طراحی الگوی پاسخ‌گویی اجتماعی مدارس ابتدایی ایران: مطالعه‌ای داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، که با هدف طراحی الگوی پاسخ‌گویی اجتماعی در مدارس ابتدایی ایران انجام شده است، براساس هدف کاربردی و گردآوریِ داده‌ها کیفی بوده و در آن از روش داده‌بنیاد استفاده شده است. میدان پژوهش را استادان رشتهٔ مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های دولتی کشور تشکیل داده‌اند. مشارکت‌کنندگان با رویکرد هدفمند و روش نمونه‌گیری نظری و استفاده از معیار اشباع نظری داده‌ها انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبهٔ نیمه‌ساختارمند است. تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از روش اشتراوس و کوربین در سه مرحلهٔ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی با نرم‌افزار مکس کیو‌دی‌اِی 18 انجام شده است. در بخش نتیجه‌گیری، براساس چارچوب اشتراوس و کوربین،  در بخش عوامل علّی پنج‌ مقوله (توجه به مدارس دولتی و عصر فناوری، وجود اخلاق و قانون، وجود سازمان‌های ارزشیاب در جامعه، جامعهٔ فرهیخته، مدرسه و مدیریت آن)، پدیدهٔ محوری هفت‌ مقوله (مشارکت، محیط‌زیست، وجدان، مالی، فرهنگ و اجتماع، شفاف‌سازی، آگاهی و یادگیری)، راهبردها پنج‌ مقوله (فعالیت انجمن‌ها و نهادهای مدنی، آگاهی جامعهٔ مدنی درخصوص حقوق شهروندی خود و انتظارات مدرسه، تمایل مدیریت مدرسه به پاسخ‌گویی، وضعیت اقتصادی و رفاهی و ارتباطات مدرسه)، شرایط میانجی شش‌ مقوله (باورها و هنجارهای جامعه، توجه به ذی‌نفعان مدرسه، کیفیت مدرسه، رهبری اثرگذار، مطالبه‌گری جامعه و سبک‌های مدیریت حمایتی)، شرایط زمینه‌ای چهار مقوله (وضعیت جامعه، وجود رسانه‌های رسمی و مجازی، نوع نظام مدرسه و میزان آگاهی، دموکراسی در جامعه) و پیامدها هشت ‌مقوله (افزایش مشارکت در امور مدارس، افزایش عملکرد و اثربخشی معلمان در تمامی زمینه‌ها، حمایت و اعتماد به مدارس، شفاف‌سازی، رشد فکری و فرهنگی جامعه، یادگیری و عملکرد بهتر دانش‌آموزان، بهبود عملکرد و اثربخشی مدارس و عدالت آموزشی) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Social Accountability Model for Iranian Elementary Schools: A Grounded Theory Study

نویسندگان [English]

  • Salim Balouch 1
  • mohammad hassani 2
  • Behnaz Mohajeran 3
1 , Ph.D. Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
2 urmia university
3 Faculty member, Urmia university
چکیده [English]

The study applied the qualitative approach by using semi-structured interviews to gather data. The research methodology employed is Grounded Theory. The research field (participants) consisted of Professors of Educational Administration in government University of the whole country. The results showed that based on the Strauss and Corbin framework in the causal conditions five categories (attention to public schools and the age of technology, the existence of ethics and law, the existence of evaluation organizations in society, the educated community, and the school and its management), Phenomenon of social accountability seven dimensions (participation, environment, conscience, finance, culture , and community, transparency, and awareness and learning), strategies five categories (the activities of civic associations and institutions, civil society awareness of its citizenship rights and school expectations, the school management's willingness to be accountable, economic and welfare status, and school communication), intervening condition six categories (the beliefs and norms of the community, attention to school stakeholders, school quality, effective leadership, community demands, and supportive management styles), contextual conditions four categories (the state of society, the existence of formal, type of school system and virtual media, and the level of awareness and democracy in society) and consequences eight categories (increasing participation in school affairs, increasing the performance and effectiveness of teachers in all areas, supporting and trusting schools, transparency, intellectual and cultural development of society, better learning and performance of students, improving performance and effectiveness of schools, and educational justice.) were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Accountability
  • Elementary Schools
  • Iran
  • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1402