طراحی الگوی پاسخ‌گویی اجتماعی مدارس ابتدایی ایران: مطالعه‌ای داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، که با هدف طراحی الگوی پاسخ‌گویی اجتماعی در مدارس ابتدایی ایران انجام شده است، براساس هدف کاربردی و گردآوریِ داده‌ها کیفی بوده و در آن از روش داده‌بنیاد استفاده شده است. میدان پژوهش را استادان رشتهٔ مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های دولتی کشور تشکیل داده‌اند. مشارکت‌کنندگان با رویکرد هدفمند و روش نمونه‌گیری نظری و استفاده از معیار اشباع نظری داده‌ها انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبهٔ نیمه‌ساختارمند است. تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از روش اشتراوس و کوربین در سه مرحلهٔ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی با نرم‌افزار مکس کیو‌دی‌اِی 18 انجام شده است. در بخش نتیجه‌گیری، براساس چارچوب اشتراوس و کوربین،  در بخش عوامل علّی پنج‌ مقوله (توجه به مدارس دولتی و عصر فناوری، وجود اخلاق و قانون، وجود سازمان‌های ارزشیاب در جامعه، جامعهٔ فرهیخته، مدرسه و مدیریت آن)، پدیدهٔ محوری هفت‌ مقوله (مشارکت، محیط‌زیست، وجدان، مالی، فرهنگ و اجتماع، شفاف‌سازی، آگاهی و یادگیری)، راهبردها پنج‌ مقوله (فعالیت انجمن‌ها و نهادهای مدنی، آگاهی جامعهٔ مدنی درخصوص حقوق شهروندی خود و انتظارات مدرسه، تمایل مدیریت مدرسه به پاسخ‌گویی، وضعیت اقتصادی و رفاهی و ارتباطات مدرسه)، شرایط میانجی شش‌ مقوله (باورها و هنجارهای جامعه، توجه به ذی‌نفعان مدرسه، کیفیت مدرسه، رهبری اثرگذار، مطالبه‌گری جامعه و سبک‌های مدیریت حمایتی)، شرایط زمینه‌ای چهار مقوله (وضعیت جامعه، وجود رسانه‌های رسمی و مجازی، نوع نظام مدرسه و میزان آگاهی، دموکراسی در جامعه) و پیامدها هشت ‌مقوله (افزایش مشارکت در امور مدارس، افزایش عملکرد و اثربخشی معلمان در تمامی زمینه‌ها، حمایت و اعتماد به مدارس، شفاف‌سازی، رشد فکری و فرهنگی جامعه، یادگیری و عملکرد بهتر دانش‌آموزان، بهبود عملکرد و اثربخشی مدارس و عدالت آموزشی) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a social accountability model for primary schools of Iran: A grounded theory study

نویسندگان [English]

 • Salim Balouch 1
 • Mohammad Hasani 2
 • Behnāz Mohājerān 3
1 , PhD Candidate in Educational Management at Urmia University, Urmia, Iran
2 (PhD), Urmia University, Urmia, Iran
3 (PhD), Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to design a social accountability model for Iranian primary schools. The study was applied in terms of purpose, and in terms of data collection, it was qualitative with grounded theory design. The research population included professors of educational management in the state Universities of Iran, and the research sample were selected using purposeful approach, theoretical sampling and through the criterion of theoretical saturation. Data were collected using semi-structured interview, and they were analyzed using Strauss and Corbin's method in three stages of open, axial and selective coding through MAXQDA 18 software. The results showed that based on Strauss and Corbin's framework, five categories (attention to public schools and the age of technology, the existence of ethics and law, the existence of evaluation organizations in society, the educated community, and the school and its management) were identified in terms of the causal conditions. Also, seven categories of phenomenon-centric including the participation, environment, conscience, finance, culture, and community, clarification, and awareness and learning were determined. In terms of   strategies, five categories including the activities of civil associations and institutions, civil society awareness of its citizenship rights and school expectations, the school management's willingness to be accountable, economic and welfare status, and school communication were identified. In terms of intervening conditions, six categories including the beliefs and norms of the community, attention to school stakeholders, school quality, effective leadership, community's demanding, and supportive management styles were determined. Also, in terms of contextual conditions, four categories were identified, i.e., the status of society, the existence of formal and virtual types of media, type of school system, and the level of awareness and democracy in society. Furthermore, in terms of consequences, eight categories, i.e., increasing the participation in the school affairs, increasing the performance and effectiveness of teachers in all areas, supporting and trusting the schools, clarification, intellectual and cultural development of society, better learning and performance of students, improving performance and effectiveness of schools, and educational justice, were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Accountability
 • Primary Schools
 • Iran
 • احمدی، عبدالحمید.، شجیع، رضا و بارانی، مهتاب. (1398). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پاسخ‌گویی اجتماعی وزارت ورزش‌وجوانان [مقالۀ ارائه‌شده]. سومین کنگرة ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، رشت. https://civilica.com/doc/97970
  احمدی، کیومرث.، الوانی، سید مهدی و معمارزاده طهران، غلامرضا. (1390). سیر تکوینی پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی و ارئة مدلی برای بسط مفهومی آن در سازمان‌های ایرانی. فصلنامة مدیریت صنعتی، 6(18)، 116-97.
  آشتاب، فاطمه. (1399). رابطة بین شایسته سالاری و عملکرد شغلی با نقش میانجی پاسخ‌گویی اثربخش مدیران مدارس [مقالۀ ارائه‌شده]. پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی، https://civilica.com/doc/1238802
  باقری‌اصل، جواد.، حسنی، رفیق و عبداللهی، فردین. (1400). بازنمایی معنایی پدیدة هویت حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه و ارائة مدلی پارادایمیک. فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 8(20)، 59-84.
  باورصاد، بلقیس.، نیس، عبدالحسین و دارابیان، پگاه. (1397). تأثیر چابکی سازمانی بر پاسخ‌گویی عملیاتی و عملکرد سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، 36، 83-65.
  رحیمیان، حمید.، عباس‌پور، عباس و صرافان، فائزه. (1395). نقش رهبری خدمتگزار در میزان اثربخشی سازمانی مدارس. پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه علامة طباطبایی، 3(10)، 140-113.
  رنجکش، سعید و خوش‌روش، وحید. (1397). اثربخشی روحیة خوش‌بینی معلمان بر عملکرد مدارس [مقالۀ ارائه‌شده]. اولین همایش بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی. همدان. https://civilica.com/doc/904160
  رهنورد، فرج‌اله.، جوکار، علی.، طاهرپور، حبیب‌الله و رسولی، مهدی. (1398). تدوین چارچوبی برای پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامة علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 7(2)، 134-115.
  سیفی‌فر، وجیهه.، دباغی، فاطمه و خادملو، محمد. (1397). همبستگی پاسخ‌گویی اجتماعی و کیفیت ارائة خدمات در "طرح سلامت‌یار" مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین تهران. نشریة مدیریت ارتقای سلامت، 7(4)، 64-56.
  صفوی، سیمین.، شاداب، مریم.، پورخادم‌نمین، زهرا و مجیدی‌نمین، لعیا. (1397). بررسی تأثیر پاسخ‌گویی اجتماعی و ابعاد آن بر تعهد سازمانی در مدارس استان اردبیل [مقالۀ ارائه‌شده]. پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین درحوزة علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی). تهران. https://civilica.com/doc/88365
  عباس‌پور، عباس.، شاکری، محسن.، رحیمیان، حمید و فراست‌خواه، مقصود. (1398). مدل پاسخ‌گویی اثربخش دانشگاه‌های دولتی: مطالعة آمیخته. فصلنامة پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13(44)، 22-7.
  قهرمانی، علی‌اکبر و مصطفوی، اعظم‌السادات. (1394). تأثیر یادگیری سازمانی بر پاسخ‌گویی اقتصادی و اجتماعی شهرداری تهران (مطالعة موردی: شهرداری مناطق 1، 6، 8، 19 و 23). اقتصاد و مدیریت شهری، 3(12)، 97-77.
  محسنی، محمد.، سیدین، سیدحسام.، حسینی، آغافاطمه.، غرسی‌ملشادی، مهدی و اسدی، حشمت‌اله. (1394). تحلیل وضعیت پاسخ‌گویی عملکرد بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامة بیمارستان، 14(2)، 100-95.
  یمانی، نیکو.، نصر، احمدرضا و منجمی، امیرحسن. (1386). تحلیل داده‌های پژوهش‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار. مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7(2)، 437-423.
 • Ahmad, R. (2008). Governance, social accountability, and civil society. JOAAG, 3(1), 10-21.
  Ahmed, M. H., Abdalla, M. E., & Taha, M. H. (2020). Why social accountability of medical schools in Sudan can lead to better primary healthcare and excellence in medical education? Journal of Family Medicine and Primary Care, 9(8), 3820-5.
  Ahn, T. (2013). The missing link: Estimating the impact of incentives of teacher effort and instruction effectiveness using teacher accountability legislation data. Journal of Human Capital, 7(3), 230-273.
  Ayliffe, T., Schjødt, R., & Aslam, G. (2017). Social Accountability in the Delivery of Social Protection. Development Pathways.
  Berhane, G., Hoddinott, J. F., Kumar, N., Taffesse, A. S., Diressie, M. T., Yohannes, Y., & Sima, F. (2015). Documenting progress in the implementation of the productive safety nets programme and the household asset building programme. Institute for Development Studies and the International Food Policy Research Institute.
  Boelen, C., Dharamsi, S., & Gibbs, T. (2012). The social accountability of medical schools and its indicators. Education for health, 25(3), 180-194. 
  Bothma, S. (2020). Accountability as a Mechanism towards Professionalizing Teaching in Higher Education. Educational Reforms Worldwide, BCES Conference Books, Vol 18. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society.
  Choi, S., & Chun, Y. H. (2021). Accountability and organizational performance in the public sector: Analysis of higher education institutions in Korea. Public Administration, 99(2), 353-370.
  Danhoundo, G., Nasiri, K. & Wiktorowicz, M. E. (2018). Improving social accountability processes in the health sector in sub-Saharan Africa: a systematic review. BMC Public Health, 18, 497. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5407-8.
  Fiala, N. V., & Premand, P. (2018). Social accountability and service delivery: Experimental evidence from Uganda (Policy Research Working Paper; No. 8449). World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-8449.
  Fox, J. A. (2015). Social accountability: what does the evidence really say?. World Development, 72, 346-361.
  Francetic, I., Fink, G., & Tediosi, F. (2021). Impact of social accountability monitoring on health facility performance: Evidence from Tanzania. Health Economics, 30(4), 766-785. https://doi.org/10.1002/hec.4219
  Hamal, M., de Cock Buning, T., De Brouwere, V., Bardají, A., & Dieleman, M. (2018). How does social accountability contribute to better maternal health outcomes? A qualitative study on perceived changes with government and civil society actors in Gujarat, India. BMC health services research, 18, 653. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3453-7.
  Hoffmann, K. D. (2014). The Role of Social Accountability in Improving Health Outcomes: Overview and Analysis of Selected International NGO Experiences to Advance the Field. Core Group.
  Holla, A., Koziol, M., & Srinivasan, S. (2011). Citizens and service delivery: assessing the use of social accountability approaches in human development sectors. World Bank Publications. 
  Kleinhenz, E., & Ingvarson*, L. (2004). Teacher accountability in Australia: Current policies and practices and their relation to the improvement of teaching and learning. Research papers in education, 19(1), 31-49.
  Koepke, K., Walling, E., Yeo, L., Lachance, E., & Woollard, R. (2020). Exploring social accountability in Canadian medical schools: broader perspectives. MedEdPublish, 9, 283. https://doi.org/10.15694/mep.2020.000283.1
  Lopez Franco, E., & Shankland, A. (2018). Guidelines for Designing and Monitoring Social Accountability Interventions. Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/14105
  Malena, C., Forster, R., & Singh, J. (2004, December). Social accountability: An introduction to the concept and emerging practice (Social Development Papers, Paper No. 76). The World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/327691468779445304/pdf/310420PAPER0So1ity0SDP0Civic0no1076.pdf
  Mohammadi, M., Bagheri, M., Jafari, P., & Bazrafkan, L. (2020). Motivating medical students for social accountability in medical schools. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 8(2), 90-99. http://dx.doi.org/10.30476/jamp.2020.84117.1128.
  Paletta, A., Basyte Ferrari, E., & Alimehmeti, G. (2020). How principals use a new accountability system to promote change in teacher practices: Evidence from Italy. Educational administration quarterly, 56(1), 123-173. https://doi.org/10.1177/0013161X19840398.
  Puschel, K., Riquelme, A., Sapag, J., Moore, P., Díaz, L.A., Fuentes-López, E., Burdick, W., Norcini, J., Jiménez de la Jara, J., Campos, H., Valdez, J.E., Llosa, M.P., Lamus-Lemus, F., Yulitta, H., & Grez, M. (2020). Academic excellence in Latin America: Social accountability of medical schools. Medical Teacher, 42(8), 929-936. https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1770712
  Ringold, D., Holla, A., Koziol, M., & Srinivasan, S. (2010). Citizens and service delivery: assessing the use of social accountability approaches in human development sectors. World Bank Publications.
  Rosenblatt, Z. (2017). Personal accountability in education: measure development and validation. Journal of Educational Administration, 55(1), 18- 32. http://dx.doi.org/10.1108/JEA-10-2015-0093.
  Smith, G., & Watson, C. (2015). Assessment of Save the Children’s CSSP Approach in South Asia. Save the Children Finland.
  Walling, E., Lachance, E., Yeo, L., Koepke, K., Wasik, A., & Woollard, R. (2021). Key drivers of social accountability in nine Canadian medical schools. Medical Teacher, 43(2), 182-188. https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1832205
  Wellens, L., & Jegers, M. (2014). Beneficiary participation as an instrument of downward accountability: A multiple case study. European Management Journal, 32(6), 938-949.
  Williams, K & Hebert, D. (2020). Teacher Evaluation Systems: A Literature Review on Issues and Impact. Research Issues in Contemporary Education, 5(1), 42-50.
  Yan, Y. (2019). Making accountability work in basic education: reforms, challenges and the role of the government. Policy Design and Practice, 2(1), 90-102.