ledesma, E. F., & Valdemoros Alvarez, M. E. (2002). Concepts of Ratio and Proportion in Basic Level Students: Case Study. In D. S. Mewborn., P. Sztajn., D. Y. White., H. Wiegel., R. L. Bryant & K. Nooney (Eds.), Proceedings of the 24th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 4, pp. 1651-1657). ERIC Publications.
  Ruiz Ledesma, E. F., & Valdemoros Alvarez, M. E. (2004). Connection between qualitative and quantitative thinking about Proportion: the case of Paulina [Paper presentation ] The 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. https://www.researchgate.net/publication/237292736
  Ruiz Ledesma, E. F., & Lupiáñez Gómez, J. L. (2009). Detecting psychological obstacles to teaching and learning the topics of ratio and proportion in sixth grade primary pupils. Electronic Journal of research in Educatinal Psychology, 7(1) 396-424.
  Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4-14.
  Smith III, J. P. (2002). The development of students’ knowledge of fractions and ratios. In G .Litwiller., G. Bright (Eds.), Making Sense of Fractions, Ratios, and Proportions: 2002 yearbook (pp. 3-17). National Council of Teachers of Mathematics.
  Son, J. W. (2010). Ratio and proportion: How prospective teachers respond to student errors in similar rectangles. In P. Brosnan, D. B. Erchick, & L. Flevares (Eds.), Proceedings of the 32nd annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 243-251). The Ohio State University.
  Son, J. W. (2013). How preservice teachers interpret and respond to student errors: ratio and proportion in similar rectangles. Educational studies in Mathematics, 84(1), 49-70.
  Spanoudi, A., & Misailidou, C. (2016). Teachers encountering challenging word problems: How do they solve them? [Paper presentation]. The 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary. https://scholar.google.gr/scholar?oi=bibs&cluster=7476052257962473448&btnI=1&hl=el
  Streefland, L. (1984a). Search for the roots of ratio: Some thoughts on the long term learning process (towards... a theory). Educational studies in Mathematics, 15(3), 327-348.
  Streefland, L. (1985). Search for the roots of ratio: Some thoughts on the long term learning process. Part II. (towards... a theory). Educational studies in Mathematics, 16(1), 75-94.
  Thomas, M. (2002). Research on mathematical proof. Journal of intelligence, learning and understanding in mathematics, 12(5) 179- 204.
  Thurston, A., Grant, G., & Topping, K. (2006). Constructing Understanding in Primary Science: An exploration of process and outcomes. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4(1),1-34
  Tourniaire, F. (1984). Proportional Reasoning in Grades Three, Four and Five [Doctoral dissertation, California University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
  Tourniaire, F., & Pulos, S. (1985). Proportional reasoning: A review of the literature. Educational studies in Mathematics, 16(2), 181-204.
  Vergnaud, G. (1983). Multiplicative structures. In R. Lesh & M. Landau (Eds.), Acquisition of mathematics concepts and processes (pp. 127-174). Academic Press.