طراحی الگوی توسعة حرفه‏ای معلمان برای ایفای نقش رهبری در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعة حرفه‌ای معلمان برای ایفای نقش رهبری در مدارس ابتدایی است. جامعة پژوهش را خبرگان علمی دانشگاه‌ها و مدیران و معلمان مدارس استان گیلان تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با دوازده نفر از اعضای جامعة پژوهش مصاحبة نیمه‌ساختاریافته انجام شد. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون متن مصاحبه‏ها تحلیل شدند. در این پژوهش، به‌منظور اعتمادپذیرساختن یافته‌ها فرایند کدگذاری، تحلیل، نمایش نوشتاری و دیداری داده‌ها منظم و دقیق توصیف شدند. همچنین به‌منظور اعتبارسنجیِ الگوی پژوهش از روش دلفی و برای تحلیل نتایج از آزمون دوجمله‌ای استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان می‌دهد برای جلوگیری از هدررفتن نیرو و سرمایة معلمان انتظار می‌رود معلم‌ها در چهار بعد شخصیتی توانایی‌های خود را ارتقا دهند: توانایی مدیریتی (شش مؤلفه)؛ چشم‌انداز توسعه‌ای (چهار مؤلفه)؛ تشریک‌مساعی (پنج مؤلفه) و تأثیرگذاری و نفوذ (ده مؤلفه). همچنین از مدارس انتظار می‌رود در بعد زمینه‌سازی رشد و توسعة حرفه‌ای معلمان (چهار مؤلفه) تلاش کنند. علاوه‌براین، نتایج اعتبارسنجی الگوی پژوهش نشان‌دهندۀ اعتبار کافی این الگوست. در مقابل دو مؤلفة «ایجاد محیطی انتقادپذیر و منتقد» و «ایفای نقش منتورینگ» اعتبار کافی نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a professional development model for teachers to play a leadership role in primary schools

نویسندگان [English]

 • Elhām Vosooghifard 1
 • Gholāmrezā Shams 2
 • Mahmoud Abolghāsemi 2
1 Graduated in Educational Management at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 (PhD), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a teacher professional development model to play a leadership role in primary schools. The research population consisted of all university experts, school principals, and teachers of Guilān province. Using a purposeful sampling method of snowball type, 12 university experts, school principals, and teachers were
selected and semi-structured interviews were conducted with them. After the interviews, their transcripts were analyzed using the thematic analysis technique. In this research, the credibility of the findings was checked through accurate and regular description of the processes of data coding and analysis, and their written and visual representations. Also, the Delphi technique was used to validate the research model, and a binomial test was used to analyze the results. The results of the qualitative section of this study showed that in order to avoid wasting the teachers' energy and capital, they are expected to improve their abilities in the four personality dimensions: Management ability (with 6 components),
developmental perspective (4 components), collaboration (5 components), and impact and influence (10 components). Also, the schools are expected to make efforts on teachers' professional growth and development (four components). In addition, the results of the validation of the research model showed the sufficient validity of this model. In contrast, the two components of "creating a critical environment" and "playing the role of mentor" did not have enough validity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Teachers' Professional Development
 • Leadership Role
 • Primary Schools
 • حسن‌آبادی، مهسا، الیاسی، قنبر و رضایی‌زاده، مرتضی. (1394). شناسایی و مدل‌سازی انگیزه‌های به‌کارگیری نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در کسب‌وکارهای بزرگ ایرانی. فصلنامة آموزش و توسعة منابع انسانی، 2(6)، 194-167.
 • دلاور، علی. (1396). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد.
 • طالبیان، محمدحسن و تصدیقی، محمدعلی. (1385). مشکلات فراروی ساختار تعلیم و تربیت ایران در هزارة سوم و راهکارهای آن. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 9(22)، 119-99.
 • نادری، عزت‌الله و سیف‌نراقی، مریم. (1391). کتاب روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی). انتشارات ارسباران.
 • مرد، سیدرضا، زین‌آبادی، حسن‌رضا، عبدالهی، بیژن و آراسته، حمیدرضا. (1396). نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعة پدیدارشناسانه. دوفصلنامة علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 5(2)، 227-206.
 • ملکی، حسن، سلمانی، بابک، عباس‌پور، عباس، حکیم‌زاده، رضوان و امیرتیموری، محمدحسن. (1395). رهبری معلم در اجرای برنامة درسی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها. فصلنامة پژوهش‌های کیفی در برنامه‌ریزی درسی، 1(3)، 81-53.
 • الوانی، مهدی. (1386). خط‌مشی‌گذاری عمومی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • هریس، آلما و مویجز، دنیل. (1393). بهبود مدارس از طریق رهبری معلم (ترجمة عباس عباس‌پور و یونس صحرانورد). دانشگاه علامه طباطبایی (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی، 2003).
 • هوجقان، محمدحسین و ملکی، بهنام. (1395). بررسی چالش‌های نظام آموزشی کشور ایران [مقالة ارائه‌شده]. چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران.
 • هویدا، رضا، داورپناه، سیدهدایت‌الله و رضائیان، حامد. (1396). رهبری معلم و مقیاس سنجش آنلن در مدارس. دوفصلنامة علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 5(2)، 236-217.
 • هویدا، رضا و داورپناه، سید هدایت الله. (1398). نقش معلم‌رهبری در بهبود مهارت‌های حل مسئلة دانش‌آموزان با میانجی‌گری تفکر خلاق. رویکردهای نوین آموزشی، 14(1)، 83-100.
 • جهانیان، رمضان. (1388). راهکارهای توسعة نظام مدیریت مشارکتی در سازمان‌های آموزشی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 15(1)، 71-53.
 • Argent, J. L. (2012). An analysis of the impact of a teacher leadership program on the perception of leadership skills. East Carolina University.
 • Berry, B. (2019). Teacher leadership: Prospects and promises. Phi Delta Kappan, 100(7), 49-55.
 • Cheng, A. Y., & Szeto, E. (2016), Teacher leadership development and principal facilitation: Novice teachers’ perspectives. Teaching and Teacher Education, 58, 140-148.
 • Cheung, R., Reinhardt, T., Stone, E., & Little, J. W. (2018). Defining teacher leadership: A framework. Phi Delta Kappan, 100(3), 38-44.‏
 • Cosenza, M. N. (2015). Defining teacher leadership: Affirming the Teacher Leader Model Standards. Issues in Teacher Education, 24(2), 79-99.
 • Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th Edition). Pearson Publication.
 • Eddy Spicer, D. H. (2011). Power and knowledge-building in teacher inquiry: Negotiating interpersonal and ideational difference. Language and Education, 25(1), 1-17.
 • Frost, d. (2012). From professional development to system change: teacher leadership and innovation. Professional Development in Education, 38(2), 205–227.
 • Gronn, P. (2000) ‘Distributed Properties: A New Architechure for Leadership’, Educational Management & Administration 28(3), 317–38.
 • Harris, A. (2015), Teacher Leadership. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 24, 60-63.
 • Hunzicker, J. (2017). From Teacher to Teacher Leader: A Conceptual Model. International Journal of Teacher Leadership, 8(2), 1-27.‏
 • Ijaz, A. T., Intzar, H. B. (2013). Leadership styles and Practices and their Impact on school administration: A case of primary schools from Punjab, Pakistan. Life science Journal, 10(9), 97 -112.
 • Jain, R., Triandis, H. C., & Weick, C. W. (2010). Managing research, development and innovation: Managing the unmanageable (Vol. 34). John Wiley & Sons.
 • Katzenmeyer, M. & Moller, G. (2001). Awakening the Sleeping Giant. Helping Teachers Develop as Leaders. Corwin Press.
 • Kiel, D. H. (2015). Creating a faculty leadership development program. Academic Impressions.‏
 • Little, J.W. (2000). Assessing the Prospects for Teacher Leadership. In Lieberman, A., Saxl, E. R., & Miles, M. B. (Eds), The Jossey-Bass Reader on Educational Leadership (pp. 390-421). Jossey-Bass.
 • McKimm, J. & Swanwick, T. (2011). Educational leadership. In T. Swanwick & J. McKimm (Eds.), ABC of clinical leadership, (pp. 38–43). Blackwell Publishing.
 • Moller, G. & Pankake, A. (2006). Lead with me: A principalIn T. Swanwick & J. leadership. Eye on Education.
 • Ngang, T. K. (2012). A comparative study on teacher leadership in special education classroom between China and Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 231-235.
 • Owen, H. (2007). Creating leaders in the classroom. How teachers can develop a new generation of leaders. Routledge Taylor & Francis.
 • Quin, C. L., Haggard, C. S., & Ford, B.A. (2006). Preparing new teachers for leadership roles a model in four phases. School Leadership and Management, 26(1), 55-68.
 • Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2014). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. In Krolak-Schwerdt, S., Glock, S., & Böhmer, M. (Eds), Teachers’ professional development (pp. 97-121). Brill.
 • Ryan, J. (1999, April). Inclusive Leadership for Ethnically Diverse Schools: Initiating and Sustaining Dialogue [Paper presentation]. The Annual Conference of the American Educational Research Association, Montreal, Quebec, Canada. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED431862.pdf
 • Sinha, S., & Hanuscin, D. L. (2017), Development of teacher leadership identity: A multiple case study. Teaching and Teacher Education, 63, 356-371.
 • Steinert, Y. (Ed.). (2014). Faculty development in the health professions: a focus on research and practice (Vol. 11). Springer Science & Business Media.
 • Wasley, P. A. (1991). Teachers who lead: the rhetoric of reform and the realities of practice. Teachers College Press.
 • Wenner, J. A., & Campbell, T. (2016). The theoretical and empirical basis of teacher leadership: A Review of the literature. Review of Educational Research, 86(2), 1-38.
 • Wiggins, R.A. (1994, March). The Principal as Instructional leader: Inducement or Deterrent to teachers’ Personal Professional Growth? [Paper presentation]. The Annual Meeting of the Association for Supervision and Curriculum Development, Chicago, IL. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED380886.pdf
 • York-Barr, J., & Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership? Findings from two decades of scholarship. Review of Educational Research, 74(3), 255-31.